07.04.2010

Energetické projekty města Jeseník mohou získat podporu z Evropské investiční banky. Mimo jiné i díky Paktu starostů a primátorů.

Na našich stránkách jsme vás před časem informovalio Paktu Starostů a primátorů, iniciativě Evropské unie na podporu energetických projektů měst. Pakt si klade za cíl sdružit představitele měst EU a společně přispět ke snížení energetického zatížení Země.

Na našich stránkách jsme vás před časem informovali o Paktu Starostů a primátorů, iniciativě Evropské unie na podporu energetických projektů měst. Pakt si klade za cíl sdružit představitele měst EU a společně přispět ke snížení energetického zatížení Země. Prakticky znamená snahu pomoci městům dosáhnout a přesáhnout požadavky vyplývajících ze směrnice o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/EC), tj. splnit onen často skloňovaný cíl snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 % a zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů nejméně o 20 %. Přestože tento úkol padá na členské státy, jde o pro stát nesplnitelnou úlohu, pokud jej nebudou řešit města.

 Na konci loňského roku v paktu nefigurovalo jediné české město. Dnes je tomu již jinak. První signatářskou obcí se stal Jeseník. Proč se město rozhodlo k Paktu připojit a jaké projekty město realizuje, nám přiblížil místostarosta Jeseníka a člen Regionální komise Svazu Ing. Vladimír Cupal. 

1)      Jakými projekty se zaměřením na úspory energií se v současné době město Jeseník zabývá? Proč jsou pro vás důležité?
Město Jeseník se už tradičně zajímá o nové trendy ve výrobě a úsporách tepla. Předchozí vedení města začalo budovat malé zdroje na vytápění biomasou, kde se potvrdilo, že u komplexně a kvalitně zpracovaného projektu dochází při využívání biomasy k výrazným úsporám při vytápění. Ve spolupráci s provozovatelem CZT Jeseník je významná část výroby tepla vyráběna pomocí plynové kogenerace na zařízeních společnosti Tedom. V současném plánovacím období (strukturálních fondů, pozn. red.) připravujeme důležitý  projekt „Centrální kotelna na vytápění biomasou Jeseník“ . Tato investice zahrnuje výstavbu kotelny o výkonu 10 MW a nových páteřních rozvodů tepla z předizolovaného potrubí. Hlavním cílem tohoto projektu je snížení ceny tepla pro koncového uživatele, vytvoření nových pracovních míst a snížení ztrát tepla.
 
2)      Jak se chystáte tyto plány financovat?
Věříme, že jedním z podstatných zdrojů financování tohoto projektu bude podpora z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory  3.1., kde jsou zahrnuty projekty na výstavbu a rekonstrukci zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla. V současné době pracujeme na žádosti o dotaci . Dalším zdrojem financování budou prostředky získané od  soukromého investora. Podíl města spočívá ve vložení stávající infrastruktury CZT a poskytnutí pozemků a budov pro výstavbu nové kotelny.
 
3)      Proč si myslíte, že je pro vaše město důležité připojit se k Paktu starostů a primátorů? Co tím získáte?
V našem městě mají aktivity spojené s ochranou životního prostředí, úsporami energií, snižováním znečišťování životního prostředí a péčí o naše dědictví velkou tradici. Máme zde  například sídlo hnutí Brontosaurus, které je ukázkovým příkladem uvedených aktivit. Péče o kvalitu ovzduší a prostředí souvisí také s tím, že jsou v Jeseníku Priessnitzovy léčebné lázně, které také čerpají z tradičního využívání síly vody a ve svém léčebném procesu využívají kvalitní životní prostředí. V roce 2009 jsme zahájili diskusi, jak koncepčně pokračovat v dalších krocích při zlepšování životního prostředí a snižování spotřeby energií. Když jsme se seznámili s iniciativou Evropské komise s názvem Pakt starostů a primátorů, zjistili jsme, že cíle této iniciativy se významně shodují s našimi záměry. Další kroky města tak dostávají rámec a tím bude „Energetický akční plán“, který zpracujeme do jednoho roku od přistoupení k paktu.
 
4)      Jaké náklady jsou spojeny se zapojením se do iniciativy Evropské komise Pakt starostů a primátorů v oblasti energetiky?
Vlastní proces přistoupení k Paktu starostů a primátorů je poměrně jednoduchý. Města a obce, které mají jasnou strategii a chtějí se angažovat významně v ochraně životního prostředí musí přistoupení k paktu schválit v zastupitelstvu města. Vlastní přihlášení se k paktu se realizuje elektronicky a nevyžaduje žádné náklady. Je však nutno počítat v průběhu jednoho roku s náklady na zpracování „Energetického akčního plánu“. Výše nákladů však závisí na podílu vlastní práce a práce externích specialistů. Další náklady členství souvisí s hloubkou zapojení města do této iniciativy. Jedná se například o zapojení do pracovních skupin a o účast na akcích pořádaných členy paktu.
 
5)      Jaké výhody toto zapojení přináší obecně a jak konkrétně jich hodlá využít město Jeseník? Jak probíhal proces kolem přihlášení se k závazkům požadovaným v Paktu Starostů a primátorů?
Evropská komise vyjádřila svoji  podporu Paktu starostů a primátorů tím, že umožnila vznik Kanceláře Paktu starostů a primátorů, která poskytuje technickou a propagační podporu, vytváří prostor pro sdílení know-how mezi členy paktu a když se podíváte  na seznam signatářů, tak nelze než konstatovat, že to je velmi dobrá společnost. Dále Evropská komise zřídila program Intelligent Energy Europe (financovaný prostřednictvím Evropské investiční banky, pozn. red.), jehož prostřednictvím mohou města získat prostředky na realizaci programů z Energetických akčních plánů. Město Jeseník přistoupilo k paktu na počátku března 2010 a jsme prozatím jediným městem z České republiky, které k paktu přistoupilo.
 
6)      Na posledním jednání Regionální komise Předsednictva Svazu v pátek 19. 3. 2010 zaznělo, že Jeseník předkládá projekty k financování i do programů EU INTERREG IV. Na jaké konkrétní aktivity tento program využíváte?
Město Jeseník je pohraniční město a máme zkušenosti s tzv. příhraniční spoluprácí jak v rámci SROP tak i v rámci ROP. Během tohoto plánovacího období jsme dále hledali partnery pro další formy spolupráce v rámci celé Evropy. Velmi zajímavým projektem se stal projekt „Digital cities“, který realizujeme ve spolupráci s partnery z Řecka, Portugalska, Anglie, Holandska a Rumunska. Projekt řeší formy komunikace samospráv s občany a partnery. Přenos dobrých praxí je jako součást tohoto projektu velmi zajímavý. Dále pracujeme na projektu „ WaterWizard“, který bude řešit ochranu vodních zdrojů, což je také jedna z našich velkých priorit. Naším přínosem jsou zkušenosti s budováním naučných stezek, kde obnovujeme staré prameny a pracujeme s malými vodními zdroji. Oproti jiným zemím jsme také výrazně dále v krizovém managementu a v tvorbě povodňových plánů. Vedoucím partnerem tohoto projektu je Savonia University z Finska.
 
7)      Proč si myslíte, že je důležité nezapomínat na podobné programy?
Budoucí vývoj politik EU směřuje k podpoře spolupráce a přenosu dobrých praxí napříč Evropou. Nezbývá než tuto skutečnost akceptovat a učit se spolupracovat. Vytvářet týmy, které budou odborně a jazykově vybaveny na realizaci této spolupráce. A jak to chcete dokázat bez praktických zkušeností se spoluprácí na konkrétních projektech?
 
8)      Na jednání stejné komise bylo zmíněno, že už letos je dobré se začít připravovat na změny, které přijdou v čerpání prostředků EU, zejména strukturálních fondů, po roce 2013. V čem spočívá zmíněná „příprava“? A jak se připravuje Jeseník?
Když se trochu ohlédneme a podíváme se na SROP, na strategické dokumenty ROP a první informace o přípravě dalšího plánovacího období, je z toho patrné, že další plánovací období   po roce 2013 se bude výrazně lišit. Lišit se bude v tom, že finančních prostředků bude méně a alokace těchto prostředků jak teritoriálně, tak programově bude také jiná. Z evropských fondů budou podporovány hlavně projekty, které budou zaměřeny na spolupráci partnerů v rámci regionální spolupráce. Podíl prostředků na budování infrastruktury v projektech bude významně klesat. Právě spolupráce na projektech v INTERREG IV umožní našemu městu získat zkušenosti a ucházet se v dalším plánovacím období o projekty, kde naše město bude vedoucím partnerem, který může mít výrazně větší podíl na alokaci prostředků.
 
Děkuji za rozhovor.

Eva Srnová