05.05.2014

Různé podoby decentralizované spolupráce byly živě diskutovány na semináři "Rozvojová spolupráce měst a obcí"

Dne 30. dubna 2014 se v prostorách Goethe Institutu v Praze konal odborný seminář týkající se rozvojové spolupráce místních samospráv, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. Tento seminář byl jedním z výstupů projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do rozvojové spolupráce“, který je financován

 

Dne 30. dubna 2014 se v prostorách Goethe Institutu v Praze konal odborný seminář týkající se rozvojové spolupráce místních samospráv, který pořádal Svaz měst a obcí ČR. Tento seminář byl jedním z výstupů projektu „Podpora zapojení měst a obcí ČR do rozvojové spolupráce“, který je financován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR z prostředků České rozvojové agentury a který si klade za cíl informovat česká města a obce o této relativně nové formě mezinárodní spolupráce měst a obcí a podpořit jejich zapojení, které zatím není v České republice příliš časté.

Program jednodenního semináře zohledňoval jak teoretickou, tak praktickou stránku problematiky rozvojové spolupráce, čemuž odpovídalo složení jednotlivých bloků semináře. Účastníky semináře za Svaz měst a obcí ČR přivítal Robert Zeman, předseda Zahraniční komise Svazu, za Ministerstvo zahraničních věcí ČR Zuzana Hlavičková, ředitelka odboru rozvojové spolupráce. Po představení jednotlivých posluchačů semináře zastupujících širokou škálu českých měst a obcí na své úvodní slovo navázala Zuzana Hlavičková, jež seznámila účastníky s konceptem zahraniční rozvojové spolupráce ČR, především s rozvojovými prioritami a cíli. V následujícím příspěvku na ni navázal Maxime Ramon z Rady Evropských obcí a regionů, který zasadil agendu decentralizované spolupráce do evropského kontextu. První blok uzavřel svým výstupem Otto Mertens z Mezinárodního poradenského centra obcí, jenž představil první výstupy dotazníkového šetření, který Svaz měst a obcí v rámci projektu realizoval v prvním čtvrtletí tohoto roku a do něhož se zapojilo 69 měst a obcí.

Ve druhém bloku vystoupil Jacob Breugem z Mezinárodní agentury pro spolupráci nizozemské asociace obcí a měst a Bjoern Rongevaer z Norské asociace místních a regionálních samospráv. Oba zahraniční experti představili modely rozvojové spolupráce místních samospráv, jež jsou nastaveny v Nizozemí a Norsku již řadu let, a zároveň představili praktické příklady rozvojové spolupráce nizozemského města Amsterdam a norského Melhus. Na tento blok plynule navázal prakticky laděný blok, v němž vystoupili zástupci českých měst – Josef Matocha z Valašského Meziříčí, Hana Svobodová z Pardubic a Marcela Trejbalová z Litoměřic, kteří se ve svých příspěvcích zaměřili na úspěšné rozvojové projekty svých měst. Tento blok mimo jiné doplnili zástupci neziskových organizací – Marie Zázvorková z Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Hana Chorváthová ze společnosti Fairtrade ČR a Veronika Endrštová ze společnosti Člověk v tísni, kteří ve svých prezentacích poukázali na možnosti propojení spolupráce neziskového a veřejného sektoru v rozvojové oblasti.

V posledním a zároveň neméně zajímavém bloku byly zástupcům měst a obcí představeny české a evropské dotační tituly či programy, které mohou města a obce využít pro financování decentralizované spolupráce. V tomto bloku vystoupil Martin Náprstek z České rozvojové agentury, Tereza Tkadlečková z Ministerstva pro místní rozvoj a Maxime Ramon z Rady evropských obcí a regionů.

Vzdělávací seminář byl zároveň koncipován jako diskusní fórum.  Po řadě výstupů se konala plodná diskuse, která přispěla k výměně názorů mezi zástupci místních samospráv a představiteli státních institucí, kteří utvářejí podobu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Mgr. Šárka Řechková, koordinátorka projektu