26.08.2019

Program EFEKT – podpora přípravy energeticky úsporných řešení pro města a obce

Program EFEKT je svým rozpočtem relativně malým dotačním programem, ale svou podstatou zaměření je stále významnějším. Program EFEKT se zaměřuje zejména na neinvestiční dotace, které motivují k přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu. Subjekty ve veřejném sektoru, tedy zejména obce a města

Program EFEKT je svým rozpočtem relativně malým dotačním programem, ale svou podstatou zaměření je stále významnějším. Program EFEKT se zaměřuje zejména na neinvestiční dotace, které motivují k přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu. Subjekty ve veřejném sektoru, tedy zejména obce a města a kraje, mohou využít několika forem podpory přípravy a realizace energeticky úsporného projektu.

Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 známý pod názvem program EFEKT je administrovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Znění programu EFEKT je zveřejněno pro celé programové období do roku 2021 a je přístupné na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz). Každoročně jsou vyhlašovány výzvy k podávání žádostí o dotaci a to ke každé aktivitě zvlášť. Pro program EFEKT je ze státního rozpočtu uvolňováno ročně 150 mil. Kč. Pro rok 2020 jsou vyhlašovány výzvy k podání žádostí o dotace pro většinu jednotlivých aktivit koncem srpna 2019 s možností podat žádost o dotaci od 1. září s konečným termínem u většiny aktivit do 29. listopadu 2019.

Výzva na podání žádostí o dotace ve výši až 2 mil. Kč na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení již byla uveřejněná s možností podat žádost od 1. září do 31. října 2019.

Pro rok 2020 je možné si požádat o dotaci až 500 tisíc Kč na zavedení energetického managementu, což platí pro kraje, města a městské části s počtem obyvatel nad 5 tisíc obyvatel a nově i pro dobrovolné svazky obcí.

Kraje, hlavní města Praha a statutární města mohou získat dotaci až 800 tisíc Kč na zpracování územní energetické koncepce nebo na zpracování zprávy o uplatňování územních energetických koncepcí krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.

Kromě toho budou obce, města a dobrovolné svazky obcí mít možnost požádat o dotaci zcela nově na zpracování místní energetické koncepce, a to ve výši až 400 tisíc Kč v rozdělení podle počtu obyvatel. Podpořené místní energetické koncepce budou sloužit k orientaci vedení obce a města, jaké všechny zdroje energie jsou místně k dispozici, jak a kolik energie je v obci spotřebováváno a zejména jak je možné optimalizovat a zefektivnit energetické zdroje a spotřebu všech forem energie.

Dále je možné získat dotaci až 200 tisíc Kč na ověření, zda jsou objekty ve veřejném sektoru vhodné pro projekt řešený metodou EPC, což je specifická forma realizace energeticky úsporných projektů, kdy vybraný dodavatel zainvestuje návrh energeticky úsporných opatření a ručí za smluvně sjednaný objem úspor energie v podobě snížení provozních nákladů, pomocí kterých je splácena úvodní investice. MPO tento model projektů podporuje, protože výtěžnost úspor energie vůči objemu investovaných prostředků je nejvyšší ve srovnání s ostatními typy projektů.

Velmi podstatnou novou formu dotace lze získat ve veřejném sektoru ve výši až 100 tisíc Kč na zpracování komplexního energetického posouzení objektu v podobě studie proveditelnosti. Taková studie by měla vlastníka objektu informovat o všech možných energeticky úsporných opatřeních, která by vedla ke snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, a zjistit jejich optimální kombinaci, která je pro spotřebitele energie výhodná. Zpracovávat takové studie proveditelnosti mohou různé firmy, které k tomu aktivně přistupují a mají zájem připravovat kvalitní a komplexní energeticky úsporné projekty. Může jít o dodavatele energie, poradenské firmy v úsporách energie, energetické auditory a specialisty, firmy instalující energeticky úsporná zařízení apod. Při zpracování takové studie by zákazníkovi měly být navrženy varianty technického a finančního řešení, které pro něho budou přijatelné při realizaci připravovaného projektu. A ten, kdo takový materiál zpracuje, může zároveň nabídnout i provedení realizace, najít vhodný finanční model, nebo také zajistit provoz energetických zařízení a konečně i samotnou dodávku energie. Podávání žádostí o dotace je pro tuto aktivitu odlišné od ostatních a je v podobě ex post, tedy po zpracování příslušné studie, která je přikládána k podávané žádosti. Následně je žádost a studie posouzena a v případě, že je vše v pořádku, je poskytnuta dotace. Výzva v rámci programu EFEKT je pro rok 2019 uveřejněná a žádat o dotaci je možné v letošním roce průběžně do 18. října. Pro rok 2020 bude výzva zveřejněná s možností podávat žádosti o dotaci od 1. ledna do 23. října 2020.

Významnou by se pro města mohla stát výzva k podání žádostí o dotaci na činnost energetického, konzultačního a informačního střediska (EKIS). MPO dlouhodobě podporuje vybraná střediska EKIS, která v rámci stanovených podmínek poskytují poradenství zdarma. Takových středisek funguje po celé zemi přes sedmdesát a MPO by rádo povzbudilo města, aby taková střediska v rámci své působnosti zřizovala a je připravené je finančně podporovat. Příkladem mohou být města Žďár nad Sázavou, Vsetín nebo Městská část Praha 3, která střediska EKIS již provozují. Pro rok 2020 byla výzva pro střediska EKIS vyhlášena a je možnost žádost o podporu podat od 1. září do 30. září 2019.