10.02.2020

Kam se sběrovým papírem

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM informovala ve středu dopisem všechny obce v jejich systému o aktuální situaci na trhu s papírem a opatřeními, která je připravena realizovat.

V průběhu minulého roku postupně narůstal propad v poptávce po sběrovém papíru, což se projevilo ve výkupních cenách na třídících linkách i v cenách za svoz tříděného odpadu. V prosinci pak došlo téměř k úplnému zastavení obchodování s některými druhy odpadového papíru. V lednu 2020 se podařilo obchodování se sběrovým papírem částečně oživit, ale cenová hladina se pohybuje na nízkých hodnotách z konce roku 2019. To samozřejmě komplikuje situaci v obcích, po kterých je nyní požadována úhrada za odebrání vytříděného komunálního papíru.

 

Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. Podobný problém s poklesem cen a poptávky po druhotných surovinách jsme v obcích již v minulosti řešili, nejdramatičtějším byl rok 2009. A v té době také finančními intervencemi EKO-KOM napomohl udržení fungování systému třídění a využití obalových odpadů i přes probíhající hospodářskou recesi. Situace je nyní v oblasti sběrového papíru obdobná jako v roce 2009 a proto aktuálně  EKO-KOM přistoupil ke zvýšení platby třídícím linkám za dotřídění obalového papíru ze 100 Kč na 420 Kč za tunu s platností od 1. 1. 2020. Dle informací, které náš Svaz má, případný další významnější propad cen sběrového papíru v prvním kvartálu 2020 by měla společnost EKO-KOM i nadále zohledňovat v odměnách za úpravu a využití odpadů z obalů pro dotřiďovací linky.  Zároveň je třeba zdůraznit, že to bohužel nevyřeší problém s obecním papírem v celém rozsahu. Dle informací, které máme od AOS EKO-KOM, by jejich finanční intervence měla kompenzovat náklady s převzetím a dotříděním obalové části papírového odpadu, kterého je však zhruba jen polovina. Ta druhá polovina papíru je tvořena tzv. neobalovou složkou, např. tiskovinami, u kterých je cena ovlivněna poklesem ceny tiskového sběrového papíru a je tedy věcí jednání mezi obcemi a svozovými společnostmi či úpravci ,za jakých cenových podmínek budou vytříděný papír, který obsahuje obaly i tiskoviny, odebírat. Vzhledem k tomu, že existuje celá řada variant nastavení obecních systémů třídění odpadů a taktéž smluvních vztahů mezi obcemi a svozovými společnostmi, nelze plošně garantovat, že zvýšený příspěvek na třídění papíru bude dostatečně krýt zvýšené náklady na nakládání s odpadovým papírem, avšak zcela jistě bude mít pozitivní dopad na celkovou ekonomiku třídění papírového komunálního odpadu. Nejlépe na tom v této situaci budou obce, které mají pevně nasmlouvanou cenu za službu, protože jich by se pohyb cen papíru neměl dotknout.

 

Obce, které uzavřely smlouvu na odpadové služby na konci roku 2019, by neměly být aktuálním propadem cen papíru nijak dotčeny. Komplikovaná situace nastala nyní pro obce, které dodávaly papír přímo do výkupny, která nyní přestala odpadní papír odebírat. Tyto obce by měly nyní kontaktovat svozové společnosti a pokusit se s nimi za pomoci smluvního vztahu najít odbyt pro jejich vytříděný komunální papír. Pokud je smluvní vztah mezi obcí a svozovou společností nastaven tak, že umožňuje změnu ceny služby i v průběhu roku, například kvůli pohybům cen na trhu druhotných surovin, je třeba nyní intenzivně jednat se svozovou společností o oprávněnosti požadované ceny služeb. Stejně tak i obce, které mají cenu za odpadové služby rozdělenou na část za obsluhu nádob a zvlášť za množství svezených tun odpadu, i ony musí nyní intenzivně jednat s dodavateli služby svozu odpadu, pokud je cena za tunu vázaná na cenu surovin.

SMO ČR vnímá velmi intenzivně, že je potřeba pomoci řešit aktuální složitou situaci v obcích při zajišťování provozu tříděného sběru komunálních odpadů a věříme, že finanční intervence na do úpravy vytříděných odpadů napomůže v řešení odbytu sběrového papíru. Uvítali bychom, kdyby se i ostatní producenti papírových výrobků jako jsou tiskoviny a letáky, podíleli na financování sběru tříděného odpadu v obcích, podobně jako si své závazky plní AOS EKO-KOM za producenty obalových odpadů.