01.08.2007

V GRECO (Skupině států proti korupci) se soustřeďuje činnost Rady Evropy v oblasti boje proti korupci. Letos začíná třetí hodnotící kolo.

Skupina států proti korupci (GRECO) existuje od roku 1999 jako parciální dohoda Rady Evropy (jejímí stranami nejsou všechny členské státy RE). Jejím cílem je monitorovat své členy s oblasti protikorupčních standardů.

Skupina států proti korupci (GRECO) existuje od roku 1999 jako parciální dohoda Rady Evropy (jejímí stranami nejsou všechny členské státy RE). Jejím cílem je monitorovat své členy s oblasti protikorupčních standardů.

Tam, kde jsou protikorupční opatření nedostatečná, působí GRECO pro změnu legislativy a přijímání nápravných opatření a poskytuje příklady dobré praxe pro předcházení a odhalování korupce. Nyní je v GRECO 46 evropských států (včetně ČR - od r. 2002) a USA. Členem skupiny se automaticky stává každý stát, který přistoupí k Trestněprávní nebo k Občanskoprávní úmluvě RE. U GRECO mají pozorovatelský statut OSN a OECD.
Na základě Akčního plánu proti korupci přijala RE od r. 1996 5 právních dokumentů z této oblasti:
- Rezoluci (97) 24 o dvaceti zásadách boje proti korupci
- Trestněprávní úmluvu o korupci z r. 1999 (a její dodatkové protokoly z r. 2003)
- Občanskoprávní úmluvu o korupci z r. 1999
- Doporučení č. R (2000) 10 Výboru ministrů členským státům o kodexu chování pro veřejné činitele (včetně modelového kodexu)
- Doporučení Rec(2003)4 Výboru ministrů členským státům o společných pravidlech boje proti korupci při financování politických stran a volebních kampaní.
Za osm let své existence ukončilo dosud GRECO ve svých členských státech dvě hodnotící kola monitorovacího procesu, což představuje 160 hodnotících zpráv. Ve druhém kole tohoto procesu byl v září 2005 „vyslechnut“ i SMO ČR. Tehdy se čtyřčlenný hodnotící tým zabýval tématy výnosy z korupce, veřejná správa a korupce a právnické osoby a korupce. Dostal od nás informace, že Svaz rozšiřuje brožuru Ministerstva vnitra  „Etika ve veřejné správě na místní úrovni“, že některá města si vypracovala sama kodexy chování pro své zastupitele a že bude brzy k dispozici v češtině publikace OECD „Zvládání konfliktu zájmů ve veřejném sektoru“ (což se skutečně stalo). Zástupce Svazu informoval též o protikorupční telefonické lince, která pomůže při odhalování případů korupce zvláště mezi státními úředníky, kteří rozdělují dotace v krajích.
Hodnotící zprávy o jednotlivých zemí a zmíněné dokumenty jsou k dosažení na internetových stránkách GRECO www.coe.int/t/dg1/Greco/general/about_en.asp (mezi slovy about a en je _).
Letos začíná třetí hodnotící kolo, které bude trvat tři až čtyři roky. Jeho tématy budou a) kriminalizace korupce a b) financování politických stran.
Pro přestavitele místních samospráv mohou být z výše uvedených právních dokumentů Rady Evropy z oblasti boje proti korupci zajímavé zejména rezoluce (97) 24 o dvaceti zásadách boje proti korupci a doporučení č. R (2000) 10 Výboru ministrů členským státům o kodexu chování pro veřejné činitele (včetně modelového kodexu).
 
                                                   Mgr. Jan Svoboda
                                                   oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu