07.11.2014

Bulharské obce bojují s korupcí

Fenomén korupce v Bulharsku je natolik rozšířený, že si o něm můžeme čas od času přečíst také v našich médiích. Korupce v Bulharsku je opakovaně v hledáčku také ze strany evropských institucí, které dlouhodobě kritizují tento stát za nedostatečnou reformu soudnictví a boj s korupcí. V Bulharsku však existují instituce, které se usilovně snaží s tímto problémem vypořádat. To je i příklad města Sofie. Právě zástupci Sofie navštívili v rámci projektu NORMCORM koncem října kancelář Svazu, aby si na dané téma vyměnili zkušenosti.

Fenomén korupce v Bulharsku je natolik rozšířený, že si o něm můžeme čas od času přečíst také v našich médiích. Korupce v Bulharsku je opakovaně v hledáčku také ze strany evropských institucí, které dlouhodobě kritizují tento stát za nedostatečnou reformu soudnictví a boj s korupcí. V Bulharsku však existují instituce, které se usilovně snaží s tímto problémem vypořádat. To je i příklad města Sofie. Právě zástupci Sofie navštívili v rámci projektu NORMCORM koncem října kancelář Svazu, aby si na dané téma vyměnili zkušenosti. Pětičlenná bulharská delegace složená z radních, městské ombudsmanky a pracovníků magistrátu, se přijela do České republiky inspirovat, jakým způsobem je řešena problematika korupce ve veřejné správě a jaké nástroje, především v oblasti prevence, jsou na úrovni měst a obcí zaváděna za účelem minimalizace tohoto velmi negativního jevu.

Delegaci přivítal a problematiku z pohledu Svazu měst a obcí ČR představil vedoucí Oddělení vnějších vztahů Ing. Ondřej Mátl, MPA., MSc. Jak se bulharští hosté shodli, projevy korupce ve veřejné správě vykazují jak v Bulharsku, tak v České republice řadu podobných rysů počínaje netransparentností rozhodovacích procesů, leckdy problematickým procesem ve veřejných zakázkách až po např. vlivy různých zájmových skupin. Situaci zhoršuje také nedostatečná účinnost policejních složek a justice v odhalování a postihu korupčních kauz nebo využívání těchto složek a médií ve jménu boje proti korupci, ale fakticky jako nástroj politického boje. Důsledkem této situace je pak nízká důvěra veřejnosti v demokratické zřízení a v instituce veřejné správy, což negativně ovlivňuje společenský a hospodářský vývoj státu.

Během jednání proběhla inspirativní debata na téma citlivého vyvážení protikorupčních nástrojů, které by účinně eliminovali korupci ve veřejné správě na jedné straně, avšak příliš nesvazovaly a neochromovaly samosprávy a jejich volené představitele ve výkonu jejich mandátu a neznamenaly pro obce zásadní finanční zátěž. Hledání takové rovnováhy je v tuzemsku aktuální například při řešení problematiky zveřejňování smluv uzavíraných obcemi s dodavateli služeb. Toto téma se intenzivně diskutuje také v Bulharsku a existují první příklady konkrétních výsledků. Např. dlouhodobá smlouva na dodávku pitné vody se společností Veolia byla magistrátem Sofie zveřejněna až po 15 letech.

Diskuse byla velice zajímavá a přínosná pro obě strany. Zjištění, že obě země prochází podobným vývojem, i když třeba v různé intenzitě a s odlišnostmi, a že je možné se vzájemně učit a vyměňovat si dobré i špatné zkušenosti, potvrdila užitečnost podobných setkání. Pro zástupce Svazu byla např. velmi zajímavá informace, že bulharský Svaz měst a obcí má možnost zákonodárné iniciativy, kterou např. naposledy využit při novelizaci zákona o obcích a může ji využít i při hledání legislativních řešení pro boj s korupcí.