24.05.2019

Norské fondy aktuálně

Přinášíme vám shrnutí aktuálních oblastí podpory finančního mechanismu EHP/Norska, který již řadu let umožňuje uskutečňovat projekty, založené na spolupráci partnerů z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již bylo realizováno množství projektů, které pomohly zlepšit život občanů a přinesly důležité poznatky z různých oblastí života. 

Finanční mechanismus EHP/Norska již řadu let pomáhá v ČR s realizací projektů, které probíhají ve spolupráci s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již byla realizována řada projektů, které pomohly zlepšit život občanů nebo přinesly důležité poznatky z různých oblastí života. V řadě tematických oblastí mohou o prostředky žádat rovněž obce. Předpokladem uskutečnění projektů je vždy spolupráce s partnery z jedné ze tří výše zmíněných zemí, výměna zkušeností a vzájemné sdílení informací. V tomto, v pořadí již třetím programovém období bylo na různé formy spolupráce se subjekty z ČR vyčleněno 184,5 milionu EUR. V tomto článku vám přinášíme shrnutí témat a oblastí, v jejichž rámci je možné uskutečnit projekty, plánovaný výhled výzev, kontaktní údaje i možnosti, jak najít projektového partnera.

Oblasti podpory v období 2014-2021: Pro více informací rozklikněte název oblasti podpory. Níže pod článkem najdete stručné shrnutí jednotlivých oblastí ke stažení.

Bilaterální spolupráce – Fond pro bilaterální vztahy je zaměřen na posílení vztahů mezi ČR a Lichtenštejnskem, Norskem a Islandem, zejména pomocí vzájemné výměny zkušeností a podpory partnerské spolupráce. Příklady aktivit: semináře, workshopy, studijní cesty, konference, studie, publikace, sběr dat, kampaně, výstavy, výměny odborníků apod. Zprostředkovatelem je Ministerstvo financí ČR; granty pokryjí 100% nákladů projektu. Další výzva bude otevřena zhruba ve druhé polovině května 2019 – sledujte také web www.eeagrants.cz/cs/vyzvy  Pro tuto výzvu bude vyčleněno 300 000 Euro. 

Kulturapodpora v oblastech obnovy a ochrany kulturního dědictví; podpora současné umělecké tvorby a její prezentace v rámci scénického a vizuálního umění a literatury; posilování kompetencí organizací sdružující umělecké obory; sdílení zkušeností v oblasti umělecké kritiky. Oprávnění žadatelé: subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění. Otevření výzvy plánováno v průběhu června 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Suzana Jovaševicová, 257 044 594, e-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz . Obce mohou např. žádat v rámci výzvy zaměřené na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví - spolufinancování 10%, min. výše grantu 200 000 Euro, max. výše grantu 1,5 mil. Euro.

Lidská práva – začleňování Romů a posilování jejich postavení; uplatňování lidských práv v jednotlivých zemích; boj proti domácímu a genderově orientovanému násilí. Žádat mohou nestátní neziskové organizace, obce, kraje, instituce veřejné správy. Výzvy plánovány na 4. čtvrtletí 2019 až 2. čtvrtletí 2020. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Koudar, 257 044 592, e-mail: jiri.koudar@mfcr.cz 

Občanská společnost - posílení občanské společnosti a aktivního občanství, posílení postavení zranitelných skupin. Zvýšení kapacity a udržitelnosti sektoru občanské společnosti a jejích jednotlivých organizací. Prostředky jsou určeny pro nevládní neziskové organizace. Výzva bude otevřena v září 2019. Další informace najdete také na www.osf.cz . Obce mohou žádat v rámci výzvy č. 1: A) Budování romských platforem - spolufinancování 10%; B) Budování kapacit romských poradců - spolufinancování 0%; Výzva č. 2: Tvorba prázdninových motivačních programů a mimoškolních aktivit pro romské děti, posilování spolupráce školy s rodinou - spolufinancování 0%.   

