14.08.2006

Intelligent Energy Europe Programme (IEE 2)

V souvislosti s kampaní EU za trvale udržitelný rozvoj dává Komise EU příležitost, aby byly vyslyšeny hlasy a názory samospráv, které by se měly promítnout do obsahu nového pracovního dokumentu pro rok 2007 upravující naplňování Intelligent Energy Europe Programme (IEE 2) - Inteligentní evropský energetický program.

V souvislosti s kampaní EU za trvale udržitelný rozvoj dává Komise EU příležitost, aby byly vyslyšeny hlasy a názory samospráv, které by se měly promítnout do obsahu nového pracovního dokumentu pro rok 2007 upravující naplňování Intelligent Energy Europe Programme (IEE 2) - Inteligentní evropský energetický program.

Pracovní dokument určuje cíle, podporované aktivity a priority, typy projektů a rozpočet pro příští plánovací období 2007 - 2013. Jedná se tak o skvělou příležitost, při které lze vznášet konkrétní návrhy/projekty k programu přímo Evropské komisi, které budou zohledněny při stanovení podporovaných aktivit. Je proto třeba odpovědět několik důležitých otázek:
 
1. Které další aktivity, projekty by měl IEE 2 Program finančně podpořit ?
2. Proč se domníváte, že tyto navrhované aktivity, projekty si zaslouží finanční podporu?
3. Jak velká by podle Vás měla být finanční podpora z EU ?
 
Neváhejte a připojte další komentáře založené na zkušenostech s IEE Programm. Více informací o IEE Programu se dozvíte na stránkách http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html (např. podmínky podávání projektů, příklady financovaných aktivit, zvěřejnění výzev apod.) nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, které je národním kontaktním místem pro tento program, paní Evě Procházkové (mail: procházkovae@mpo.cz , tel.: +420 224 851 111) . Žádosti se ale podávají v angličtině přímo Evropské komisi do Bruselu.
 
Program IEE má podporovat nově uplatňovanou politiku EU tzv. chytrého využívání energie a obnovitelných zdrojů, a uvést ji plně do praxe, což koresponduje s trendy využívání energií, obchodními příležitostmi a novými technologiemi v této oblasti. Program podporuje evropské (komunitární) projekty, jednorázové projekty a zakládání místních a regionálních energetických agentur. Na podporu těchto aktivit je k dispozici rozpočet pro připravované plánovací období 2007 - 2013 cca 730 mil. €, u projektů lze hradit náklady až do výše 50 %. 

V současnosti je z programu podporováno na 200 mezinárodních projektů, více než 30 místních a regionálních energetických agentur a více než 40 evropských akcí v oblasti nových a obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, především u budov a průmyslu, energetických aspektů dopravy a spolupráce s rozvojovými zeměmi. Program zásadně podporuje tzv "měkké" projekty, tj. výměnu zkušenosti, zavádění know-how, nové technologie (např. pořádání konferencí seminářů, výměnných programů, studií, publikací apod.), z programu tak nejsou financovány projekty sestavující se z budování nové infrastruktury, technických výzkumů a vývojových projektů.

Je počítáno s tím, že první výzva plánovacího období 2007 - 2013 pro IEE 2 program bude vyhlášena brzy na jaře poté, co na počátku příštího roku Evropská komise schválí Pracovní plán k IEE 2 programu, který bude součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007 — 2013). Pro tento rok je možné podávat žádosti o podporu projektů do konce října 2006 (výzva z května 2006).

 
Vaše náměty, komentáře, vyjádření nám zašlete na adresu drahovzal@smocr.cz, a to prosím co nejrychleji, nejlépe do 31. srpna 2006.