31.03.2010

Aktivity Svazu spjaté s Ministerstvem pro místní rozvoj

Ve středu 31. března se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání o dotaci na mezinárodní aktivity Svazu, která je Svazu přidělována již od roku 2000, v období nedostatku finančních prostředků v důsledku ekonomické krize.

Ve středu 31. března se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj jednání o dotaci na mezinárodní aktivity Svazu, která je Svazu přidělována již od roku 2000, v období nedostatku finančních prostředků v důsledku ekonomické krize. Za MMR byl přítomen ministr Rostislav Vondruška a dále jeho náměstci Martin Plachý a Petr Osvald. Za Svaz se jednání zúčastnil předseda Svazu Oldřich Vlasák a výkonný místopředseda Jaromír Jech. Nejvyšší představitelé obou stran se shodli na tom, že vzájemná spolupráce, mimochodem, zakotvená i v poslední Dohodě o spolupráci z roku 2005 je jednoznačně prospěšná jak pro samotné ministerstvo, tak především pro obce a města ČR, bez ohledu na to, zda jde o členy Svazu či nikoliv. Ministr Vondruška se vyslovil pro pokračování nadstandardních vztahů se Svazem a pro přidělení dotačních prostředků v plné výši podle projektu, který Svaz na podzim loňského roku ministerstvu předložil. Nekrácená celková suma přes 2 miliony korun by podle příslibu měla být bez prodlení uvolněna obdobně jako v předchozích letech.

 
V souvislosti s dotačním řešením roku 2010 přednesl předseda Svazu Oldřich Vlasák i podnět na sofistikovanější přidělování finančních prostředků na mezinárodní svazové aktivity než podle již poněkud přežitého stávajícího systému. Původním účelem dotace byla příprava měst a obcí na vstup ČR do EU. Po roce 2004 byly prostředky využívány především na poznávání chodu evropských institucí. V současné době, kdy se Svaz zapojuje stále více i do evropských legislativních procesů, do ovlivňování evropských politik, případně i do návrhů změn ve fungování „evropského svazu“ – Rady evropských municipalit a regionů (CEMR), je čas na diskusi o možných změnách financování těch svazových aktivit, které jsou jednoznačně v zájmu národního státu, jako celku. Ostatně dnes snad již každý ví, že ona tzv. evropská dimenze je de facto totožná s národní úrovní. Jsme součástí Evropské unie, evropská legislativa je ve své celé škále přímo či přeneseně i legislativou České republiky. Podoba například kohezní politiky pro období 2014 – 2020 bude mít dopad na každé české město a obec. Příkladem odlišného způsobu finančního zajištění svazových zahraničních aktivit mohou být například vlády Anglie či Walesu, které hradí tamnímu „Svazu“ (LGA – Local Government Association) veškeré náklady na aktivity evropské (myšlen vztah k EU) i mezinárodní (de facto pro zbytek světa).
 
Posledním tématem, nadneseným ministrem Vondruškou, byla otázka soutěže Vesnice roku. Rovněž tato oblast byla hodnocena jako prospěšná a úspěšná. Ministr však současně zmínil potřebu lepší mediální propagace soutěže, aby se tím zvyšoval zájem potenciálních účastníků. Jako příklad byl jmenován Moravskoslezský kraj, kde přihlášených 15 obcí se nejeví jako uspokojující. Předseda Svazu Oldřich Vlasák vyslovil podporu návrhu s tím, že je nutné stále připomínat role základních vyhlašovatelů soutěže. Vůdčí a koordinátorskou úlohu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, průkopnickou roli Spolku pro obnovu venkova ČR při vzniku soutěže a nezastupitelnou roli Svazu měst a obcí ČR, jako garanta zájmů obecních samospráv.
 
Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu