08.08.2019

Možnosti zvýhodnění občanů obce v rámci systému sběru odpadu

Ústavní soud rozhodoval o návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice. Město Milovice umožnilo dobrovolně zapojit se do pytlového sběru pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem hlášeným na území města Milovice. 

Ústavní soud rozhodoval o návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice. Město Milovice umožnilo dobrovolně zapojit se do pytlového sběru pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem hlášeným na území města Milovice.Ústavní soud posuzoval otázku, zda ustanovení obecně závazné vyhlášky je diskriminační. Ústavní soud návrh na zrušení předmětného článku OZV zamítl. Ve svém rozhodnutí sp.zn. Pl. ÚS 48/18 ze dne 4. června 2019, které je ke stažení níže, dospěl Ústavní soud k těmto závěrům:

Pokud obec vykonává standartním způsobem své povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech může současně, jako nadstavbu zavést motivační systém sběru odpadu. Takový systém, spočívající v poskytnutí přiměřené finanční odměny za odevzdaný recyklovatelný odpad může být omezen na osoby s trvalým pobytem v obci.
Vzhledem k pozitivním cílům, které obvykle zavedení takovéto nadstandartní formy sleduje (zlepšení kvality životního prostředí, vzdělávání občanů k odpovědnému nakládání s odpadem) není účast na systému podmíněná trvalým bydlištěm, dle Ústavního soudu považována za diskriminační, pokud ovšem systém nerozlišuje mezi tuzemskými a cizími osobami s trvalým pobytem. Samotné kritérium trvalého pobytu je oprávněným upřednostněním osob s trvalejším vztahem k obci, do nichž obec touto formou v podstatě výchovně i finančně investuje. Případný vedlejší cíl, spočívající v motivaci v obci reálně pobývajících osob k registraci k trvalému pobytu za účelem zvýšení přítoku financí do obecní kasy na legitimnosti tohoto opatření nic nemění.
Za předpokladu dodržení všeobecných náležitostí obecní normotvorby je tedy vytvoření nadstavbového systému sběru odpadu s účastí omezenou trvalým pobytem v obci považováno za právně nezávadné jednání v rámci mezí samostatné působnosti obce.

Zpracoval: Tomáš Sobota, právní asistent, Kancelář SMOČR