Financování mezinárodní spolupráce31.12.2020

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

30.12.2020

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU a analýza, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

04.01.2018

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Svaz měst a obcí ČR vydal elektronickou publikaci Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro obce a města. Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. 

16.11.2017

Grantové možnosti pro obce a města z programu Erasmus+

Program Erasmus+ nabízí možnost získat finanční prostředky na realizaci mezinárodních projektů školám všech typů, neziskovým organizacím, vzdělávacím organizacím, ale také městům a obcím. Vhledem k tomu, že pro rok 2018 se očekává 40% navýšení rozpočtu v sektoru školního vzdělávání, je zde příležitost také pro obce a města získat podporu na rozvoj škol na svém území. 

30.08.2017

Výzva v rámci programu International Urban Cooperation: city-to-city cooperation

Města z členských zemí EU, která mají zájem o výměnu zkušeností v oblasti udržitelného městského rozvoje s jinými mimoevropskými městy, se mohou přihlásit do programu International Urban Cooperation. Cílem programu je posílit spolupráci mezi evropskými městy (týká se především měst s více než 50 tis. obyv.) a městy v Latinské Americe, Karibiku, Indii, Japonska, Severní Ameriky a Asie.

17.04.2015

Semináře Dotace pro obce pokračují

S pozitivním ohlasem a velkým zájemem účastníků se setkaly semináře Dotace pro obce, které Úřad vlády ve spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Eurocentry organizovaly na podzim minulého roku. Z těchto důvodů organizátoři rozhodli o jejich poklračování i během letošního roku. Semináře se během května a září 2015 uskuteční ještě ve Zlíně, Českých Budějovicích, Karlových Varech a Ostravě. 

30.01.2015

Možnosti financování mezinárodní spolupráce obcí a měst

Ve spolupráci Svazu měst a obcí ČR, Úřadu vlády a sítí Eurocenter v závěru roku 2014 a počátku roku 2015 proběhla série seminářů z cyklu Dotace pro obce, jejichž cílem bylo přehledně představit programy Evropské unie a dalších donorů otevřené v novém programovém období 2014  - 2020, které jsou vhodné pro financování mezinárodních aktivit obcí a měst. Prezentace, které zazněly v průběhu seminářů, jsou ke stažení v příloze tohoto článku.

01.01.2015

Program Evropa pro občany 2014 – 2020

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 je vhodným a poměrně jednoduchým nástrojem pro financování projektů partnerské spolupráce měst a obcí. Pokud se o něm chcete dozvědět více, čtěte celý následující článek. 

23.10.2014

Otevřená výzva Norských fondů na podporu spolupráce českých a norských samospráv

Ministerstvo financí ČR jako zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo 2. výzvu k předkládání žádostí obcí a krajů do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci Norských fondů 2009 – 2014 na podporu spolupráce českých a norských samospráv. 

03.01.2013

Výzvy k podpoře projektů partnerské spolupráce měst z programu Evropa pro občany na rok 2013

Agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) vyhlásila výzvy k podpoře projektů partnerské spolupráce měst v roce 2013. V souvislosti s tím byl také publikován aktualizovaný Průvodce programem Evropa pro občany a formuláře žádostí o grant. Nejbližším termínem pro podávání žádostí o grant je 1. červen 2013.

08.10.2012

Obce a města mohou žádat grant na své projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační řízení na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných obcemi a kraji na rok 2013. Termín k předložení projektových žádostí je 12. listopadu 2012 v 15 hod.

11.09.2012

Rozjeď to s Tandemem!

Tandem Plzeň s podporou MŠMT nabízí českým sdružením a subjektům aktivním v mimoškolní oblasti příspěvek pro spoluorganizování mezinárodní výměny mládeže s Německem. Program Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty pracující ve volném čase s dětmi a mládeží k uspořádání česko-německých výměn mládeže.

05.09.2012

Grantová výzva MZV ČR na podporu česko-polských vztahů pro rok 2013

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-poských vztahů pro rok 2013. Termín podání projektových žádostí je 1. října 2012.

03.09.2012

Seminář Dotace pro obce

Chcete zjistit, jaké máte možnosti získání dotací pro Vaši obec? Zajímalo by Vás, jak se zapojit do partnerské či mezinárodní spolupráce měst? Přemýšlíte o tom, jak zafinancovat některé obecní projekty?

23.08.2012

Evropská komise zveřejnila roční pracovní plán programu Evropa pro občany na rok 2013

Evropská komise schválila roční pracovní plán programu Evropa pro občany na rok 2013. Programové priority pro rok 2013 se zaměří na naplnění cílů stanovených v rámci Evropského roku evropského občanství 2013.

13.08.2012

Do programu Evropa pro občany se od června mohou zapojit i obce a města z Bosny a Hercegoviny

Dne 20. června bylo zástupci Evropské komise a Bosny a Hercegoviny podepsáno Memorandum o porozumění, kterým se Bosna a Hercegovina oficiálně připojila k programu Evropa pro občany.

03.07.2012

V Praze proběhl seminář pro města a obce o možnostech financování projektů z programu Evropa pro občany

V prostorách Eurocentra v Praze proběhl v úterý 19. června jednodenní seminář pro města obce, které jsou potenciálními žadateli o grant z programu Evropa pro občany na aktivity v rámci partnerské spolupráce měst.

02.07.2012

1. září - nejbližší termín k podání grantových žádostí do programu Evropa pro občany

Chtěli bychom Vás upozornit, že nejbližší termín k předkládání grantových žádostí na financování aktivit v rámci partnerské spolupráce měst z programu Evropa pro občany je 1. září. Lze žádat na drobné jednorázové projekty v Opatření 1.1 Setkávání občanů a na projekty sítí partnerských měst v Opatření 1.2.

15.05.2012

Ve Zlíně proběhl seminář pro města a obce o možnostech financování projektů z programu Evropa pro občany

V prostorách Eurocentra ve Zlíně proběhl v pátek 4. května jednodenní seminář pro města obce, které jsou potenciálními žadateli o grant z programu Evropa pro občany na aktivity v rámci partnerské spolupráce měst.

05.04.2012

Možnosti financování partnerské spolupráce měst

Na následujících řádcích naleznete informace o možnostech financování, které nabízí některé dotační programy. Výčet těchto programů není vyčerpávající, spíše se jedná o přehled těch nejvhodnějších či nejčastěji využívaných.

09.01.2012

Program Evropa pro občany - aktuální termíny pro předkládání žádostí o grant na podporu partnerské spolupráce měst v roce 2012

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu zveřejnila termíny předkládání projektových žádostí v rámci programu Evropa pro občany v roce 2012. 

17.08.2011

Jak financovat partnerské aktivity

Od roku 1989 existuje na úrovni Evropské unie zvláštní program podporující akce v rámci partnerské spolupráce měst, jehož hlavním cílem je posílení již existujících a podpora nově vznikajících partnerských vztahů měst prostřednictvím grantů.