16.12.2019

ALTERNATIVNÍ PRAVDA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A NÁŠ ÚHEL POHLEDU NA DESATERO

V předchozím týdnu rozeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj „Vysvětlení k desateru SMO ČR“. V průvodním textu se mimo jiné uvádí, že Svaz měst a obcí ČR mezi vás rozeslal podivné desatero plné strašáků. Rádi bychom k desateru a vyjádření MMR přidali náš úhel pohledu. Svaz měst a obcí ČR od počátku zastává názor, že stavební řízení je nutné zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit. Nicméně způsob, kterým k tomu Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo, považujeme za přinejmenším „nešťastný“. Jak trefně vyjádřila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Mgr. Radka Vladyková: „Zcela nový stavební zákon je ministerstvem pro místní rozvoj připravován ve stylu rychle a zběsile, a může namísto zrychlení stavebního řízení naopak vést ke kolapsu stavebnictví“.

1) HRUBÝ ZÁSAH DO PRÁVA NA SAMOSPRÁVU PŘI ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ VLASTNÍHO ÚZEMÍ

Náš úhel pohledu: Dojde k odtržení pořizování územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) krajů a obcí do nové soustavy státní stavební správy. Případný rozpor vzniklý při pořizování ÚPD bude rozhodovat Nejvyšší stavební úřad (dále jen „Úřad“), nepodaří-li se jej vyřešit pořizovateli. Úřad nemá povinnost konzultace s obcí nebo krajem, a to ani v případě, že by šlo o rozpor se samosprávou.  Návrh zadání zpracovává pořizovatel (státní stavební správa) na základě žádosti nebo z vlastního podnětu pořizovatele (tj. bez projevu prvotní vůle samosprávy).

2) ÚZEMNÍ PLÁN A JEHO VÝKLAD BUDE VYTVÁŘET CENTRÁLNÍ ÚŘAD

Náš úhel pohledu: K obecně závazné vyhlášce se bude zpracovávat důvodová zpráva. Ta však neplní roli odůvodnění opatření obecné povahy, které je v současné době pro formulaci stanovisek úřadu územního plánování zásadní. Důvodová zpráva nebude závazná pro řízení o povolení záměru.

3) NEJASNÉ DOPADY DO ROZPOČTŮ MĚST A OBCÍ

Náš úhel pohledu: Chybí nezbytná podrobná analýza současného stavu při personálním zajištění příslušných agend a technickém vybavení (řada proinvestovaných prostředků na ně zůstane na obcích a městech, protože je sdílená). Předpokládaná kompenzace je nepodložená. Předložená RIA je podhodnocená.

4) ODDÁLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU OBČANŮM

Náš úhel pohledu: Zákon předpokládá zřízení kontaktních míst ve vybraných obcích I. a II. stupně vyhláškou Nejvyššího stavebního úřadu (dále jen NSÚ), ale tato otázka není rozpracována do realizace. Navíc mají obce aktuální zkušenosti s rušením poboček finančních úřadů a úřadů práce z důvodu finančních úspor státu. Digitalizace může být realizována i za stávající úpravy, s tím počítá i sněmovní tisk 525.

5) ZAČÁTEK LIKVIDACE SPOJENÉHO MODELU VEŘEJNÉ SPRÁVY

Náš úhel pohledu: Návrh rekodifikace představuje rozsáhlou reformu veřejné správy, o jejíž konečné podobě, tj. rozsahu celé integrace působnosti dotčených orgánů se lze jen dohadovat (navíc u některých působností dotčených orgánů zůstanou z části na dosavadních krajských a obecních úřadech). Jedná se o reformu, která znamená částečnou likvidaci výsledků reformy veřejné správy z roku 2002, která spočívala ve zrušení (státních) okresních úřadů a převedení jejich působnosti (státní správy) na krajské úřady a obecní úřady.  Nikoliv vláda, ale Parlament ČR může rozhodnout o výkonu státní správy a zvolit příslušný model. Jde o politické rozhodnutí v rámci Ústavy.

