Nová odpadová legislativa31.08.2021

Speciál právní poradny 18/2021

Jak jsme Vás již v minulosti informovali, každá obec, která chce i v roce 2022 vybírat poplatky za odpady, je povinna vydat novou poplatkovou vyhlášku tak, aby nabyla účinnosti 1. ledna 2022.

28.07.2021

Místní poplatky za komunální odpad

Ministerstvo financí dnes vydalo metodickou pomůcku pro oblast místních poplatků za odpady.

23.07.2021

POZOR: Znalost nové odpadové vyhlášky publikované 23. července je pro obce nutností

Ve Sbírce zákonů byla 23. 7. 2021 publikována nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb. Odpadová vyhláška upravuje mj. podrobnosti nakládání s komunálními odpady, podmínky školního sběru a komunitního kompostování, ukládání odpadů na skládky, požadavky na údaje o odpadu a pravidla vedení jeho evidence. V neposlední řadě vyhláška vymezuje povinnosti úřadů ORP při kontrole zaslané evidenční dokumentace.

09.06.2021

Obce si nové partnery v odpadovém hospodářství hledat nemusí

Vzhledem k relativní čerstvosti a komplexitě balíčku odpadové legislativy nepřekvapí, že stále panují jisté výkladové nejasnosti. V nedávné době se na Kancelář SMO ČR obrátilo hned několik obcí, které řešily otázku, zda lze z § 16 zákona o  výrobcích s ukončenou životností dovodit povinnost obce uzavřít smlouvu s vícero provozovateli kolektivního systému zpětného odběru.

04.05.2021

Aktualizované otázky a odpovědi k jednorázovým plastům

Ministerstvo životního prostředí připravilo odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vyplývajícím ze směrnice EU 2019/904 a návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

19.04.2021

Odpověď GFŘ k žádosti SMO ČR o vysvětlení DPH u komunálního odpadu

Svaz měst a obcí ČR obdržel od Generálního finančního ředitelství vyjádření ve věci žádosti o vysvětlení sazby DPH v případě „komunálního odpadu“.  Svaz reagoval na informaci GFŘ vydanou dne 11. 2. 2021, která se věnuje změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021.

19.04.2021

MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

Přinášíme metodiku MŽP "Možnosti sběru odpadních pneumatik v obecních sběrných dvorech" a "Definici výrobce pneumatik a určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona o výrobcích s ukončenou životností".

15.04.2021

Třídění odpadů je nejdůležitějším krokem k úspěšné recyklaci odpadů

Praha 15. dubna 2021, Obce a města ČR v posledních deseti letech učinily veškerá opatření, aby se maximalizovalo množství vytříděných odpadů určených k využití a recyklaci. Nové cíle nastavené od ledna 2021 českou odpadovou legislativou na ně však přenesly další povinnost dosáhnout zásadního omezení skládkování využitelných odpadů.

12.04.2021

Metodický podklad pro třídící linky - Příprava výstupů z třídění plastových odpadů pro výrobu paliv z odpadů

Ministerstvo životního prostředí v rámci probíhající diskuse k využití části vytříděných plastových odpadů a v souladu se strategií Ministerstva životního prostředí omezovat skládkování odpadů, připravilo podklad pro třídící linky ke zlepšení kvality výstupů využitelných při výrobě paliv z odpadů.

06.04.2021

Posouzení zvýšení plateb za plastový odpad z obcí - přehledný manuál

Zdražila vám svozová firma odběr vytříděných plastů ze žlutých kontejnerů a jejím argumentem jsou zvýšené ceny plastových výmětů od třídících linek kvůli jejich jinému využití? Přehledný manuál poradí, jak si spočítat reálné navýšení cen.

16.03.2021

Webinář k nové odpadové legislativě

30. března si nenechte ujít webinář CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s. určený zejména pro provozovatele kompostáren.

11.02.2021

Metodický pokyn k zákonu o výrobcích s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí vydalo další metodický pokyn v souvislosti s novou odpadovou legislativou. Jedná se o metodický pokyn k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel.

28.01.2021

NOVÉ ODPADOVÉ PŘEDPISY 2021 - aktuální výklad změn

Záznam ze včerejšího webináře České asociace oběhového hospodářství pod záštitou Svazu měst a obcí ČR najdete v článku.

26.01.2021

Metodický pokyn pro žadatele o povolení dle zákona o odpadech

K dispozici máme další metodický pokyn ministerstva k novému zákonu o odpadech, který je směřován zejména na žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů.

22.01.2021

Výrobky s ukončenou životností - nový materiál MŽP

V sérii materiálů k nové odpadové legislativě přibyl ze strany Ministerstva životního prostředí další metodický podklad, a to k novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností - k oblasti uvádění viditelného recyklačního příspěvku.

19.01.2021

Nové odpadové předpisy 2021 - aktuální výklad změn

On-line webinář NOVÉ ODPADOVÉ PŘEDPISY 2021 - aktuální výklad změn již ve středu 27. 1. 2021 od 9 hodin.

11.01.2021

Praktické otázky a odpovědi - pokračování

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí připravilo otázky a odpovědi k poplatkům za ukládání odpadů na skládky od 1. 1. 2021.

05.01.2021

MŽP: Metodický pokyn k ukládání odpadů na skládku

Ministerstvo životního prostředí připravilo další podklad k nově přijaté odpadové legislativě, který popisuje plnění některých povinností při ukládání odpadů na skládku.

04.01.2021

V ulicích přibydou barevné popelnice.

S novým rokem přicházejí i nová pravidla pro zacházení s odpadem. Přibude popelnic, kde ho lze třídit. Někde je lidé dostanou až domů a obce jim také mohou účtovat poplatky podle toho, kolik skutečně vyhodili.

23.12.2020

Zákony k odpadové legislativě - plné znění

Dnes 23.12. byly ve Sbírce zákonů pod částkou 222, 223, a 224 zveřejněny zákony k odpadové legislativě

18.12.2020

Placení poplatku za ukládání odpadů na skládky

Další z metodik MŽP k odpadové legislativě, tentokrát v souvislosti s placením poplatku za ukládání odpadů na skládku. V metodickém sdělení se dozvíte, kdo je poplatníkem poplatku, kdo je plátcem poplatku, jaké jsou povinnosti provozovatele skládky. Dále je řešena otázka placení poplatku za komunální odpady, jejichž původcem je obec a podmínky a pravidla uplatnění tzv. slevy v případě ukládání obecních komunálních odpadů.

18.12.2020

Praktické otázky a odpovědi

Vzhledem k některým nejasnostem, které mohou v souvislosti s novou odpadovou legislativou vyvstat, vznesl Svaz měst a obcí podrobné dotazy na ministerstvo životního prostředí a my vám nyní přinášíme odpovědi alespoň na některé vaše otázky.

18.12.2020

Nová legislativa pro rok 2021 a její dopady pro obce

Jaké legislativní novinky se v novém roce nejvíce dotknou samospráv? S takovým dotazem jsme se před koncem roku obrátili na Úřad vlády a všechna ministerstva. Na základě poskytnutých informací nabízíme shrnutí nových právních předpisů, které přinášejí obcím nové povinnosti a finanční dopady do obecních rozpočtů. Stav ke dni 1. 1. 2021.

15.12.2020

Metodické pokyny pro obce ve vztahu k novému zákonu o odpadech

V souvislosti s nově přijatou odpadovou legislativou, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou PČR s účinností od 1. 1. 2021, připravilo Ministerstvo životního prostředí metodické podklady pro obce.