14.01.2015

Proč bude rok 2015 důležitý pro místní samosprávy?

Rok 2015 je Evropským rokem rozvoje. Přinese konference, semináře apod., které mají motivovat k většímu zapojení samospráv do rozvojové spolupráce. Projekty se zaměří třeba na zvýšení příjmů obcí či přenos dobré praxe v krizovém řízení. 

Zvýšení příjmů obce a dosažení finanční transparentnosti, přenos dobré praxe v oblasti krizového řízení a povodňového managementu, přenos zkušeností v oblasti elektronizace veřejné správy či výměna projektových manažerů městských úřadů, zřízení telekomunikační a vodovodní sítě nebo spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání aj. Jde o konkrétní záměry rozvojových projektů, které realizují česká města a obce v zemích východní Evropy, střední Asie a Balkánu. Hlavním nástrojem podpory rozvoje v chudších částech světa je v současné době především rozvojová spolupráce, na které se podílí i místní samosprávy. Ke zvýšení zapojení místních samospráv v rámci rozvojové spolupráce má přispět řada kampaní, konferencí a seminářů na národní a nadnárodní úrovni, které budou organizovány v rámci tzv. evropského roku rozvoje 2015 (dále jen EYD 2015).

EU vyhlásila rok 2015 evropským rokem rozvoje (vice viz europa.eu/eyd2015/cs). Záměrem EU je upozornit na své aktivity jako největšího donora rozvojové spolupráce ve světě a vyzdvihnout výsledky, jichž se Unii a jejím členským státům podařilo dosáhnout. V duchu hesla evropského roku rozvoje „náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“ se bude v roce 2015 konat řada kampaní, konferencí, seminářů a diskusních fór, které mají přispět k přímému zapojení různých aktérů, kritickému myšlení a aktivnímu zájmu občanů EU o rozvojovou problematiku. EYD 2015 má upozornit na aktivity EU jako největšího donora rozvojové spolupráce ve světě a vyzdvihnout výsledky, jichž se Unii a jejím členským státům podařilo dosáhnout.

Každý členský stát EU má vlastní národní program pro EYD 2015. Česká republika se během roku 2015 zaměří na propojování činností neziskového, soukromého a veřejného sektoru v rozvojové spolupráci. Předpokládá se pořádání osvětových, vzdělávacích a politických dialogů pro širokou veřejnost a cílové skupiny budoucích spolu-realizátorů včetně místní samosprávy. V souvislosti s EYD 2015 chystá i Svaz měst a obcí ČR řadu aktivit zaměřených na téma decentralizované rozvojové spolupráce. O všech aktivitách Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách a na www.partnerskamesta.cz.

Rok 2015 rovněž představuje výrazný milník hned ze dvou důvodů. V roce 2015 skončí termín pro splnění tzv. Rozvojových cílů tisíciletí – MDGs (více viz http://www.un.org/millenniumgoals/), které budou nahrazeny novým rozvojovým rámcem (tj. agendou post-2015) určujícím postup, jak vymýtit chudobu, podpořit udržitelný rozvoj a vyřešit otázky spojené se změnou klimatu. V září 2015 se očekává, že na jednání OSN budou schváleny tzv. Cíle udržitelného rozvoje – SDGs, které vytvoří nový politický rámec v oblasti rozvoje, jež se odrazí v rozvojových prioritách všech aktérů rozvojové spolupráce (národních vlád, mezinárodních organizací, neziskových organizací, subjektů veřejné a soukromé sféry a dalších aktérů). Oproti MDGs, kdy se sedm cílů vztahovalo výhradně na rozvojové země a jeden na rozvinuté, by nové SDGs měly být univerzální a měly by se týkat jak rozvojových, tak rozvinutých zemí.

V současnosti 70% světové populace žije ve městech, a proto je velmi důležité, aby místní samosprávy byly vybaveny všemi prostředky a kompetencemi k uspokojování potřeb svých občanů. Jedním z pilířů agendy post-2015 by tak měla být „udržitelná urbanizace“, která předpokládá, že obce a města jsou životně důležitá pro hospodářský růst, jež přispěje k sociální spravedlnosti, k zvýšení kvality životního prostředí a územní soudržnosti.  Začlenění udržitelné urbanizace mezi SDGs jako samostatného cíle prosazuje Rada evropských obcí a regionů (CEMR) ve spolupráci s mezinárodní organizací Spojená města a místní samosprávy (UCLG). Tuto myšlenku podpořil i bývalý místopředseda Evropského parlamentu a současný místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák. 

Mgr. Šárka Řechková, referent pro oblast decentralizované rozvojové spolupráce