6) CENTRALIZACE A KONCENTRACE STÁTNÍ MOCI

Náš úhel pohledu: K centralizaci a koncentraci státní správy bezesporu dochází. Krajské stavební úřady jsou vnitřní organizační jednotkou NSÚ a územní pracoviště jsou vnitřní organizační jednotkou krajských stavebních úřadů. Základní jednotkou státní stavební správy bude vnitřní organizační jednotka vnitřní organizační jednotky. Deklarace nezávislosti přezkumu rozhodnutí v rámci této soustavy je tak minimálně sporná.  

7) NÁVRH VYTVOŘEN VE SPOLUPRÁCI SE SOUKROMÝMI SUBJEKTY, NIKOLIV OBCEMI A KRAJI

Náš úhel pohledu: Návrh připravila na základě „memoranda“ uzavřeného s MMR Hospodářská komora (potažmo jí najaté advokátní kanceláře). Připomínkové řízení proběhlo zcela nestandardně a nebyly vypořádány zásadní připomínky. Materiál nebyl projednán v Legislativní radě vlády, byl projednán pouze v pracovní komisi LRV. Při projednávání paragrafovaného znění v rámci pracovních skupin bylo při vypořádávání připomínek zúčastněných subjektů argumentováno, že znění je v souladu s usnesením vlády ze dne 24.6. 2019 čj. 446 a k připomínkám nebylo většinou přihlédnuto.

8) VÍTĚZSTVÍ SOUKROMÉHO ZÁJMU NAD VEŘEJNÝM, NENÍ ŘEŠEN PŘÍSPĚVEK DEVELOPERŮ NA VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU

Náš úhel pohledu: Veřejný zájem může v odůvodněných případech ustoupit zájmu soukromému. Kdo a jak bude prokazovat, že jde o odůvodněný zájem a čím má být odůvodněn není z návrhu zřejmé.

Plánovací smlouvy nemohou zakotvovat povinnost územně samosprávných celků týkající se změny nebo naopak zachování veřejnoprávní regulace. Soukromoprávní smlouvou nelze upravovat práva a povinnosti obcí a krajů, pokud vykonávají veřejnou moc ve veřejnoprávním procesu. Úprava plánovacích smluv stanoví nerovnovážné postavení obce a stavebníka, např. právo obrátit se s návrhem na uzavření smlouvy na soud má toliko stavebník, nikoliv obec. Stavebník má ze zákona nárok na náhradu nákladů, ačkoliv se jedná o soukromoprávní vztah založený na soukromoprávní smlouvě.

9) NUCENÝ PŘESUN ÚŘEDNÍKŮ POD CENTRÁLNÍ ÚŘAD I PROTI JEJICH VŮLI

Náš úhel pohledu: Základním pravidlem je, že dojde k přechodu práv a povinností. Pokud jde o zaměstnance vykonávající výlučně činnosti, které přecházejí na státní stavební správu, přejdou automaticky. Pokud vykonávají zčásti i jinou činnost, je jejich přechod podmíněn dohodou mezi Nejvyšším stavebním úřadem, zaměstnancem a územním samosprávným celkem. Není řešen přechod zaměstnanců obcí I. a II., pokud by jim nebylo zachováno místo výkonu práce (při přechodu práv a povinností z pracovně právního poměru zůstávají zachována všechna práva a povinnosti, tedy i místo výkonu práce). V přechodném roce 2021 budou postupně přecházet vedoucí pracovníci krajských a poté i obecních úřadů ORP a až od 1.1. 2022 ostatní pracovníci. Jak budou v té době fungovat stávající stavební úřady a odvolací úřady se neřeší (bez vedoucích pracovníků).

10) CENTRALIZACE PŘESUNE SYSTÉMOVOU PODJATOST NA STÁT, ALE NEVYŘEŠÍ JI

Náš úhel pohledu: Nový systém přinese nové problémy. Územní pracoviště krajského stavebního úřadu budou jeho organizační jednotkou a budou rozhodovat v rámci první instance a krajský stavební úřad v druhé instanci. Všechny personální a platové činnosti pro celou státní stavební správu bude zajišťovat NSÚ. Státní stavební úřady, potažmo jejich zaměstnanci, budou v obdobném riziku podjatosti, až budou rozhodovat o státních stavebních záměrech (dálnice, silnice I. třídy, železnice atd.).