06.06.2006

Statutární město Zlín: účastník evropského projektu Mysleme na energii!

Město Zlín je členem mezinárodního konsorcia, které realizuje projekt Energy in Minds! (Mysleme na energii). Cílem projektu je uspořit do roku 2010  až 30 % konvenčních energií ve vybraných městských částech, z nich pak rozšířit získané zkušenosti do dalších oblastí.

Město Zlín je členem mezinárodního konsorcia, které realizuje projekt Energy in Minds! (Mysleme na energii). Cílem projektu je uspořit do roku 2010  až 30 % konvenčních energií ve vybraných městských částech, z nich pak rozšířit získané zkušenosti do dalších oblastí.

Zlín trpělivě skládá mozaiku tvořící pozitivní image místa vhodného pro inovační aktivity. Zakládá si na pověsti města zeleně s velmi dobrým životním prostředím. Cíle programu jsou plně v souladu s dlouhodobou strategií města zlepšovat životní prostředí, inovovat, vést mladou generaci k uznávání hodnot trvale udržitelného rozvoje. Město chce využít jak demonstrační, tak inovační složku projektu. Účast v projektu umožní městu také dílčí investice do veřejných budov. Příležitost účastnit se mezinárodního projektu bereme jako výzvu ke zkvalitnění vlastních pracovních postupů v managementu dotačních prostředků.
 
Projekt Energy in Minds! se realizuje na území měst Zlín (ČR), Weiz-Gleisdorf (Rakousko), Neckarsulm (Německo) a Falken­berg (Švédsko). V každém z nich se kromě samotného města vždy účastní ještě další 2 - 4 místní subjekty. Českými účastníky projektu jsou konkrétně: 
·        Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
·        Zelené bydlení, obč. sdružení jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů energií
·        Teplo Zlín, a. s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
·        Ekosolaris, a. s. jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie.
 
Celkové náklady projektu jsou ve Zlíně rozpočtovány na cca 112 mil. Kč, při jejichž správném vynaložení v souladu s podmínkami projektu získají účastníci dotaci EU v celkové výši 45 mil. Kč. Výše dotace u investičních (demonstračních) akcí se nejčastěji pohybuje v roz­mezí 10 – 35 % vynaložených nákladů a její přesná výše závisí na tom, co je možno dle podmínek projektu vykázat jako tzv. uznatelné náklady. U aktivit výzkumného a informační­ho charakteru činí dotace 50 % uznatelných nákladů, u školicích a řídících aktivit 100 %.
 
Do skupiny investičních aktivit patří výstavba 15 nových nízkoenergetických rodinných domů, výstavba 2 nových nízkoenergetických bytových domů (s cca 10 bytovými jednotkami), zateplení a výměna oken v 90 bytech panelového domu, 40 rodinných domech, 2 veřej­ných a 3 kancelářských budovách pro snížení jejich energetické spotřeby o min. 50 %. Dále instalace cca 1200 m2 solárních termických systémů pro ohřev vody a dotápění v rodinných a bytových domech a ve veřejných budovách, zřízení fotovoltaické elektrárny s výkonem cca 300 kWp, využití energie z komunálního odpadu.
 
Informační aktivity se zahrnují tiskové konference, veřejné prezentace a publikace o projektu, ustavení Regionální energetické agentury, školení, semináře, workshopy, dny otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost.
 
Městský energetický management, energetická koncepce, akční plány
 
Přijetím nových zákonů v energetice v roce 2000, zvláště pak zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, byly krajům a statutárním městům uloženy nové povinnosti. Jednou z nich je zpracování Územní energetické koncepce statutárního města Zlína. Tu jsme zpracovali s výhledem na 20 let a v souladu se zákonem 177/2006 Sb., o hospodaření energií, ji považujeme za „neopomenutelný“ podklad pro územní plánování. Zpracovatelem koncepce pro Zlín byla v letech 2003 – 2004 projektová organizace CENTROPROJEKT, koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Zlína.
 
Realizace koncepčních záměrů je postavena na tvorbě a realizaci akčních plánů. Ty připravujeme na období 5 až 7 let a jejich cílem je rozpracovat závěry energetické koncepce města do studie proveditelnosti. Musí přihlížet k obecným podmínkám, jež jsou tvořeny legislativou ČR, mezinárodními závazky, celkovým hospodářským vývojem a specifickými podmínkami, které jsou dány geografickými klimatickými poměry, strukturou osídlení, kvalitou životního prostředí a hospodářstvím kraje. Akční plány pro období 2007 – 2013 zpracovává v současné době Universita Tomáše Bati ve Zlíně.
Součástí zákonných povinností je zpracování energetických auditů budov dle vyhlášky 213/2001 Sb. Audity máme zpracovány, postupně realizujeme navržená opatření. V organizační struktuře Magistrátu města Zlína je vytvořeno funkční místo „hlavní energetik“ zařazené do odboru strategického rozvoje. Hlavní energetik se účastní jednání řídícího výboru projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii).
 
Zkušenosti z dosavadní realizace projektu
 
Těžištěm činností v prvním roce projektu byla především informační kampaň. Hlavními dosavadními neinvestičními výstupy projektu jsou, vedle několika uspořádaných seminářů a mezinárodního workshopu, výstavy, informační brožury a webové stránky www.chytraenergie.cz, které jsou důležitým nástrojem komunikace mezi veřejností a organizátory projektu. Město Zlín je z hlediska skladby účastníků pro orgány Evropské komise jakýmsi nepsaným garantem správného čerpání prostředků, proto jsme věnovali velkou pozornost administrativním procesům řízení projektu.
 
Postupně se ve městě připravují také investiční aktivity.
 
Město připravuje investici k využití obnovitelných zdrojů v objektu Městských lázní. Nabízí se možnost instalace solárního systému na ohřev vody a vytápění, rekuperace odpadní vody ze sprch a vzduchu z klimatizace, případně využití tepelného čerpadla. Město také plánuje využití prostředků z projektu k zateplení některého objektu v majetku města.
 
Velmi pozitivní ohlas má záměr využít plochu rekultivované skládky komunálního odpadu k instalaci „sluneční“ elektrárny. Náhorní plošina s celodenním slunečním svitem v trvale střeženém objektu městské skládky je pro tento účel plně vyhovující. Příprava investice, na jejímž konci by měla být fotovoltaická elektrárna s výkonem nejméně 200 kWp, intenzivně probíhá.
 
Pozn. Logo projektu Energy in Minds!, které mezinárodní konsorcium používá, bylo navrženo studenty Fakulty multimediálních komunikací University Tomáše Bati ve Zlíně.
Ing Zdeněk Urbanovský
statutární město Zlín
                             
Projekt je spolufinancován EU