23.02.2007

Svaz měst a obcí ČR podporuje opoziční místní zastupitele v Bělorusku

Ve dnech 17. – 19. února proběhla historicky první oficiální návštěva představitelů Svazu měst a obcí ČR v čele s jeho předsedou a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem v Bělorusku. Touto návštěvou vyvrcholily aktivity téměř rok trvajícího projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, na kterém společně se Svazem měst a obcí ČR spolupracovali Společnost Člověk v tísni a běloruská Asociace místních zastupitelů. Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zahraničních věcí z programu Transformační spolupráce.

Ve dnech 17. – 19. února proběhla historicky první oficiální návštěva představitelů Svazu měst a obcí ČR v čele s jeho předsedou a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem v Bělorusku. Touto návštěvou vyvrcholily aktivity téměř rok trvajícího projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, na kterém společně se Svazem měst a obcí ČR spolupracovali Společnost Člověk v tísni a běloruská Asociace místních zastupitelů. Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zahraničních věcí z programu Transformační spolupráce.
Bělorusko je často označováno za poslední diktátorský režim Evropy. Stát vytrvale umlčuje kritické hlasy, opoziční strany, noviny i  prodemokratické neziskové organizace. Političtí oponenti jsou pronásledováni, je potlačována svoboda slova. Kritika prezidenta Alexandra Lukašenka a dalších vládních úředníků je zde nepřípustná.
 
Prezidentské volby se v loňském roce neobešly bez incidentů. Stát násilně potlačoval poklidné protesty, řada jejich účastníků i dalších kritiků režimu, včetně Lukašenkova protikandidáta a současného nositele Sacharovovy ceny - Alexandra Milinkeviče, skončila ve vězení. Letos v lednu se v Bělorusku konaly komunální volby a výsledek byl dost podobný těm prezidentským. Radnice jsou obsazeny Lukašenkovými lidmi.
 
Měsíc po komunálních volbách se ve dnech 17. – 19. února uskutečnila historicky první návštěva představitelů Svazu měst a obcí ČR v Bělorusku. Šestičlenná delegace vedená předsedou Svazu a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem a výkonným místopředsedou Jaromírem Jechem přijela do Minsku s cílem setkat se s opozičními místními zastupiteli a místními aktivisty a projednat možnosti další spolupráce s vedením asociace místních zastupitelů (ADLC). Delegaci dále tvořili Ing. Jana Fischerová, starostka Havlíčkova Brodu a vedoucí delegace ČR do Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy, Lukáš Váňa, vedoucí Legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu, Štěpánka Litecká ze společnosti MEPCO a Gabriela Hermannová z Oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu.
 
Návštěva byla vyvrcholením téměř rok trvajícího projektu Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku, který Svaz realizoval ve spolupráci se Společností Člověk v tísni a za podpory grantu Ministerstva zahraničních věcí z programu Transformační spolupráce. O projektu, během něhož byly realizovány studijní cesty opozičních místních zastupitelů a aktivistů v ČR, jsme Vás pravidelně informovali na stránkách Informačního servisu a na webových stránkách Svazu.
 
Předseda Shromáždění místních zastupitelů Leanid HaravyBěhem návštěvy se uskutečnil seminář, kterého se zúčastnilo 25 opozičních místních zastupitelů a místních pro-demokratických aktivistů z celého Běloruska. Ústředním tématem semináře byla situace v Bělorusku po lednových volbách do místních sovětů, ve kterých se díky promyšlené strategii Lukašenkova režimu namířené proti opozičním kandidátům probojovalo do místních rad pouze 20 – 25 opozičních zastupitelů (z celkového počtu 22 tisíc zastupitelů). Česká delegace se dozvěděla o průběhu předvolební kampaně, ve které opoziční kandidáti neměli vytvořeny rovné podmínky a byli vystaveni represím v podobě politického nátlaku a v některých případech i vězení.
 
 Dále se diskutovalo o různých formách podpory demokratickému vývoji v Bělorusku ze strany České republiky a institucí Evropské unie. Předseda Svazu a poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák informoval o aktivitách Evropského parlamentu, který monitoruje  politickou situaci v Bělorusku a na represe proti demokratické opozici reaguje svými rezolucemi nebo podporou opozičních leaderů (např. udělení Sacharovovy ceny předákovi opozice Aljaksandru Milinkevičovi). Aktivity Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy představila Jana Fischerová, vedoucí delegace ČR do CLRAE.
 
V další diskusi byly identifikovány ty nejužitečnější formy pomoci. Lukašenkův režim pronásleduje své odpůrce různými způsoby. Nejčastěji jsou opoziční aktivisté vystaveny různým formám nátlaku, od zastrašování, přes ekonomické postihy (pokuty), ztrátu zaměstnání až po vězení. Na semináři byl vznesen návrh na vytvoření fondu, který by finančně podporoval opoziční politiky nespravedlivě stíhané běloruským režimem.
 
Velký hlad je v Bělorusku také po objektivních a pravdivých informacích, které ve státních médií chybějí. Běloruská opozice velmi kladně přijímá vysílání nezávislých rádií, ať už je to Rádio Svobodná Evropa - Rádio Svoboda (www.rferl.org) nebo Evropské rádio pro Bělorusko (www.belradio.fm).
 
Během semináře byla výkonným místopředsedou Svazu, Jaromírem Jechem poprvé představena publikace Česká zkušenost transformace na místní úrovni, která je společným dílem Svazu měst a obcí ČR a Společnosti Člověk v tísni. Publikace vyšla v únoru 2007 v edici X-Crossing v nákladu 2000 v podobě knižní publikace a na CD nosičích. Publikace je jakousi „kuchařkou transformace“, která popisuje průběh transformace místní správy v České republice. Na jejím vzniku se podíleli bývalí i současní komunální politici, kteří vstupovali do místní politiky na počátku 90. let, v době obnovení samosprávy v České republice. I když kniha vznikla v rámci projektu zaměřeného na běloruské zastupitele, mohou z ní čerpat zkušenosti i ostatní země bývalého sovětského bloku, které transformací a demokratizací právě procházejí.
 
V další části semináře proběhla diskuse o průběhu reformy veřejné správy v České republice, kterou provázeli čeští účastníci, kteří čerpali z vlastních zkušeností komunálních politiků. Neméně zajímavá však byla také prezentace Alexandera Chygira, bývalého zastupitele města Babrujsk, který popsal vývoj místní správy v Bělorusku. V podstatě samospráva v našem slova smyslu v Bělorusku neexistuje, exekutivní orgány měst (předseda města a část rady) jsou jmenovány státními orgány. V tzv. komunálních volbách občané volí členy sovětu, který však má jen omezené kompetence.
 
V neposlední řadě se hovořilo o možnostech spolupráce mezi českými a běloruskými městy jako významném nástroji podporujícím demokratický vývoj v Bělorusku Starostka Havlíčkova Brodu, Ing. Jana Fischerová, hovořila o tom, jak pozitivně česká města ovlivnila mezinárodní spolupráce se zahraničními partnerskými městy, která se ve velké míře rozvinula po demokratických změnách v průběhu devadesátých let. Zdůraznila, že právě partnerská spolupráce měst významně pomohla k integraci českých měst a České republiky mezi demokratické evropské země. I běloruští zástupci podtrhli užitečnost kontaktů mezi městy, školami či občanskými organizacemi, které mohou napomoci demokratizaci země. Předseda Svazu přislíbil, že Svaz bude tyto kontakty podporovat.
 
V závěrečném slově předseda Svazu shrnul výstupy semináře. Zdůraznil, že tento seminář přinesl velmi zajímavé informace nejen pro běloruské, ale také pro české účastníky, kteří mohli na vlastní oči poznat situaci v Bělorusku, hovořit s opozičními místními zastupiteli a poznat, za jakých podmínek pracují. Oldřich Vlasák přislíbil, že Svaz měst a obcí ČR se bude zasazovat o to, aby demokratickým snahám v Bělorusku byla poskytnuta účinná podpora jak ze strany České republiky, tak Evropského parlamentu a dalších evropských institucí.
 
V závěru návštěvy proběhlo bilaterální jednání mezi zástupci Svazu měst a obcí ČR a Shromážděním místních zastupitelů, kterému předsedali Oldřich Vlasák a Leanid Haravy. Hovořilo se především o připraveném projektu zaměřeném na podporu regionálního rozvoje a rozvoje měst v Bělorusku. Obě strany potvrdily vůli obou asociací pokračovat ve spolupráci na společných projektech, které podporují demokratický vývoj na úrovni obcí a měst v Bělorusku.
Gabriela Hermannová
Oddělení vnějších vztahů