Řádná správa – řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost. Program je mj. zaměřen na systém veřejné správy a kvalitu poskytovaných veřejných služeb, dále na integritu a účinnost protikorupčních opatření a zároveň na účinnost orgánů činných v trestním řízení, především v oblasti proti praní špinavých peněz. V rámci malého grantového schématu mohou žádat i obce či sdružení obcí. V aktivitě Podpora zapojování občanů do rozhodovacího procesu na lokální úrovni (participativní demokracie) - min. výše grantu 50 000 Euro, max. 200 000 Euro, alokace 500 000 Euro, grant pokryje až 100% nákladů projektu. Vyhlášení otevřené výzvy proběhne v září 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sulženko, 257 042 556, e-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz 

Sociální dialog Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. V ČR má program zejména tyto tři cíle: Zlepšení sociálního dialogu a spolupráce; Zvýšení provádění programu důstojné práce; Zjednodušený přístup k zaměstnání. Žádat mohou organizace zaměstnavatelů, odborové svazy, veřejné instituce. Kontaktní e-mail: decentwork@innovationnorway.no ; další informace najdete také na  https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork .

Spravedlnost – cílem programu je zlepšit nápravný systém, zejména pomocí programů pro osoby po výkonu i v průběhu trestu; dále je program zaměřen na účinnost soudního systému a posílení právního státu. V rámci otevřené výzvy mohou žádat nestátní neziskové organizace; v rámci předem definovaných projektů pak veřejné instituce. Výzva bude otevřena ve 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Iva Hladíková, 257 044 381, e-mail: iva.hladikova@mfcr.cz 

Vnitřní věci - rozšířená spolupráce mezi národní policií, mezinárodními subjekty a územní samosprávou. Zaměřeno především na lepší prevenci a vyšetřování trestné činnosti či mezinárodní policejní spolupráci. Výzva bude otevřena ve 3. čtvrtletí 2019. Oprávnění žadatelé: Policejní prezidium; v rámci malého grantového schématu: veřejné či akademické instituce, nestátní neziskové organizace. Žádat mohou rovněž instituce zřízené obcemi /kraji, zaměřené na posílení národní a bilaterální spolupráce v boji proti zločinům z nenávisti, dezinformacím a hybridním hrozbám. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hodík, 257 044 583, e-mail: jiri.hodik@mfcr.cz Zprostředkovatelem je Ministerstvo vnitra ČR, další informace najdete na www.mvcr.cz/norskefondy/ 

Výzkum - podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; podpora mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Oprávněnými žadateli jsou výzkumné organizace a podniky. Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Dominika Paclíková, 234 611 618, Technická agentura ČR – www.tacr.cz 

Vzdělávání – podpora mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a posílení institucionální spolupráce mezi subjekty z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Zaměřeno na stipendia, odborné vzdělávání a podporu podnikavosti mladých lidí. Další výzva plánována na 4. čtvrtletí 2019. Žádat mohou školy, obce, kraje, nestátní vzdělávací instituce. Obce mohou prostředky získat ze své pozice zřizovatelů škol, případně přímo v aktivitě Projekty mobilit. Kontaktní osoba: Ing. Jana Pávková, 221 850 511, jana.pavkova@dzs.cz Zprostředkovatelem programu je Dům zahraničních služeb, informace na www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/ 

Zdraví – zaměřeno na prevenci duševních onemocnění u dětí, prevenci přenosných i nepřenosných onemocnění se zaměřením na snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a posílení role pacientů a pacientských organizací. Oprávnění žadatelé: veřejné, soukromé, ziskové i neziskové organizace. V oblasti Prevence duševních onemocnění u dětí mohou mj. žádat školy, min. výše grantu 200 000 Euro, max. výše grantu 1 mil. Euro, spolufinancování 0%, vyhlášení výzvy ve 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sulženko, 257 042 556, e-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz Aktuální výzva otevřena do 30.9.2019.

Životní prostředí – zlepšení stavu ekosystémů, ochrana ohrožených rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Tesař, 257 044 564, e-mail: tomas.tesar@mfcr.cz Vyhlášení výzvy je plánováno na červen 2019. Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby. Zprostředkovatelem je Státní fond životního prostředí, více informací najdete také na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/  

NEPŘEHLÉDNĚTE: Podpora při hledání partnera ze zemí, spolupracujících v rámci Norských fondů: 
Zapojení do projektů v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko je podmíněno spoluprací s partnerem z Lichtenštejnska, Islandu nebo Norska. Ministerstvo financí jakožto zprostředkující subjekt se proto snaží pomoci žadatelům při hledání partnerů, a to jednak pomocí formuláře pro vyhledávání partnerů a dále pomocí databáze partnerů. Více o těchto možnostech se dozvíte ve videu, které si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu WeTransfer . Další informace, včetně odkazu na formulář pro hledání partnerů najdete pod tímto odkazem Své dotazy k tomuto tématu můžete také posílat na e-mailovou adresu: partnersearch@mfcr.cz

Níže najdete souhrnné informace o jednotlivých programech: