05.04.2012

Možnosti financování partnerské spolupráce měst

Na následujících řádcích naleznete informace o možnostech financování, které nabízí některé dotační programy. Výčet těchto programů není vyčerpávající, spíše se jedná o přehled těch nejvhodnějších či nejčastěji využívaných.

Na následujících řádcích naleznete informace o možnostech financování, které nabízí některé dotační programy. Výčet těchto programů není vyčerpávající, spíše se jedná o přehled těch nejvhodnějších či nejčastěji využívaných. Chceme vám tímto zprostředkovat alespoň základní přehled o tom, jak twinningové aktivity financovat a nezatížit tak příliš obecní a městské rozpočty.

***

Komunitární programy Evropské unie

Program Evropa pro občany 2007 - 2013

Tento program patří mezi ty přímo „šité na míru“ partnerským aktivitám. Patří mezi tzv. komunitární programy, administrované přímo Evropskou komisí. Tento program jako jediný výslovně podporuje drobné i rozsáhlé projekty realizované v rámci partnerské spolupráce měst. Program Evropa pro občany je hlavním programe Evropské unie pro financování aktivit na podporu aktivního evropského občanství. Prioritami programu je na jedné straně prosazování evropského občanství a demokracie a na straně druhé podněcování přímého zájmu občanů o evropskou politickou agendu.

Aktivity v rámci partnerské spolupráce měst můžete financovat  v rámci Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu a následujících opatřeních:

- Opatření 1.1 Setkávání občanů v rámci partnerství měst
Toto opatření podporuje jednorázová setkávání občanů partnerských měst.

- Opatření 1.2 Sítě partnerských měst
Podporuje dlouhodobou strukturovanou a tématickou spolupráci sítí partnerských měst. Podmínkou je účast minimálně čtyř partnerských měst z oprávněných zemí a projekt může trvat maximálně 24 měsíců.

Program dále podporuje aktivity uskutečňované z podnětu organizací občanské společnosti a projekty související s připomínkou obětí nacismu a komunismu.

Podrobné informace o programu a grantových podmínkách jsou uvedeny v Programovém průvodci programem, který je možné nalézt v českém jazyce na webových stránkách agentury EACEA, která zajišťuje správu a hodnocení žádostí o grant. Žádosti o grant je možné podávat v českém jazyce.

Své projekty můžete konzultovat a další informace získat:

Národní kontaktní bod pro program Evropa pro občany
Úřad vlády ČR
Kateřina Hamplová, 224 002 645, 725 755 503, hamplova.katerina@vlada.cz

Svaz měst a obcí ČR
Oddělení vnějších vztahů
Gabriela Hůlková, 234 709 724, hulkova@smocr.cz

***

Program Partnerství Comenius Regio

Tento komunitární program, který je součástí Programu celoživotního učení, podporuje projekty v oblasti školství. Podporuje spolupráci mezi mateřskými, základními nebo středními školami, městy a dalšími organizacemi zabývajícími se oblastí vzdělání. Aktivitami mohou být např. projektová práce, studijní cesty do partnerských obcí a regionů, výměna pracovníků škol či společné vzdělávací akce, dále semináře, průzkumy, studie apod. Obecným cílem programu je zlepšení možností v oblasti školního vzdělávání.

Podrobné informace včetně termínů podávání žádostí a rad pro žadatele o grant jsou zveřejněny na webových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

***

Kultura 2007 (Culture 2007)

Program je zaměřen na podporu kulturní i jazykové rozmanitosti. Prostředky plynou do kulturních projektů (Projekty víceleté spolupráce, Akce spolupráce a zvláštní akce), subjektům aktivním v oblasti kultury na evropské úrovni či na studie, analýzy, sběr a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce. O prostředky mohou žádat malí a střední podnikatelé, neziskové organizace, sdružení, místní samosprávy, regionální samosprávy, státní úřady, agentury, komory, asociace, školy, vzdělávací instituce.

Informace o programu naleznete na webovýc stránkách Česká kancelář Culture

***

Mládež v akci (Youth in Action)

Program je určen pro mladé lidi mezi 13-30 roky a dále pro pracovníky s mládeží. Mezi hlavní aktivity v rámci tohoto programu patří výměna mládeže, dobrovolná služba, zapojení do programů na podporu demokracie, školení a semináře pro pracovníky s mládeží aj. Přináší mladým lidem ze zapojených zemí především možnost setkat se a věnovat se společnému zájmu/projektu/problému. Zapojit se mohou například neziskové organizace, sdružení se sídlem v zemi programu nebo místní, regionální či státní veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží, případně neformální skupina mladých lidí.

