01.01.2015

Program Evropa pro občany 2014 – 2020

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 je vhodným a poměrně jednoduchým nástrojem pro financování projektů partnerské spolupráce měst a obcí. Pokud se o něm chcete dozvědět více, čtěte celý následující článek. 

Program Evropa pro občany 2014 - 2020 patří mezi komunitární programy Evropské unie, což znamená, že je administrován přímo Evropskou komisí, respektive výkonnou agenturou EACEA přímo z Bruselu. Program ve svých cílech a podporovaných aktivitách navazuje na svého předchůdce z minulého programového období 2007 – 2013 a je také zachována kontinuita i v oblasti způsobu administrace projektů, výpočtu grantu apod.

Zastřešujícím cílem programu je pomáhat rozvíjet evropské občanství a zlepšovat podmínky pro občanskou a demokratickou účast v Evropské unii. Program má zvyšovat povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie a podporovat demokratickou angažovanost občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturní dialog a dobrovolnictví.  Celkový rozpočet nového programu je 215 mil. EUR pro období 2014 – 2020.

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 se dělí do dvou hlavních oblastí:

Oblast 1: Evropská paměť

V této oblasti budou podporovány projekty zacílené na témata, jako je vznik totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a na připomínání významných okamžiků a událostí v nedávných evropských dějinách.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

V této oblasti budou podporovány činnosti, které se týkají aktivního občanství v nejširším smyslu a zapojení občanů do veřejného života, do diskusí nad evropskými tématy a do ovlivňování evropských politik. Oblast obsahuje následující opatření:

- Partnerství měst – jednorázová setkání občanů partnerských měst
- Sítě partnerských měst – dlouhodobé projekty sítí partnerských měst s tematickým zaměřením
- Projekty občanské společnosti

Preferovány budou projekty s vysokým společenským dopadem a projekty, které jsou přímo zaměřeny na politiky EU a zapojení občanů do politického procesu EU.

Přehled termínů k předkládání platných pro celé programové období 2014 - 2020

Oblast 1 Evropská paměť

Termíny pro podání grantových žádostí

Období způsobilosti - projekty musí být zahájeny mezi

 1. březen

1. srpnem roku, kdy končí lhůta k předkládání žádostí, a 31. lednem roku následujícího po roku, kdy končí lhůta  

Oblast 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství
Opatření Partnerství měst (Town Twinning)

Termín pro podání grantových žádostí

Období způsobilosti - projekty musí být zahájeny mezi

1. březen

1. červencem roku, kdy končí lhůta k předkládání žádostí, a 31. březnem roku následujícího po roku, kdy končí lhůta  

1. září

1. lednem a 30. zářím roku následujícího pro roku, kdy končí lhůta k předkládání grantových žádostí

Oblast 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství
Sítě měst (Network of Towns)

Termín pro podání grantových žádostí

Období způsobilosti - projekty musí být zahájeny mezi

1. březen

1.červencem a 31. prosincem roku, kdy končí lhůta k předkládání grantových žádostí 

1. září

1. lednem a 30. červnem roku následujícího po roku, kdy končí lhůta pro předkládání grantových žádostí

Oblast 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství
Projekty občanské společnosti (Civil Society Projects)

1. září 

1. srpnem roku uzávěrky a 31. lednem roku následujícího po roku, kdy končí lhůta pro předkládání grantových žádostí

 

Program je otevřený pro všechny země EU a nově také pro Srbsko, Černou Horu a Makedonie.

Programový průvodce programu Evropa pro občany s podrobnými informacemi pro žadatele je k dispozici také v českém jazyce na webových stránkách agentury EACEA, která program administruje.

Věnujte také zvýšenou pozornost vyhlášeným prioritám pro rok 2015, ke kterým bude při hodnocení projektových žádostí přihlíženo. Roční priority pro rok 2015 jsou stanoveny takto:

Oblast 1: Evropská paměť
- 70. výročí 2. světové války a související téma intolerance, která vede až ke zločinům proti lidskosti  
- důsledky 2. světové války pro poválečné uspořádání Evropy - rozdělení Evropy, Studená válka na jedné straně a integrační proces vedoucí ke vzniku EU na druhé straně

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství
- budoucnost Evropské unie, iniciování debat, v jaké Evopě chtějí občané žít

Pro více informací sledujte webové stránky http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en a www.partnerskamesta.cz. Vaše dotazy a konzultace Vašich projektů můžete směřovat na Národní kontaktní místo, Ing. Pavel Hradecký (hradecky.pavel@vlada.cz, 725 755 503) nebo Mgr. Gabrielu Hůlkovou z Oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu (hulkova@smocr.cz, 234 709 724, 733 182 293).