21.06.2005

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Obecně

Původním cílem tohoto zákona bylo stanovení práv a povinností fyzických a právnických osob při nakládání a hospodaření energií. Dále vymezení práv a povinností orgánů státní správy v této oblasti a vytvoření předpokladů pro šetrné využívání přírodních zdrojů, a tím i pro ochranu životního prostředí. V neposlední řadě i zvyšování hospodárnosti užití energie, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, spolehlivosti při zásobování energií a udržitelný rozvoj společnosti.

Výše uvedený cíl se však v zákoně hledá poměrně obtížně. Přesto, že se jedná o zákon řešící problematiku hospodaření energií, není v něm o skutečném hospodaření energiemi vůbec nic. V hospodaření energiemi je však nutno vidět hlavní problém současného nedobrého stavu. Bez doplnění jedné zásadní povinnosti, a to trvalého sledování a vyhodnocování spotřeb energií s následným odstraňováním zjištěných nedostatků, a to na každém odběrném místě, bude většina navrhovaných opatření pouze byrokratickým opatřením bez hmatatelných výsledků v oblasti úspor energií. Tato opatření se navíc velmi negativně projeví růstem finančních nákladů na jejich zajišťování.

Vyhodnocování spotřeb energií velmi úzce navazuje na zpracovávání energetických auditů. Tyto audity by bylo možno zpracovávat pouze pro ta nejhorší zařízení, která lze snadno odhalit, pokud budou spotřeby energií sledovány a vyhodnocovány. Finanční prostředky ušetřené za nezpracované audity by mohly být koncentrovány na realizaci technických opatření pouze na těch nejhorších zařízeních, čímž by byla zajištěna jejich rychlá návratnost.

Národní program hospodárného nakládání energií je v současné době přežitý, administrativně náročný a drahý, uspokojující jen velmi nízké procento žadatelů. Podstatně jednodušší je na základě energetického auditu, projektové dokumentace a stavebního povolení realizovat příslušná opatření. Výsledky auditu a kolaudační rozhodnutí doložit k daňovému přiznání, pak po nějakou dobu platit o nějaké procento (omezené však absolutní částkou) nižší daň. Nejsou zde žádné výběrové komise, žádní kontrolující úředníci a funguje to – na západ od hranic České republiky.

Stát a obce provozují obrovská množství zařízení, jejichž podíl na celkové spotřebě energií se řádově pohybuje v desítkách procent. O spotřebu energií se v této oblasti, až na výjimky, nikdo nestará. Stát by ale měl jít ostatním odběratelům příkladem ve správném hospodaření energiemi. Možné řešení se nabízí ve zřízení energetických útvarů na krajských úřadech a ve všech statutárních městech. Tyto útvary by zajišťovaly zpracování územních energetických koncepcí a metodicky by řídily zpracování obecních energetických koncepcí. Hlavně by však zajišťovaly sledování a vyhodnocování spotřeb energií a následné odstraňování nedostatků v zařízeních krajů a obcí. Podle zkušeností větších měst získaných v této oblasti, by tato činnost znamenala i přes nárůst mzdových výdajů na pracovníky, úspory finančních prostředků z veřejných rozpočtů, které uvedené navýšení mezd mnohonásobně překročí.

Konkrétně

K bodu 3. § 2 písm. e) až l)

Vypustit písm. e) až l).

Odůvodnění: Jedná se o terminologii, který je standardně používaná v projektových dokumentacích, normách, hygienických předpisech. Jedná se o klasickou součást technických zařízení budov, kterou není třeba zákonem takto konkretizovat.

K bodu 6. § 3 odst. 3

Uvedený text neodpovídá textu v zákoně. Správný text je následující:

“Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 2 roky a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.”

Odůvodnění: Praxe osvědčila potřebu takové aplikace. Požadujeme ponechat původní text beze změn, tzn. včetně vyhodnocování koncepce jedenkrát za dva roky.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 8. § 4 odst. 3

Za slova “ v souladu se státní energetickou koncepcí” vložit slova “a územní energetickou koncepcí kraje”.

Odůvodnění: Energetické koncepce obcí musí respektovat také energetické koncepce příslušných krajů.

K bodu 10. § 4 odst. 6 Poznámky pod čarou č. 2 a 2a

Odvolávka na konkrétní právní předpis není na místě, protože tento předpis rozsah ani lhůty nestanovuje.

