02.05.2016

Jaký byl Kongres místních a regionálních samospráv v Nicosii?

Ve dnech 20. - 22. dubna se v kyperské Nicosii uskutečnil 26. kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Této třídenní významné akce se zúčastnilo více než 500 starostů, zastupitelů, hejtmanů z evropských zemí a dalších významných představitelů evropské politiky. Svaz na na jednání reprezentovali členové svazové delegace do Politického výboru CEMR Alenka Antošová, Ing. Oldřicha Vlasáka a Ing. Bc. Robert Zeman.

Ve dnech 20. - 22. dubna se v kyperské Nicosii uskutečnil 26. kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Této třídenní významné akce se zúčastnilo více než 500 starostů, zastupitelů, hejtmanů z evropských zemí a dalších významných představitelů evropské politiky. Svaz na na jednání reprezentovali členové svazové delegace do Politického výboru CEMR Alenka Antošová, Ing. Oldřicha Vlasáka a Ing. Bc. Robert Zeman.

Na jednu stranu se podobal podobným mezinárodním akcím, které známe – projevy špiček evropských samospráv, institucí, organizací, řada workshopů, debat, prezentace a příspěvky spíkrů k rozličným tématům, diskuse... Přesto byl v mnoha ohledech výjimečný, a to v bezprostředním pocitu všech zúčastněných, že se Evropa v posledních letech velmi proměnila a již není tím ostrovem bezpečí, který její obyvatele považovali za samozřejmost. Témata jako uprchlická krize, bezpečnost, nebezpečí terorismu, klimatické změny způsobující extrémní výkyvy počasí, udržitelnost našeho způsobu života se prolínala nejen 30ti workshopy, ale spontánně přecházela do diskusí mezi účastníky v předsálí během přestávek. Otázky které se neustále objevovaly, by se daly zhruba shrnout takto: Jaká bude podoba Evropy v budoucnosti? Jak se změní život jejich obyvatel? Bude zachována soudržnost Evropské unie? Udržíme nejen prosperitu a standardy života, ale také standardy demokracie a svobody?

Příznačné byly tyto debaty také v tom, že všichni cítili, že se jich situace v Evropě osobně dotýká. Že to není jen další díl televizního seriálu, který je zrovna teď napínavý, a v dalším díle již režisér jistě zajistí nějaký happy end. Nesčetněkrát z úst starostů, primátorů, zastupitelů a dalších představitelů evropské politiky zaznělo, že Evropa, Evropská unie se nachází v přelomové a složité době a velmi záleží, jak se vyrovná s problémy jako je uprchlická krize, důsledky klimatických změn, vzrůstající nedůvěru jednotlivých členských zemí ke evropskému projektu. Jak se vyrovná také s vážnými bezpečnostními hrozbami plynoucími z nestability v různých regionech světa nebo z upevňujících se a expandujících autoritářských režimů některých zemí? Bohužel jasná a snadná řešení nejsou k dispozici, proto je cítit tolik nejistoty a obav napříč našim kontinentem, které ovlivňují nálady lidí v jednotlivých zemích.

Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Těšína, ve svém vystoupení při slavnostním zakončení kongresu zdůraznil, že v této chvíli, kdy Evropská unie řeší problémy uvnitř sama sebe i z vnějšku,  starostové, primátoři nesmí být pasivní, musí trvat na tom, aby se stali plnoprávnou součástí procesu rozhodování na úrovni EU a jejich hlas musí být akceptován. Vždyť jsou to právě samosprávy, které řeší důsledky rozhodnutí, ať už je to v otázce uprchlické krize, nebo týkající se jiných oblastí.

Téma uprchlická krize, její řešení a konsekvence v podobě bezpečnostních rizik, integrace uprchlíků apod. se jako červená nit táhla programem celých tří dnů. Před samotným začátkem kongresu proběhlo jednání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), nejvyššího politického orgánu této asociace, která sdružuje 60 národních asociací měst, obcí a regionů z 41 evropských zemí. Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání Výzvy ke společné evropské politice, která byla většinou hlasů delegátů nakonec schválena.

Delegace Svazu text výzvy nepodpořila a v rozpravě vyjádřila obavy z toho, že nekontrolovaná migrace z Afriky, Blízkého Východu a dalších zemí může vést k závažným bezpečnostním a společenským problémům v obcích i městech ve všech zemích EU. Přestože prvotní reakce kolegů z  ostatních zemí nebyly souhlasné, v průběhu dnů zástupci Svazu absolvovali řadu otevřených diskusí na toto téma s kolegy z Německa, Belgie, Nizozemí apod., jejichž závěrem je zájem o další výměnu pohledů na integraci, její funkčnost a především reálné fungování v každodenním životě. Svou otevřeností delegace Svazu přispěla k věcné diskusi o reálných řešeních tohoto problému.

Motto kongresu v Nicosii bylo „Tomorrow starts today“ (Zítřek začíná dnes) a jeho bohatý program se zaměřil na 7 tematických oblastí od životního prostředí, změny klimatu, přes ekonomická témata, správu věcí veřejných, integraci EU až po inovaci, nové technologie, mezinárodní spolupráci, role EU v globalizovaném světě, kulturu a sociální témata apod. Naši zástupci a členové delegace do Politického výboru CEMR Ing. Oldřich Vlasák a Ing. Bc. Robert Zeman vystoupili ve dvou částech programu.

Ing. Oldřich Vlasák, který je mimo jiné také členem delegace ČR do Výboru regionů a současně byl zpravodajem ke stanovisku Výboru regionů k budoucnosti územní vize pro rok 2050, se zúčastnil debaty o budoucnosti kohezní a teritoriální politiky Evropské unie do r. 2050. Mimo jiné zdůraznil, že pro úspěšné plánování i implementaci kohezní politiky je nezbytná skutečná spolupráce a partnerství všech úrovni veřejné správy, tzn. včetně místní samosprávy a že při tvorbě politik EU musíme využít místní a regionální realitu. Územní vize by měla být vodítkem všech politik EU.

Člen delegace do Politického výboru CEMR a mluvčí CEMR pro oblasti mezinárodní spolupráce Ing. Bc. Robert Zeman vystoupil v roli moderátora debaty k řešení radikalizace na místní úrovni v kontextu uprchlické krize. Jedním ze závěrů debaty bylo, že radikalizace společnosti a její negativní projevy vůči komunitám s odlišným náboženským nebo národnostním pozadím má kořeny ve strachu společnosti z neznámého či odlišného způsobu života a klíčovým nástrojem pro prevenci je především vzdělávání od nejútlejšího věku a podpora dialogu a společných aktivit napříč všemi skupinami obyvatel v obci či městě.

 

Realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.