03.01.2013

Výzvy k podpoře projektů partnerské spolupráce měst z programu Evropa pro občany na rok 2013

Agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) vyhlásila výzvy k podpoře projektů partnerské spolupráce měst v roce 2013. V souvislosti s tím byl také publikován aktualizovaný Průvodce programem Evropa pro občany a formuláře žádostí o grant. Nejbližším termínem pro podávání žádostí o grant je 1. červen 2013.

Akce 1 Aktivní občané pro Evropu podporuje projekty realizované v rámci partnerské spolupráce měst a obcí. Pro rok 2013 Evropská komise plánuje podpořit v rámci všech oprávněných zemí  celkem asi 440 projektů v celkové hodnotě 5,9 mil. EUR v rámci Opatření 1.1 Setkání občanů partnerských měst a asi 40 projektů v celkové hodnotě 4,2 mil EUR v rámci Opatření 1.2 Projekty sítí partnerských měst.

Upozorňujeme také na nové programové priority pro 2013, které jsou stanoveny takto:

- zvyšování povědomí o hodnotách a právech občanů EU a o příležitostech, které EU nabízí
- větší zapojení občanů do demokratického života EU.

Program bude podporovat projekty podporující ve společnosti aktivní Evropského občanství a demokratické hodnoty Evropské unie, zahrnující prohloubení porozumění o Evropské unii, jejích hodnot, co EU přináší do denního života občanů, a především motivaci občanů, aby hráli plnohodnotnou roli v demokratickém životě Evropské unie. Program také podporuje aktivity podporující mezikulturní dialog. Upozorňujeme také, že Evropská komise vyhlásila rok 2013 Rokem evropského občanství a nabízí se, aby toto téma bylo zohledněno v projektových žádostech. Více o programových prioritách a cílech naleznete na webových stránkách agentury EACEA.

Města a obce mohou také žádat na své projekty v rámci Akce 4 Aktivní evropská paměť, která podporuje projekty zaměřené na připomenutí obětí nacismu a stalinismu, kde je alokováno 2,4 mil. EUR pro celkem 44 projektů. Poslední termín k předložení projektů v tomto programovacím období bude 1. června 2013. Podporu lze žádat

- na uchování důležitých míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory apod. nacismu stejně jako na archívy dokumentující tyto události a pro uchování památky na oběti, stejně jako na ty, kteří zachraňovali lidi před holokaustem
- na připomenutí obětí masových vražd a masových deportací spojených se stalinismem
- na výměnu zaměstnanců památníků, muzeí a dalších důležitých organizací podporovaných Programem.

Informace týkající se postupu pro předložení žádostí, aktuální formuláře grantové žádosti  naleznete na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) v sekci Funding opportunities 2013 a v aktualizovaném Programovém průvodci na rok 2013.

Přehled termínů k předkládání žádostí v roce 2013

 Akce 1, Opatření 1.1 Setkání občanů v rámci partnerské spolupráce měst
 Action 1, Measure 1.1  Town-Twinning Citizens' meetings

 Termín pro podání grantových žádostí

 Pro projekty začínající v období

 1. února 2013 do 12 hod.

 od 1. června 2013 do 28. února 2014

 1. června 2013 do 12 hod.

 od 1. října 2013 do 30. června 2014

 1. září 2013 do 12 hod.

 od 1. ledna 2014 do 30. září 2014

 Akce 1, Opatření 1.2 Sítě partnerských měst
 Action 1, Measure 1.2 Networks of Twinned Towns

 Termín pro podání grantových žádostí

 Pro projekty začínající v období

 1. února 2013 do 12 hod.

 od 1. června do 30. prosince 2013

 1. září 2013 do 12 hod.

 od 1. ledna do 30. května 2014

 Akce 4 Aktivní evropská paměť
 Action 4 Active European remembrance

 Termín pro podání grantových žádostí

Pro projekty začínající v období

 1. června 2013 do 12 hod.

 1. prosince 2013 do 31. května 2014

 

Pro více informací, případně kvůli konzultaci Vaší žádosti můžete kontaktovat Gabrielu Hůlkovou (234 709 724) z Oddělení vnějších vztahů SMO ČR nebo Národní kontaktní bod pro Program Evropa pro občany Kateřinu Hamplovou (725 755 503).