K bodu 11. § 4 odst. 7

Vypustit slova “na základě vyhodnocení může zpracovávat” a nahradit slovy “v případě potřeby zpracovává”. Upravený text odst. 7 zní: “Naplňování územní energetické koncepce vyhodnocuje pořizovatel nejméně jedenkrát za 4 roky a v případě potřeby zpracovává návrhy na změnu.”

Odůvodnění: K problematice územních energetických koncepcí je nutno uvést, že přes značné finanční prostředky vynaložené na jejich zpracování nejsou použitelné pro řízení energetického hospodářství na daném území a jejich jediným výsledkem je zmaření značných částek obecních finančních prostředků. Zákon neřeší problematiku vymáhání závěrů energetické koncepce a rovněž orgány postupující ve smyslu stavebního zákona odmítají vymáhat od stavebníků dodržování jejich závěrů s tím, že práva lze omezit pouze zákonem. Pokud v tomto směru nebude sjednána náprava dořešením této problematiky a jejím doplněním do zákona, je nutné celý tento paragraf zrušit.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 11. § 4 odst. 8

Vypustit slova “informace o aktuálním stavu”.

Odůvodnění: Pro posouzení souladu je potřebné úplné vyhodnocení, nikoliv jen informace o stavu, tzn. zda probíhá.

K bodu 13. až 15. § 5 odst. 4

Text odst. 4 zrušit.

Odůvodnění: Uskutečňování národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů by mělo být řešeno systémově, s obecnou dostupností každému zájemci, a to především formou daňové politiky státu (DPH, daň z příjmu, daň ekologická, nižší úroky při půjčkách atd). Stávající systém poskytování státních dotací formou výběrových řízení měl svoje opodstatnění pouze po přechodnou dobu, která však nyní trvá již 13 let. Je nejvyšší čas tento systém nahradit systémem trvalým, který bude jasně definovat práva i povinnosti každého zájemce o nárokovou podporu každému, kdo stanovená pravidla splní. Tento systém bude mít minimální administrativní náročnost a rovněž zamezí i možnému korupčnímu jednání. Poskytovaná podpora by měla být přímá - formou grantů a nepřímá – daňovou politikou státu.

Předmětem přímé podpory vztažené k využívání úspor, obnovitelných a druhotných zdrojů energie jsou věda a výzkum, jejichž cílem je dosažení přínosů stanovených v Programu.

Předmětem nepřímé podpory vztažené k využívání úspor, obnovitelných a druhotných zdrojů energie jsou investiční a neinvestiční opatření, osvěta, výchova a vzdělávání, poradenství, věda i výzkum, jejichž cílem je dosažení přínosů stanovených v Programu.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 16. § 6 odst. 2

Celý text zrušit.

Odůvodnění: Ukládá nadbytečné povinnosti s ohledem na spotřeby energií k výkonu. Toto nařízení by mělo být součástí toho právního předpisu, jehož ustanovení se týká. Navrhujeme respektovat rozdělení dle tepelných výkonů dle zákona o ochraně ovzduší – malý, střední a velký zdroj, a rovněž respektovat povinnosti již uložené tímto zákonem.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 16. § 6 odst. 3

Vypustit.

Odůvodnění: Kontrola zařízení starších 15-ti let rozšiřuje povinnost “auditovat” i takováto malá zařízení. Jaká bude vypovídací schopnost této kontroly a k čemu budou použity její výsledky?

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 16. § 6 odst. 4

Vypustit.

Odůvodnění: Ukládá nadbytečné povinnosti s ohledem na spotřeby energií k výkonu. Navrhujeme respektovat rozdělení dle tepelných výkonů dle zákona o ochraně ovzduší – malý, střední a velký zdroj. Rovněž navrhujeme respektovat povinnosti již uložené tímto zákonem. Není zřejmé, zda se jedná o instalované výkony nebo jen provozované, nerespektuje záložní či špičkové zdroje s omezenou dobou provozu.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 16. § 6 odst. 5

Ponechat pouze první větu včetně odkazu na poznámku pod čarou, druhou třetí větu zrušit.

Odůvodnění: Odkaz na § 15 odst. 1a 1b zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je naprosto postačující. Druhou a třetí větou návrhu by se jednalo o rozšíření autorizace oprávnění na měření emisí dle zákona o ochraně ovzduší.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 16. § 6 odst. 6

Vypustit.

