28.07.2021

Zapojte se do veřejných konzultací

Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů.

Směrnice EU o energetické účinnosti 

Jak již pravděpodobně víte, v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu. Cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 50 % až 55 %.

Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je pro dosažení tohoto cíle zcela zásadní, bude se aktuálně otevřený přezkum snažit získat poznatky o tom, jak pozměnit směrnici o energetické účinnosti, aby:

  • se podařilo do roku 2030 dosáhnout většího snížení emisí skleníkových plynů
  • její působení přispívalo k dalším iniciativám v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Konzultace je otevřená na následujícím odkazu: EU energy efficiency directive (EED) – evaluation and review (europa.eu) 

Připomínky lze podat až do  20. Září 2021.

Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů

Aktuálně otevřený přezkum má za cíl:

  • posoudit, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu
  • prozkoumat možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

Konzultace je otevřená na následujícím odkazu: EU renewable energy rules – review (europa.eu)

Připomínky lze podat až do  20. Září 2021.

K oběma otevřeným konzultacím se lze připojit, maximální délka textu je 4000 znaků.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

MMR

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj