07.08.2020

Opět jsme zaznamenali útok vlků na stádo ovcí v oblasti Broumovska, nyní v obci Božanov.

Podle naší i evropské legislativy patří vlk obecný mezi zvláště chráněné živočichy, a proto jej není možné lovit. Případné škody způsobené chráněným vlkem na zdraví nebo životě fyzických osob, na vyjmenovaných domácích zvířatech včetně psů sloužících k hlídání těchto zvířat, na včelstvech a včelařském zařízení, na nesklizených polních plodinách a trvalých porostech (např. ovocné sady), na uzavřených objektech a movitých věcech v uzavřených objektech, vyplácí stát prostřednictvím krajských úřadů ve formě náhrady škod, a to podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Zákon zároveň stanoví postup, který je třeba dodržet. Klíčové je škodu nahlásit nejpozději do 48 hodin, a to na příslušný orgán ochrany přírody - příslušné regionální pracoviště AOPK ČR pro území CHKO nebo obec s rozšířenou působností v případě škody mimo chráněná území. Do deseti dnů je pak třeba odeslat žádost příslušnému krajskému úřadu. 

Pro uplatnění náhrady škody musí být splněny tyto podmínky:

Domestikovaná zvířata byla v době vzniku újmy umístěna v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku, nebo při jejich umístění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo el. ohradník byla pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa, a hrabavá drůbež a vodní drůbež byla umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu

Doporučený postup k nahlášení události naleznete také na stránkách:

https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/

Zkušenosti z některých oblastí ukazují, že škodám je možné s velkou účinností předcházet. Mezi osvědčené metody patří:

  • zabezpečení zvířat pevnou ohradou v kombinaci s elektrickým ohradníkem,
  • zahánění domácích zvířat na noc do salaší či košárů, obehnaných navíc elektrickým ohradníkem, pro zvýšení účinnosti lze okolo el. ohradníků ještě natáhnout lanko, na kterém jsou s rozestupem pověšeny červené vlající praporky tzv. zradidla,
  • trvalá přítomnost pasteveckých psů, zejména pro stáda s větším počtem zvířat.

Žádné opatření není stoprocentní a každý chovatel má jiné potřeby závisející na prostředí, kde ovce chová, a také na počtu chovaných zvířat. Pro co nejlepší fungování těchto opatření je vhodná kombinace některé z výše doporučených ohrad s přítomností pasteveckého psa.

Velmi důležitá je tedy prevence útoku, ale i širší informovanost obyvatelstva o situaci. Důležité je  poskytovat lidem, kteří v daném regionu žijí nebo jej navštěvují, objektivní informace a doporučení, která omezí nadměrné obavy z výskytu vlka, ale zároveň upozorní na možná související rizika, tj. objektivně informovat o výskytu, biologii a etologii vlka s důrazem na chování vůči člověku, popř. poskytovat návody a doporučení, jak se chovat a čeho se vyvarovat při setkání s vlkem, během dlouhodobějšího pobytu v přírodě (táboření, kempování), při nakládání s odpadem, v blízkosti stád strážených pasteveckými psy. Obce mohou také informovat veřejnost o tom, kam je možné nahlašovat spatření vlka či jeho pobytových znaků.  

Forma šíření takovýchto informací je široká - od přednášek a seminářů pro veřejnost, zprávy v místním či regionálním tisku (např. bulletiny i webové stránky obcí a dobrovolných sdružení obcí), informační brožury a letáky až po aktuální informace na webu či jiných informačních kanálech v obci fungujících.

Preventivní opatření jsou také podporována v rámci Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím SFŽP ČR, a to ve 110. výzvě (stále probíhá příjem žádostí, a to do 4. 1. 2021, s celkovou alokací 40 mil. Kč). Specifickým cílem této výzvy je posílit biodiverzitu se zastavením úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Podporovanými aktivitami jsou předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku, kdy podporovanými opatřeními jsou zejména realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených chráněnými druhy (vlk, rys, medvěd a jestřáb) na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Další výzvou vyhlášenou v rámci OPŽP je 139. výzva s příjmem žádostí do 2. 11. 2020 a alokací ve výši 70 mil. Kč., kdy podporovanými aktivitami jsou předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku. Zde jsou podporovanými opatřeními realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dí­lech apod., a jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými sub­jekty.

Ivana Kutra