Odůvodnění: Jaký je z pohledu účinnosti kotlů rozdíl mezi rodinným domem a rodinným domem provozovaným pro podnikatelskou činnost? Postrádáme ustanovení, které bude řešit výsledky provedených kontrol. Zatím jsou zřejmé dva aspekty spočívající v zajištění obrovského objemu práce pro kontrolory a vynaložení možná ještě větších finančních prostředků pro kontrolované. Jedná se o nadbytečnou úpravu povinností právnických a fyzických osob.

K bodu 17. § 6a odst. 1

Druhou větu souvětí považujeme za nadbytečnou a slovo “zejména” vyvolává nejasný výklad či připouští manipulaci.

K bodu 17. § 6a odst. 2

Doporučujeme rozdělit text odstavce do dvou samostatných odstavců, z nichž jeden by řešil problematiku “průkazu”.

Odůvodnění: pro stavební úřad je rozhodující projektová dokumentace, nikoliv “průkaz”. “Průkaz” by měl být vyhotoven v souladu s metodikou až po kolaudaci tak, aby zahrnoval i případné změny v průběhu výstavby.

K bodu 17. § 6a odst. 3

Na co jiného může být ještě připojeno ústřední vytápění?

K bodu 17. § 6a odst. 4

Vypustit.

Odůvodnění: Povinnost posouzení proveditelnosti alternativních systémů vytápění (obnovitelné zdroje) je uložena energetickým auditem. Posouzení, investiční záměr apod. včetně případného financování pomocí EPC je zcela jednoznačně nad rámec “průkazu”.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 17. § 6a odst. 6

Požadujeme zrušit slova “bytů, nebytových prostor a společných prostor”.

Odůvodnění: Takový výčet by znamenal, že do této skupiny by byly zahrnuty všechny obecní bytové domy, což jistě nebylo záměrem příslušné směrnice ES.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 17. § 6a odst. 11 písm. c)

Vložit za slova “zvláštním právním předpisem” slova “energetickým auditem”.

Odůvodnění: Připomínka vychází z poznatků v praxi.

K § 7 platného znění zákona nad rámec předloženého návrhu novely zákona

Do doby, kdy bude kombinovaný způsob výroby elektřiny a tepla ekonomicky efektivní, je

tento paragraf nepřijatelný, pokud stát současně s ním nerozhodne o krytí vzniklých

ekonomických ztrát. Dále je nutno brát v úvahu, že na trhu je a ještě nějakou dobu bude

značný přebytek elektrické energie, která je levnější, než elektřina vyráběná v moderních, ale

investičně drahých kogeneračních zdrojích.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 21. § 9 odst. 3

Doplnit nové písm. d) ve znění:

“d) všechny držitele licence na výrobu a distribuci tepla a výrobu a distribuci elektřiny, kteří energetický audit předloží jako podklad pro potřeby energetického regulačního úřadu”

Odůvodnění: Omezí se tím neoprávněně požadované úhrady. Tyto skupiny, na rozdíl od ostatních podnikatelů, zahrnují veškerou nehospodárnost ve výrobě a distribuci do nákladů, které v plné výši uhradí odběratelé.

Tato připomínka je zásadní.

K bodu 24. § 10 odst. 12

Doplnit v poslední větě za čárku za slovy “energetický audit” slova “nebo zadavatel nebo zřizovatel příspěvkových organizací nebo zakladatel akciových či jiných společností”.

Odůvodnění: Připomínka vychází z negativních poznatků v praxi.

K § 11 odst. 1 písm. a) platného znění nad rámec návrhu novely zákona

Doporučujeme slovo “dotací” změnit za slovo “grantů”.

K bodu 33. § 13 odst. 3

Nahradit slova “zdroje energie, distribuční soustavy určené k dopravě elektrické energie a plynu, nebo rozvody tepelné energie.” za slovy za čárkou “pokud umísťují nebo mění” těmito odrážkami:

  • zdroje energie o instalovaném tepelném výkonu nad 200 kW
  • zdroje energie o instalovaném elektrickém výkonu nad 100 kW
  • zdroje chladu o instalovaném chladícím výkonu nad 50 kW
  • distribuční soustavu k dopravě plynu na úrovni napětí středního tlaku a vyšším
  • soustavu a rozvody tepelné energie pro dopravu tepelné energie nad 200 kW a připojení spotřebičů o celkovém potřebném příkonu tepelné energie nad 200 kW

Odůvodnění: Připomínka vychází z dokladovatelných požadavků v praxi.

Tato připomínka je zásadní.

Dagmar Plachá, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR