10.11.2008

Diplomatické hodnosti

Ve své činnosti jste možná přišli do styku s pracovníky české zahraniční služby. Každý ví, že nejvyšší diplomatická hodnost je velvyslanec, s ostatními to však není již tak samozřejmé. Abychom vám usnadnili orientaci v těchto hodnostech, předkládáme vám přehled Ministerstva zahraničních věcí s příslušným komentářem.

Ve své činnosti jste možná přišli do styku s pracovníky české zahraniční služby. Každý ví, že nejvyšší diplomatická hodnost je velvyslanec, s ostatními to však není již tak samozřejmé. Abychom vám usnadnili orientaci v těchto hodnostech, předkládáme vám přehled Ministerstva zahraničních věcí s příslušným komentářem.

V české diplomatické službě, podobně jako u většiny cizích států, se v souladu s mezinárodní praxí používají níže uvedené diplomatické hodnosti:

  Hodnost (české názvy) Rank (název hodnosti v angličtině)
vedoucí diplomaté: velvyslanec (nejvyšší hodnost) Ambassador
  rada - vyslanec Minister Counsellor
vyšší (seniorní) diplomaté: velvyslanecký rada Counsellor of Embassy
nižší (juniorní) diplomaté: I. tajemník 1st Secretary
  II. tajemník 2nd Secretary
  III. tajemník 3rd Secretary
  attaché   (nejnižší diplomatická hodnost, která bývá přidělována i nediplomatickým pracovníkům
úřadů, hospodářům a dalším, například v rizikových zemích)
Attaché

 
Funkce diplomatů

Dále jsou objasněny rozdíly mezi diplomatickými hodnostmi a funkcemi.

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec -  vedoucí velvyslanectví (zastupitelského úřadu) – je považován kariérním řádem MZV  za nejvyšší kariérní stupeň diplomatického pracovníka.  Je  jmenován prezidentem republiky po projednání vládou a na návrh ministra zahraničí. Hostující zemi je třeba žádat o vydání souhlasu, tzv. agrément, bez kterého se velvyslanec nemůže ujmout funkce. Odmítnutí nebo neudělení agrémentu je ostrým krokem proti žádající zemi. Za datum započetí mise je považováno předání pověřovacích listin hlavě cizího státu (prezidentovi republiky, králi, atd.).

Velvyslanec - Každý velvyslanec nemusí být nutně vedoucím velvyslanectví (tj. mimořádným a zplnomocněným velvyslancem). Diplomatický pracovník v hodnosti velvyslance však nemusí být jmenován mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR. V případě větších a významných úřadů může dojít k situaci, že na jednom úřadě je více diplomatů v hodnosti velvyslance. Jen jeden z nich však může být "mimořádným a zplnomocněným velvyslancem", tedy vedoucím úřadu.

Velvyslanec se zvláštním posláním je pověřen plněním konkrétních  úkolů.

V minulosti byly také uděleny "čestné hodnosti velvyslance", např.  první skupině bývalých diplomatických pracovníků, kteří byli v letech 1948-1953 z MZV propuštěni a v padesátých letech z politických důvodů vězněni.

Chargé d´affaires (CDA) je rovněž  vedoucím úřadu. Funkce chargé d´affaires přísluší diplomatovi pověřenému vedením zastupitelského úřadu, který není řízen mimořádným a zplnomocněným velvyslancem. Při jmenování CDA vysílající stát nežádá o souhlas hostitelské země (o tzv. agrément) a jeho jmenování je pouze oznamováno cizímu ministerstvu zahraničí.

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích rozlišuje funkce chargé d´affaires en pied a chargé d´affaires ad interim. Chargé d´affaires en pied (e.p.) je stálým vedoucím zastupitelského úřadu, do jehož čela vysílající stát nedeleguje mimořádného a zplnomocněného velvyslance. Jmenování CDA e.p. může signalizovat i politické důvody, kdy není zájem vztahy povyšovat na "plnou" velvyslaneckou úroveň. Chargé d´affaires ad interim (a.i.) je diplomatický pracovník pověřený dočasným vedením zastupitelského úřadu po dobu nepřítomnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance, který stojí nebo má stát v jeho čele (například v mezidobí před jmenováním nového velvyslance, v době dovolených apod.). Případné dlouhodobé vyslání "chargé d´affaires ad interim" může signalizovat i zájem na dočasnosti takového řešení.

Attaché a přidělenci

V běžné řeči užívaná funkce obchodního, kulturního a jiného „atašé“ nijak nesouvisí s nejnižší diplomatickou hodností.
Hovorové pojmenování zde určuje druh práce vykonávané diplomatem - bez závislosti na hodnosti. Např. „kulturní atašé“, tak může mít jakoukoliv diplomatickou hodnost – nejen ataché ale i velvyslanecký rada apod. Přesnější je proto používání českého výrazu "přidělenec" (kulturní přidělenec apod.).

Diplomaté v zahraničí obvykle mívají v popisu práce následující 4 základní okruhy: politická agenda, obchod a ekonomika (vedoucí obchodně ekonomického úseku zastupitelského úřadu - OEÚ ZÚ) , kulturní agenda (obsahuje často i agendu školské spolupráce a krajanských vztahů), tisková agenda (obsahuje i agendu internetové prezentace).

V závislosti na místě vyslání může být rozdělení práce na diplomatické misi podstatně detailnější.

Ještě jedna poznámka: S termínem vyslanec (angl. envoy)  se dnes již nesetkáme. Dříve to býval vedoucí vyslanectví (legace, z francouzského légation), což byla forma diplomatického zastoupení na nižší úrovni, než velvyslanectví.

Jan Svoboda
oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu