18.12.2020

Praktické otázky a odpovědi

Vzhledem k některým nejasnostem, které mohou v souvislosti s novou odpadovou legislativou vyvstat, vznesl Svaz měst a obcí podrobné dotazy na ministerstvo životního prostředí a my vám nyní přinášíme odpovědi alespoň na některé vaše otázky.

  1. Situace: Rozhodné údaje dá obec skládkaři, aby skládkař uplatnil slevu pro obec. V podstatě, pokud do 1.1. 2021 neobdrží skládkař rozhodné údaje za obec jakožto původce odpadu, nemůže uplatnit slevu a je jeho povinností do doby obdržení rozhodných údajů odvést na SFŽP plný poplatek.

Dotaz: Když obdrží skládkař například v únoru rozhodné údaje od obce, může skládkař  uplatnit slevu na předcházející měsíc to je i za leden? /poznámka fakturace za leden 2021 je už odeslána, včetně poplatku.

Odpověď: Ano, provozovatel skládky může uplatnit slevu i v případě, že to obec oznámí až v únoru. Podrobněji v metodice, která bude na stránkách MŽP.

 

  1. Dotaz: Obec údaje o uložených tunách obdrží od svozové firmy až po skončení měsíce, většinou na základě rozpočtu. Bude SFŽP ČR považovat rozpočet pro svozovou oblast za relevantní údaj pro uplatnění slevy z poplatku pro obce? (Zatím ani jiný způsob není možný, zavedený vážných systémů by znamenalo při nájezdu na skládku vyměnit data z auta do databáze skládkaře a místo jednoho vážního lístku zaevidovat x vážních lístků) do evidence se však uvádí tuny na auto a vlastníka odpadu (provozovna) v dané chvíli.  Poplatková evidence má pro obce výjimku.

Odpověď: Podle nového zákona není možné placení poplatku bez toho, aniž by provozovatel skládky věděl, jaké množství odpadu je od jaké obce. Podrobněji v metodice, která bude na stránkách MŽP.

 

  1. Dotaz: Obec obdrží údaj od svozové firmy, kolik odpadů a kam bylo odvezeno (mimo překladiště, úpravny odpadů a subdodávky nelze poté zjistit koncovku). Zpravidla 1x měsíčně.  Na základě toho zjistí, že nedodala rozhodné údaje skládkaři včas.  Protože skládkař neměl rozhodné údaje, jak má postupovat obec a skládkař.  Kdo ponese penále z neodvedených poplatků?

Odpověď: Primárně je odpovědný provozovatel skládky, ten si pravděpodobně nastaví smluvní nástroje, kterými si pojistí, že případné problémy mu obce vynahradí. V případě nejistoty je možné preventivně ukončit uplatňování slevy v daném čtvrtletí a následně ho dočerpat v dalším (samozřejmě, pokud konec slevy vychází doprostřed čtvrtého čtvrtletí, nelze slevu převést do dalšího roku).

 

  1. Dotaz: Když obec, na jejímž území je skládka, odvede prostřednictvím skládkaře poplatek na SFŽP. Pokud uplatní slevu, bude platit rozdělení poplatku 80 % obce a 20 % SFŽP a za odpad, na který neuplatní slevu bude dělení poplatku také 80/20 nebo 60/40?

Odpověď: Ano. Rozdělení platí podle toho, do jakého základu odpady spadají.

 

  1. Dotaz: Do kdy od ukončeného čtvrtletí obdrží obec, na jejímž území leží skládka, část poplatku za skládkování, která jí náleží?

Odpověď: Plátce má povinnost podat vyúčtování do 25 dnů po ukončení poplatkového období, tedy čtvrtletí. Následně SFŽP, jako správce poplatku, má 30 dnů na vydání rozhodnutí o poplatku. Plátce pak má od nabytí právní moci rozhodnutí 30 dnů na úhradu, kterou provádí na daný účet příslušného celního úřadu. Pokud je rozhodnutí vystaveno v souladu s podaným vyúčtováním, nabývá toto právní moci okamžikem doručení, pokud je rozhodnutí vydané v jiné výši, je možnost 30 dnů na odvolání a nabytí právní moci je tak posunuté o dobu na odvolání. Teprve poté, co rozhodnutí nabyde právní moci a je uhrazeno, odesílá celní úřad v členění uvedeném v rozhodnutí prostředky jednotlivým příjemcům. Vše tedy závisí na tom, jak jednotliví účastníci splní své povinnosti.

 

Další podrobnosti k placení poplatku budou v metodice, která bude k dispozici na webu MŽP.