Více informací naleznete na webových stránkách programu Mládež v akci.

***

Progress

Program Progress se zaměřuje na oblast zaměstnanosti a sociálních věcí. Finanční prostředky plynou do pěti oblastí s různým podílem na celkových zdrojích. Těmito oblastmi jsou: zaměstnanost (23 %), sociální ochrana a začlenění (30 %), pracovní podmínky (10 %), boj proti diskriminaci a rozmanitost (23 %) a rovnost žen a mužů (12 %). O prostředky mohou požádat neziskové organizace, výzkumná centra, regionální nebo národní správa, univerzity, školy, vzdělávací instituce.

Více informací najdete na webových stránkách Evropské komise k programu Progress nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

***

Programy spadající do strukturálních fondů

Programy přeshraniční spolupráce

Tyto programy spadají do strukturálních fondů EU a jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Jsou zaměřeny na rozvoj vztahů mezi ČR a sousedními zeměmi. Jejich využití pro podporu partnerských aktivit měst a obcí, které se nacházejí na opačné straně hranic je poměrně široké a české samosprávy tyto programy hojně využívají. Projekty jsou zaměřeny na konkrétní téma či na řešení společného problému zapojených partnerů. Žádat o prostředky mohou zejména obce, kraje, svazky obcí, Euroregiony, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce apod.

V programovacím období 2007-2013 může Česká republika využívat následující přeshraniční programy: ČR – svobodný stát Bavorsko, ČR – Polská republika, ČR – svobodný stát Sasko, ČR – Rakousko, ČR – Slovensko.

Samostatnou oblastí podpory tohoto operačního programu je Fond mikroprojektů, který je spravován jednotlivými euroregiony a slouží k podpoře neinvestičních a malých investičních projektů zaměřených na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů. Obecně Fond mikroprojektů (či malých projektů) slouží především pro financování menších projektů místních iniciativ. Podrobné informace můžete najít na webových stránkách jednotlivých euroregionů.

Více informací o OP Přeshraniční spolupráce lze najít na www.strukturalni-fondy.cz .

***

Operační program Nadnárodní spolupráce (Central Europe)

V rámci tohoto operačního programu spadá ČR do zóny Střední Evropa a sdílí tak program s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí EU s částí Ukrajiny.

Program je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů za účelem výměny a přenosu zkušeností, a to především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.

Podrobnější informace o programu včetně kontaktních údajů najdete na www.strukturalni-fondy.cz .

***

Další programy

Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Program švýcarsko-české spolupráce je jedním z doplňkových programů k fondům EU a národním zdrojům. Jeho primárním účelem je pomoc při snižování nežádoucích rozdílů mezi ČR a vyspělejšími zeměmi EU.

Fond Partnerství je jednou ze součástí tohoto programu a je možno z něho žádat o prostředky na partnerské aktivity měst a obcí. Podporované aktivity mají charakter výměny zkušeností, příkladů dobré praxe a přenosu know-how mezi subjekty z ČR a ze Švýcarska. Podmínkou pro předložení žádosti o grant je realizace projektu ve spolupráci se švýcarským partnerem.

Příklady podporovaných aktivit: semináře, studijní cesty, asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností apod. Konkrétním příkladem může být například projekt zaměřený na zlepšení sociální komunikace v rámci základního školství s využitím zkušeností ze Švýcarska.

Rovněž zde mohou žádat nejen samosprávy, ale i univerzity, školy, nestátní neziskové organizace, komory, svazy, sociální partneři apod. Žádosti je možné podávat ve stanovených cyklech až do roku 2015.

Kontaktním místem pro poskytování podrobnějších informací o tomto programu je Ministerstvo financí ČR, konkrétně Centrum zahraniční pomoci.

 

***

Mezinárodní Visegrádský fond

Cílem tohoto fondu je podporovat úzkou spolupráci mezi zeměmi tzv. Visegrádské skupiny (V4), tj. ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Poskytuje prostředky na financování společných kulturních, vědeckých, výzkumných a vzdělávacích projektů, dále slouží jako podpora vzájemných výměn mládeže, cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. Nejčastějšími příjemci podpory jsou nestátní neziskové organizace, obce, univerzity, školy, příp. další veřejné instituce a také občané. V oblasti přeshraniční spolupráce jsou podporovány zejména takové aktivity, které mají zvláštní význam pro rozvoj dané oblasti.

Více informací o tomto programu je možné najít na webových stránkách Mezinárodního Visegradského fondu