20.07.2017

Města a regiony spoléhají na projekty „people-to-people“ a na malé projekty pro rozvoj účinnější přeshraniční spolupráce

Výbor regionů schválil stanovisko k projektům „people to people“ a malým projektům přeshraniční spolupráce, jehož zpravodajem je Pavel Branda, člen české delegace ve Výboru regionů EU a předseda Komise pro zahraniční spolupráci Svazu. Stanovisko je výsledkem práce delegace složené ze zástupců obcí a měst nominované Svazem. Více informací naleznete v tiskové zprávě Výboru regionů, kterou přinášíme níže.

Místní a regionální zástupci považují za nutné klást v programech přeshraniční spolupráce větší důraz na projekty „people-to-people“ a na malé projekty, aby bylo možné odstranit překážky v podobě hranic a integrovat příhraniční oblasti a jejich občany. Podle stanoviska, které dnes jednomyslně přijal Evropský výbor regionů (VR), není jejich pozitivní dopad náležitě uznáván a účelem tohoto stanoviska je na tyto projekty upozornit.

V příhraničních regionech žije více než třetina občanů EU a v rámci územní spolupráce představují tyto regiony velikou výzvu. V období 2014–2020 se do příhraničních komunit investuje více než 6,6 miliard EUR z 10 miliard, které jsou vyčleněny na spolupráci regionů.

Ve stanovisku, které vypracoval Pavel Branda (CZ/EKR), místostarosta obce Rádlo, se doporučuje, aby se tyto projekty opíraly o podporu, kterou EU věnuje na přeshraniční spolupráci, jelikož jsou legitimními nástroji programů přeshraniční spolupráce. Tímto stanoviskem vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná opatření. 

Političtí představitelé na regionální a místní úrovni mají za to, že s ohledem na současnou situaci v EU, kterou oslabuje rostoucí nacionalismus, migrační krize, brexit a také hospodářské a měnové problémy, je zásadní zviditelňovat výsledky těchto projektů tak, aby se v přeshraničních oblastech rozšířilo povědomí o jejich výhodách.

Ve zprávě se vyjadřuje politování nad tím, že nejsou k dispozici dostatečné prostředky k tomu, aby bylo možné posoudit pozitivní a nepřímé účinky těchto projektů na růst a zaměstnanost (strategie Evropa 2020). Vzhledem k tomu, že správní orgány se příliš často zaměřují na větší projekty a ty malé opomíjejí, se ve stanovisku zdůrazňuje to, co potvrzují nezávislé studie: nejlepší výsledky přináší rozmanitost a decentralizované řízení projektů. „Zásadní význam pro úspěšnou přeshraniční spolupráci nemají pouze velké projekty, ale také malé individuální projekty. Přispívají ke zvýšení důvěry a k potlačení stereotypů a předsudků,“ uvedl Pavel Branda.

VR tedy doporučuje vyvíjet v rámci přeshraniční spolupráce činnost na místní a regionální úrovni, spíše než provádět globální opatření, která tato instituce pokládá za méně účinná a příliš převažující. Místní a regionální zastupitelé doporučují rozvíjet projekty v menším měřítku, což umožní řešit místní problémy individuálním způsobem. Pomůže to mobilizovat a zapojit místní občany, kteří se budou podílet na rozvoji větších projektů, a tím se obnoví skutečná důvěra a spolupráce v těchto oblastech.

Zdroj: Evropský výbor regionů