11.04.2019

Návštěva delegace ze Zakarpatské oblasti na půdě Svazu

Dne 10. dubna jsme v Kanceláři přivítali zástupce Zakarpatské oblasti, kteří přijeli do České republiky na pozvání starosty a senátora Tomáše Jirsy a v rámci iniciativy Svazu na podporu spolupráce českých obcí a obcí Podkarpatské Rusi, která se setkala s velkým ohlasem mezi českými městy a obcemi. Cílem

Dne 10. dubna jsme v Kanceláři přivítali zástupce Zakarpatské oblasti, kteří přijeli do České republiky na pozvání starosty a senátora Tomáše Jirsy a v rámci iniciativy Svazu na podporu spolupráce českých obcí a obcí Podkarpatské Rusi, která se setkala s velkým ohlasem mezi českými městy a obcemi. Cílem návštěvy je nejen seznámit kolegy ze Zakarpatí s fungováním obcí a veřejné správy v ČR, ale také prodiskutovat další kroky budoucí spolupráce. Ukrajinskou delegaci vedl Vasyl Khudynets, zastupitel krajské oblasti Zakarpatí, a starosta města Koločava Yurii Klyvets. Za Svaz delegaci přivítal ředitel Legislativně-právní sekce Pavel Drahovzal.

Ředitel Legislativně-právní sekce Pavel Drahovzal představit systém veřejné správy a kompetence obcí České republice. V rámci následné diskuse se hosté zajímali především o fungování obecní policie, jakým způsobem je organizovaná, financovaná a jaké má kompetence.

Část programu byla věnována financování a tvorbě obecních rozpočtů, kterou představil náměstek primátora města Děčína Jiří Anděl. Téma financování obcí ukrajinskou delegaci velmi zajímalo, o čemž svědčila řada dotazů směřující např. k financování přenesené působnosti (kterou městům na Ukrajině stát ani z části nehradí), zadávání veřejných zakázek nebo k dotačním programům státu.

Na Ukrajině již několik let probíhá reforma veřejné správy spojená s decentralizací kompetencí na samosprávné úrovně. V rámci této reformy je plánováno nastavit obdobný systém jako je v ČR, tj. dvou úrovňová veřejná správa založené na krajské a obecní samosprávě. Součástí reformy jsou navrhovány i změny ve financování obcí, kde stát chce motivovat ukrajinské obce prostřednictvím rozdělení daňových příjmů a jejich redukce, aby se sdružovaly. Ukrajinští kolegové hovořili o tom, že systém financování obcí na Ukrajině byl stabilní do té doby, než začala decentralizace ve veřejné správě, která do tohoto systému vnesla chaos. Ukrajinský stát se pokouší obcím instalovat stejný systém financování jako máme v ČR, ale pouze pro obce, které mají více než 5 tis. obyvateli, čímž chce podpořit slučování obcí.

Od financování obcí a nastavení efektivního systému výkonu samosprávy se program přirozeně posunul k tématu k meziobecní spolupráce a představení projektu Svazu Centra sdílených služeb, které představil ředitel projektu CSS Pavel Ralaus.

V závěru návštěvy byli prodiskutovány následující kroky potřebné k nastartování spolupráce spočívající ve vzájemné koordinaci při zprostředkování spolupráce mezi českými a zakarpatskými obcemi. Dalším počinem bude uspořádání semináře pro zástupce obcí na Zakarpatí, který se zaměří na předávání zkušeností v oblastech, které zakarpatská strana zvolí.