Sociálně-zdravotní oblast

V této rubrice naleznete informace týkající se celé sociálně-zdravotní agendy, tedy informace týkající se jak problematiky sociálních služeb a sociální práce, zaměstnanosti, rodiny, ale také nedostatku lékařů, nové legislativy v oblasti úhradových vyhlášek či sociálního bydlení a vyloučených lokalit.

Mgr. Claudia Varhol

garant rubriky

18.12.2013

Veřejné opatrovnictví - vypořádání připomínek k návrhu věcného záměru zákona

Dne 11. prosince 2013 proběhlo vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o veřejném opatrovnictví, jehož se zúčastnil i zástupce Svazu měst a obcí. Svaz podal k návrhu několik zásadních připomínek, z nichž některé Ministerstvo spravedlnosti již akceptovalo a za prosazení dalších připomínek Svaz dále bojuje.

19.11.2013

Ministr zkrátil vázací dobu platnosti podmínek pro dotované nájemní byty

Ministr pro místní rozvoj vylyšel žádost Svazu měst a obcí České republiky a vyhlásil Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013.

30.10.2013

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity je formou zajištění příjmu obcí, který vyrovnává důsledky toho, že v obci celoročně nebo sezónně pobývá větší počet osob, které místních podmínek využívají a z veřejných služeb obcí zajišťovaných čerpají, avšak obec nezískává tomu odpovídající příjem do svého rozpočtu

22.10.2013

Novela zákona o sociálních službách

Novelou dochází ke změnám v poskytování dotací na poskytování sociálních služeb. Byla prodloužena odpovědnost Ministerstva práce a sociálních věcí za realizaci dotačního řízení do konce roku 2014. Po odkladu nakonec až od roku 2015 přejde odpovědnost za dotační řízení na poskytování sociálních služeb na kraje.

 

17.10.2013

SENSEN vyhlašuje soutěž o cenu „Senior roku 2013“

Seniorský projekt Nadace Charty 77 Senzační senioři (SENSEN),se kterým  Svaz měst a obcí ČR právě zahajuje spolupráci,vyhlašuje první ročník soutěže „Senior/seniorka roku 2013“ a „Nejlepší Klub SENSEN 2013“. Cílem soutěže je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací.

12.09.2013

Závěry z jednání platformy "Výzva starostům 2013"

Dne 10. září 2013 se v sídle Svazu uskutečnilo jednání k tzv. „Výzvě starostům 2013“. Cílem jednání bylo vytvoření širší platformy pro města a obce umožňující definovat konkrétní požadavky v oblasti vzájemného soužití, jejichž naplnění by mělo předejít vzniku sociálních nepokojů. Platforma Svazu byla zvolena proto, že zde již existuje pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování, která se touto záležitostí dlouhodobě zabývá.

30.08.2013

Dostupnost lékařské péče

Svaz se již delší dobu zabývá problémem zajišťování dostupnosti lékařské péče zejména v menších městech a obcích. S jakými problémy se ve vaší obci při zajištění zejména praktických, dětských nebo zubních lékařů potýkáte vy? Kontaktujte prosím se svými zkušenostmi Kancelář Svazu.

13.08.2013

Výzva starostům 2013

Podpořte Výzvu starostům 2013 k problematice sociálního začleňování. Informace naleznete v průvodním dopise a znění výzvy. V případě, že máte zájem se k výzvě připojit, sdělte nám to prosím na email starostky města Duchcov Ing. Jitky Bártové a v kopii Mgr. Miroslavě Sobkové z Kanceláře Svazu.

08.08.2013

Příspěvek pro obce poškozené bouří

Obce, na jejichž území vznikly škody v průběhu rozsáhlých bouří ve dnech 5. a 6. srpna 2013, mohou Ministerstvo pro místní rozvoj požádat o příspěvek 30 tisíc korun na opravu bytu určeného trvalému bydlení.

07.08.2013

Zažádejte si o zkrácení vázací doby pro nakládání s obecními byty

Přinášíme informace pro všechny obce, které čerpaly dotace na výstavbu nájemních bytů z programů podpor Státního fondu rozvoje bydlení. Dne 1. září 2013 nabude účinnosti nařízení vlády upravující lhůty pro nakládání s obecními byty postavenými se státní dotací.

08.07.2013

Zkrácení lhůty pro nakládání s obecními byty postavenými se státní dotací

Již pouze podpis premiéra dělí obce od zjednodušení při nakládání se svým bytovým fondem. Vláda ČR totiž na svém jednání dne 3. 7. 2013 vyslyšela dlouhodobé požadavky Svazu a schválila návrh nařízení, kterým se mění pravidla v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení určených na výstavbu nájemních bytů.

31.05.2013

Doporučení Svazu k dotazníku MSp o veřejném opatrovnictví

Svaz doporučuje svým členům, aby se aktivně zapojili do dotazníkového šetření Ministerstva spravedlnosti a krajů ve věci veřejného opatrovnictví a jeho financování. Zároveň zdvořile žádáme o zaslání vyplněného dotazníku v kopii kontaktní osobě Kanceláře Svazu.

25.04.2013

Návrh novely zákona o sociálních službách se ve svých dopadech zmírní

MPSV vypustilo v souladu s připomínkami Svazu některé navrhované změny v připravované novele zákona o sociálních službách. Tím nejzásadnějším je zejména upuštění od návrhu vícezdrojového financování sociálních služeb, aniž by přitom novela přinášela jakékoli řešení nového zatížení obecních rozpočtů.

10.01.2013

Výsledky dotazníkového šetření k problematice veřejného opatrovnictví

Svaz se dlouhodobě věnuje problematice tzv. veřejného opatrovnictví. V nedávné době byl v souvislosti s přípravou zákona, který má tuto problematiku komplexně řešit, osloven Ministerstvem spravedlnosti s žádostí o poskytnutí informací o situaci v obcích a městech. Přestože Svaz v rámci své činnosti tyto informace průběžně shromažďuje, považoval za vhodné k získání uceleného obrazu uspořádat dotazníkové šetření. Jeho výsledky zde předkládáme. 

29.10.2012

Agentura pro sociální začleňování hodnotila situaci ve Šluknovském výběžku

Pro Agenturu pro sociální začleňování je v poslední době typická tvorba analýz bez možnosti vyjádření kritizovaných představitelů samospráv

22.10.2012

Zkušenosti se Sociální reformou I

V letošním roce odstartovaly rozsáhlé změny v sociální oblasti známé pod názvem Sociální reforma I. Nyní je již možné objektivně zhodnotit, zda tato reforma splnila očekávání a jak změnila sociální práci obcí. Svaz se tomuto tématu dlouhodobě věnuje a uvítá vaše zkušenosti s reformou, které sdělíte vyplněním jednoduchého elektronického dotazníku.

24.08.2012

Trápí vás veřejné opatrovnictví? Pomozte nám ho změnit!

Otázce veřejného opatrovnictví se na Svazu intenzivně věnujeme, a proto spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti, které připravuje jeho novou právní úpravu. Vyplňte jednoduchý elektronický dotazník a pomůžete ovlivnit budoucí podobu veřejného opatrovnictví!

10.08.2012

Svaz se stal partnerem projektu Podpora procesů v sociálních službách

Výstupy z projektu budou velmi důležité pro obce a města a jejich kompetence v sociálních službách. Zejména oblast nového nastavení systému financování sociálních služeb bude velmi ožehavým tématem. Dlouhodobým záměrem ministerstva je totiž zavést vícezdrojové financování na němž by se výrazně měly podílet právě i obce ze svých rozpočtů. Dalším tématem je veřejná podpora a s tím související financování vlastních sociálních služeb obcí, kde usilujeme o výjimky z veřejného zadávání.

10.07.2012

Registrujte se na konferenci k budoucnosti pracovních míst na úrovni místních a regionálních samospráv

Závěrečná konference Budoucí podoba pracovních míst na místní a regionální úrovni se uskuteční 15. října v Praze. Hlavním tématem konference je budoucí podoba pracovních míst na úrovni místních a regionálních samospráv, kteří jsou významným zaměstnavatelem ve veřejné správě.

 

06.06.2012

Doporučení veřejného ochránce práv - zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích pro zdravotně postižené

Veřejný ochránce práv vydal ve své kompetenci doporučení směřující vůči vlastníkům místních komunikací, tedy obcím, týkající se zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené. Doporučení bylo vypracováno v reakci na časté stížnosti osob se zdravotním postižením, které žádaly o

17.05.2012

Veřejné opatrovnictví je věcí ministra spravedlnosti, říká MPSV

V minulém týdnu jsme Vás informovali, že Svaz zjišťuje, které ministerstvo je odpovědné za metodiku a kontrolu problematiky veřejného opatrovnictví. Jako první jsme obdrželi odpověď ministerstva práce a sociálních věcí.

09.05.2012

Kdo je odpovědný za veřejné opatrovnictví?

Podle stávajícího i nového občanského zákoníku vykonávají obce funkci veřejného opatrovníka. Zjednodušeně řečeno jde o případy, kdy soud nenalezne žádnou jinou vhodnou osobu například z řad rodiny opatrovance.

09.05.2012

Příspěvek z konference Sociální reforma I

Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych se v krátkosti věnoval základnímu tématu svého příspěvku. Je nesporné, že se Sociální reforma I podstatným způsobem dotkla výkonu kompetencí měst a obcí v sociální oblasti. Od 1. ledna 2012 přešly kompetence ve výplatě nepojistných sociálních dávek z obecních úřadů na úřady práce

28.03.2012

Videokonference se zástupci krajských poboček Úřadu práce

Jedním z výstupů jednání předsedy Svazu Dana Jiránka s generálním ředitelem Úřadu práce Jiřím Kubešou, o kterém jsme před časem informovali, byl příslib konání videokonference o veřejné službě za účasti zástupců Svazu a ředitelů krajských poboček Úřadu práce a ostatních hostů. Zmíněná první videokonference

11.03.2012

Dan Jiránek jednal s generálním ředitelem Úřadu práce Kubešou o veřejné službě

Dne 9. března 2012 se uskutečnila historicky první schůzka mezi předsedou Svazu Danem Jiránkem a generálním ředitelem Úřadu práce Jiřím Kubešou. Základním tématem společného jednání byla veřejná služba. Předseda Jiránek v úvodu zdůraznil, že institut veřejné služby není v jednotlivých krajích realizován stejnoměrně, naopak mezi kraji existují až příliš velké rozdíly především co do způsobu uzavírání smluv o veřejné službě. Aby byl zajištěn jednotný postup krajských poboček Úřadu práce, navrhl generální ředitel Kubeša uskutečnit videokonference za účasti všech ředitelů krajských poboček Úřadu práce a zástupců Svazu z jednotlivých krajů. Svaz s tímto návrhem souhlasil.

24.02.2012

Vzorová smlouva o veřejné službě

Jak bylo přislíbeno v minulém týdnu, připravil Svaz vzorovou smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby. Svaz neusiluje o to, aby města a obce uzavíraly s Úřadem práce jen tuto vzorovou smlouvu a žádnou jinou. Při zohlednění místních podmínek můžete uzavřít smlouvu ještě výhodnější, či přistoupit na jinou variantu Úřadu práce. Vždy je nutné zvážit, do jaké míry konkrétní obec veřejnou službu potřebuje a k jakým kompromisům je ochotna přistoupit.  

24.01.2012

Svaz připraví vzorový text smlouvy o veřejné službě

Problematika veřejné služby byla v úterý 24. ledna 2012 projednávána v rámci společného zasedání Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany Předsednictva Svazu. Krajské pobočky Úřadu práce nepostupují ve všech případech stejným způsobem. V jednání o nákladech na veřejnou službu (pojistné, proškolení a BOZP) ustupují převážně velkým městům, které si mohou vyjednat lepší podmínky než malé obce. Kancelář Svazu do týdne připraví vzorový text smlouvy o veřejné službě, který bude založen na smlouvách velkých měst s Úřadem práce.

19.12.2011

Veřejná služba po 1. lednu 2012 - právní rozbor

Právní institut veřejné služby je upraven v zákoně o hmotné nouzi. Je prokázáno, že mnohé města a obce mají s veřejnou službou pozitivní zkušenosti. Od 1. ledna 2012 však dochází k podstatné změně pojetí veřejné služby, které obce budou muset čelit.

28.11.2011

Metodika přechodu zaměstnanců obcí na Úřad práce

Jak dohodnuto na posledním jednání mezi předsedou Jiránkem a ministrem Drábkem, které se uskutečnilo ve středu 16. listopadu 2011, připravilo MPSV metodiku přechodu zaměstnanců obcí na Úřad práce. Jedná se v podstatě o často kladené otázky v souvislosti s realizační fází tzv. Sociální reformy I. Předmětnou

18.11.2011

Předseda Jiránek jednal s ministrem Drábkem o realizaci Sociální reformy I

V středu 16. listopadu 2011 jednal předseda Svazu Dan Jiránek s ministrem práce a sociálních věcí Drábkem o realizační fázi Sociální reformy I a kompetencích, které města a obce budou vykonávat od 1. ledna 2012. Vedle ministra se jednání účastnili rovněž náměstci Kafka a Machotka.

09.11.2011

Setkání signatářských obcí Evropské charty pro rovné příležitosti

Dne 15. listopadu 2011 se v Praze uskuteční setkání signatářských obcí „Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“. Tohoto setkání se mohou zúčastnit také další obce, které se problematikou rovných příležitostí na svém území aktivně zabývají.

27.10.2011

Právní pohled na přechod zaměstnanců obcí na úřady práce

Jedním ze základních pilířů tzv. Sociální reformy I je přechod kompetencí výplaty nepojistných sociálních dávek z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, resp. obcí s pověřeným obecním úřadem na Úřad práce. S touto změnou kompetencí je spojen přechod zaměstnanců obcí na úřady práce, tedy přechod práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů.

24.10.2011

Seminář o veřejné podpoře

Dne 24. října se uskutečnil seminář „k aktuálním otázkám v oblasti veřejné podpory 2011“. Svaz zde zastupovala členka Předsednictva Mgr. Jana Vildumetzová a mezi hosty nechyběl Mgr. Pavel Vondrys, místopředseda Komory měst.

24.10.2011

Sociální práce namísto správního řízení

Je více než pravděpodobné, že od 1. ledna 2012 přejdou na úřady práce kompetence v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek, které dnes vykonávají obecní úřady. Jedná se o dávky v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Od ledna budou úřady práce přijímat žádosti o dávce, rozhodovat o její adekvátnosti a výši, kontrolovat její využití, měnit v návaznosti na životní situaci klienta, či odebírat, pokud dávka nebude řádně užívána. Úřady práce budou zkrátka vykonávat všechny úkony správního řízení, které souvisí s oblastí výplaty předmětných dávek, a do konce letošního roku vykonávaly obce. Co budou tedy vykonávat obecní úřady? Především činnosti sociální práce, která však již není správním řízením.

30.09.2011

Sociální reforma I byla postoupena Senátu

Sociální reforma I, tedy sněmovní tisky č. 372, 373 a 374, byly schváleny Poslaneckou sněmovnou PČR a postoupeny do Senátu. Senát má o Sociální reformě I rozhodovat na své 12. schůzi dne 6. října 2011. Předpokládá se nesouhlas Senátu, který však zřejmě bude přehlesován v Poslanecké sněmovně. Se stanoviskem

06.09.2011

Šluknovští starostové zformulovali desatero požadavků

Stále rostoucí míra kriminality vznikající z důvodu značného nárůstu počtu nepřizpůsobivých občanů, množící se nepokoje a strach jsou realitou, ve které již delší dobu žijí obyvatelé většiny měst a obcí Šluknovského výběžku. Události posledních dnů vyústily v řadu setkání, během kterých se starostové a zástupci státních orgánů snažili nalézt východisko ze stále se zhoršujícího stavu. V pátek 2. září 2011 v Rumburku k jednacímu stolu opět zasedli představitelé samospráv, ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí ČR, aby společně diskutovali nad návrhy, které by mohly napomoci řešení vyhrocené situace. Pozváni byli i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, kteří ale nepřijeli. 

30.08.2011

Sociální reforma I byla schválena Výborem pro sociální politiku

Od brzkých ranních hodin dnes (úterý 30. srpna) zasedal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu jednání byla tzv. Sociální reforma I, která z věcných důvodů nebyla projednána na plánovaném zasedání výboru ve čtvrtek 25. srpna. V závěrečném usnesení podpořil výbor jako celek sněmovní tisky č

29.08.2011

Jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 25. srpna probíhalo jednání Výboru pro sociální politiku. Na pořadu jednání byly rovněž body č. 6-8, souhrně nazvané jako Sociální reforma I. Vzhledem k určitým nesrovnalostem pozic koaličních klubů bylo projednávání těchto bodů odročeno na úterní ráno (30. srpna), kdy se od 7.00 budou tyto

26.08.2011

Jednání předsedy Svazu Jiránka s ministrem Drábkem

Dne 25. srpna 2011 proběhlo jednání mezi předsedou Jiránkem a ministrem Drábkem o Sociální reformě I. Z jednání byl pořízen záznam, který naleznete v příloze zde.

08.08.2011

Svaz jednal s ministrem Drábkem o tzv. Sociální reformě I.

Na popud předsedy Svazu Ing. Dana Jiránka se dne 4. srpna 2011 konalo jednání s ministrem práce a sociálních věcí Ing. Dr. Jaromírem Drábkem o tzv. Sociální reformě I. Tématem jejich rozhovoru byly především kompetence, které mají podle návrhu MPSV města a obce ČR vykonávat v přenesené působnosti a další

22.06.2011

Sociální služby v ČR jsou v nesouladu s právem EU. Co z toho pro obce vyplývá a jak z toho ven?

Bouřlivým a zdlouhavým projednáváním Sociální reformy I se projekt „Podpora procesů v sociálních službách“ dostal poněkud do ústraní. Důvody této změny jsou mnohé, nejzákladnější je však skutečnost, že podle původní představy měly změny v sociálních službách vzejít právě z tohoto projektu,

22.06.2011

Sociální reforma I - navrhovatel začíná komunikovat, bohužel už nemá návrh ve svých rukou

Jak čtenáři této rubriky velmi dobře vědí, odmítl Svaz Sociální reformu I v předparlamentní fázi legislativního procesu z obsahových i formálních důvodů jako celek. Sociální reforma I byla důležitým tématem na Sněmu ve Zlíně, diskuse o ní byla bouřlivá a reforma se dostala i do závěrečných sněmových usnesení

15.06.2011

Projekt Českého červeného kříže "Přátelská místa"

Již před časem jsme informovali o zahájení projektu "Přátelská místa", jehož cílem je v krátkém čase naučit zaměstnance různých institucí, např. měst a obcí, základním dovednostem v práci s handicapovanými spoluobčany a seniory. Součástí kurzu je i výuka první pomoci. Mgr. Pavel Wiener, hlavní

02.06.2011

Zkušenosti ze Švýcarska představitelky obcí ocenily

Minulý týden se 6 zástupkyň a zástupců českých obcí z řad politické reprezentace i úřadu zúčastnilo studijního pobytu ve Švýcarsku. Cílem cesty byla výměna zkušeností v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů na komunální úrovni.

01.06.2011

Financování veřejně prospěšných prací

Od počátku roku se Svaz intenzivně zabývá oblastí veřejně prospěšných prací, neboť instrukce MPSV o veřejně prospěšných pracích z ledna tohoto roku ve svých důsledcích podvazovala jejich výkon. Svaz zahájil intenzivní jednání s MPSV, aby zmíněnou instrukci reformulovala, aby byly nalezeny další prostředky na financování veřejně prospěšných prací jako důležité části aktivní politiky zaměstnanosti.

19.05.2011

Sociální reforma - zatím jen boj proti větrným mlýnům

Přes zásadní výhrady Svazu schválila vláda ve středu 18. května návrh tzv. Sociální reformy I. Legislativní proces se přesouvá do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jedna bitva je dobojována. Svaz sice nezvítězil, neboť předkladatel neakceptoval žádnou zásadní připomínku, avšak není ani v poli poražených

19.05.2011

Rekapitulace kroků Svazu v jednání o první etapě sociální reformy

Dne 18. května 2011 schválila vláda ČR první část sociální reformy, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. V tiskové zprávě ministerstvo uvedlo, že sociální reforma má podporu Svazu měst a obcí ČR, což se nezakládá na pravdě a Svaz tuto informaci včera dementoval.Dovolujeme si proto poskytnout podrobnější informace a shrnout předchozí kroky Svazu v této věci. Svaz opakovaně potvrzuje nutnost reformních kroků v sociální oblasti a ochotu na nich spolupracovat, ale zároveň požaduje, aby obce předem věděly, jaká je celková koncepce reformy a jaká role a kompetence je jim státem v těchto návrzích přisuzována.

17.05.2011

Účastníci kulatého stolu odmítli Sociální reformu I

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR začalo velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, prostřednictvím navrhované Sociální reformy I centralizovat výkon státní správy. Obcím tak výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. U kulatého stolu, který k této závažné problematice na dnešek svolal Svaz měst a obcí ČR, zasedli představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů, odborné veřejnosti i poslanci a senátoři, kteří se budou návrhem zabývat v dalším kole legislativního procesu. K jednání bylo přizváno rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí, jeho zástupci se ale omluvili.  

18.04.2011

Využijte nabídky Střediska pro náhradní rodinnou péči!

Dovolujeme si Vás upozornit na nové materiály a informační nástroje, které vám k využití pro vaše klienty nabízí Středisko náhradní rodinné péče o.s., nezisková organizace pověřená výkonem sociálně‑právní ochrany dětí.  Tyto materiály mohly vzniknout díky projektu „Náhradní rodič + dítě + odborník jako partneři (Metodické centrum pro náhradní rodinnou péči), který byl podpořen Nadací Sirius.

18.04.2011

Setkání měst a obcí v Novém Bydžově

V Novém Bydžově se přítomní zástupci měst a obcí shodli na potřebě legislativních změn, které se týkaly procesů sociální integrace. V Novém Bydžově se dne 14. února 2011 konalo setkání zástupců měst a obcí, které na svých územích řeší záležitosti sociálně vyloučených občanů. Cílem setkání bylo navázání

01.04.2011

Připomínkové řízení k Sociální reformě I

Koncem března se uskutečnilo vypořádání zásadních připomínek k Sociální reformě I, které vznesla jednotlivá připomínková místa během vnějšího připomínkového řízení. Podle Legislativních pravidel vlády se má předkladatel pokusit vypořádat všechny zásadní připomínky. Pokud je nevypořádá, následuje rozpor. I o řešení rozporu se má předkladatel pokusit, v tomto případě na úrovni náměstků. Pokud se nepodaří vypořádat rozpor, putuje právní norma do vlády tzv. s rozporem.

29.03.2011

Důvody pro odmítnutí Sociální reformy I z pohledu měst a obcí ČR

Města a obce ztratí v sociální oblasti svou dlouho budovanou pozici, která garantovala funkční systém pro klienta. Plánovaná reforma přenesené působnosti negativně ovlivní působnost samostatnou, která zůstává ve stejném či nižším rozsahu jako dosud. Z těchto důvodů Svaz odmítá reformu jako celek.

 

25.03.2011

Sociální reforma znamená konec sociální práce na obcích

Každá reforma určité oblasti veřejné správy by měla následovat po zevrubné věcné analýze dané problematiky. V případě předkládané Sociální reformy I k tomuto zásadnímu kroku prakticky vůbec nedošlo a teprve až po jejím spuštění se budou mapovat její výsledky, které měly být zkoumány předem. Přitom tato reforma zásadním způsobem (a mnohdy nevratně) ovlivní životy klientů a postavení územní samosprávy.

02.03.2011

Již 5. ročník soutěže „Úřad půl na půl“

Tuto soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. již od roku 2007. Cílem soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů do práce úřadů veřejné správy v České republice. Zapojit se může jakýkoliv obecní úřad, tedy i ten Váš!

02.03.2011

Cenové mapy nájemného s prvními údaji jsou již zveřejněny

Ministerstvo pro místní rozvoj oficiálně představilo dlouho očekávanou Mapu nájemného. Pomůcka je určena pro všechny, kteří se od 1. ledna 2011 ocitli na volném trhu s nájemním bydlením. Mapa nájemného je unikátní online databází, která shrne údaje o výši nájemného v České republice. Do sběru dat se ministerstvo dle slov ministra Kamila Jankovského také snaží zapojit i obce.
 

24.02.2011

Prezident vetoval návrh zákona o Úřadu práce ČR

Václav Klaus vetoval dne 23. února návrh zákona o Úřadu práce ČR. Své veto odůvodnil především věcnou nesprávností na jedné straně a nestandardním průběhem projednáváním návrhu zákona na straně druhé. Institucionální reformou má připravovaná sociální reforma končit, neměla by ji v žádném případě předcházet.

17.02.2011

Prosazujete v obci rovné příležitosti pro ženy a muže? Zapojte se do projektu a získejte zkušenosti od švýcarských měst

Pokud se zajímáte o rovné příležitosti žen a mužů, jste členem zastupitelstva obce a rádi byste získali zkušenosti v poli prosazování rovných příležitostí mezi ženami a muži právě ve Vaší obci, tak máte jedinečnou možnost.

03.02.2011

Návrh sociální reformy MPSV

V minulých dnech představilo MPSV v hrubých rysech připravovanou sociální reformu. Toto téma bude jedním z hlavních bodů připravovaného společného jednání Sociální komise a Komise pro zdravotně postižené občany, které se koná dne 9. února 2011. Základní materiál naleznete zde

17.12.2010

Spory o výši nájemného bude řešit soud aneb Konec regulace nájmů v Čechách

Od 1. ledna 2011 nastane ve většině měst podstatná změna v nájemním bydlení. Na většině území České republiky končí jednostranné zvyšování nájemného. Co to bude pro nájemníky a pronajímatele znamenat? Jaké změny s sebou přinese novela občanského zákoníku, která je momentálně projednávána Poslaneckou sněmovnou?

16.12.2010

Je financování sociálních služeb v souladu se soutěžním právem EU?

První z řady otázek, kterou je nutné v rámci individuálního projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ vyřešit, je otázka souladnosti současného způsobu financování sociálních služeb a práva EU. Svaz by měl být připraven na případ, že se ukáže, že národní systém se soutěžním právem EU konformní není

29.11.2010

O nálezu Ústavního soudu č.j. 721/2000

Normal
0
21


MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5

05.11.2010

Centrum minimálního zajištění – rakouská odpověď krizi

Na pozvání Svazu rakouských měst se naši zástupci zúčastnili jednání Právního výboru rakouského Svazu v Kapfenbergu. V Rakousku řeší podobné problémy jako u nás a vzájemná spolupráce je pro obě strany cenná. Svůj výraz nachází zejména v otázkách evropského práva, které se nejlépe řeší společným stanoviskem obou zemí

05.11.2010

Informace o zahájení první fáze projektu „Podpora procesů v sociálních službách“

V jednom z minulých čísel jsme vás informovali o Individuálním projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Podpora procesů v sociálních službách“ i o neblahé skutečnosti, že pozice Svazu v tomto projektu je de facto symbolická. Svaz není součástí Předsednictva a disponuje pouze

05.11.2010

Budou sociální služby nakonec poskytovány zdarma a dostupné pro všechny?

Bruselské 3. Fórum o sociálních službách obecného zájmu nepřineslo mnoho hmatatelných výsledků, ty nikdo neočekával. Probíhající diskuse však byla více než plodná. Odhalila základní problémy konceptu služeb obecného zájmu, jehož součástí sociální služby jsou. V době probíhající finanční a hospodářské

14.09.2010

Informace o projektu Europian Local Authorities Competition on Good Practice on the Suppport for Migrant Elders

Normal
0
21


MicrosoftInternetExplorer4st1\:*{behavior:url(#ieooui) }/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normální tabulka";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt

01.09.2010

"Přátelská místa" - nabídka nového projektu Českého červeného kříže

Český červený kříž přichází s novým projektem s nazvem "Přátelská místa". Projekt si klade poměrně ambiciózní cíl: vytvoření národní sítě certifikovaných míst. Každé certifikované místo bude představovat záruku, že zde jsou vyškolení zaměstnanci, kteří se umí postarat o ty občany, kteří to

01.09.2010

Příručka MPSV o Veřejné službě

Koncem srpna vydalo MPSV Příručku o veřejné službě. Tato publikace je určena převážně městům a obcím, které zvažují využití tohoto právního instumentu podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzï. Za cenné považujeme zejména odpovědi na často kladené otázky a smluvní vzory, které se týkají veřejné služby

19.07.2010

Využijte zkušenosti získané v projektu I my jsme občané!

Upozorňujeme na projekt I my jsme občané!, které realizuje Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR ve spolupráci s FOKUS Praha, Českou alzheimerovskou společností a městskou částí Praha 8. Projekt je zaměřen především na podporu lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním, seniorů či lidí s demencí. Ti se často jen těžko dostávají k některým informacím, většina úředních textů je pro ně nesrozumitelná, neví, kde a jak požádat o radu. Smyslem projektu I my jsme občané! je právě odstraňování komunikačních bariér mezi takto postiženými občany a zaměstnanci veřejných institucí. 

01.07.2010

Naše signatářské obce

Česká republika má již  tři obce a jednu městskou část, které podepsaly Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Co je k podpisu této Charty vedlo a jak vnímají toto rozhodnutí občané dvou z nich?

01.07.2010

Příklady konkrétních opatření ze zahraničí s pozitivními dopady

V zahraničí se v některých městech při realizaci akčních plánů rovnosti podařilo prosadit zajímavá opatření. Podívejte se na vybraná z nich a nechte se inspirovat ! I ve vašem městě se můžete posunout blíže k rovnosti žen a mužů.

25.06.2010

Diskuse o veřejné službě ovlivní i města a obce v ČR

Diskuse o veřejné službě ovlivní i města a obce v ČR Pojmyveřejná služba, Daseinsvorsorge, služby obecného zájmu a služby obecného ekonomického zájmu jsou sice rozdílné, mají však základní společný rys. Jde o služby, které stát, spolkové země, kraje či obce vykonávají pro své občany. Nejsou to tedy klasické

24.06.2010

Systém péče o ohrožené děti se reformuje, efektivita změn se bude ověřovat ve čtyřech krajích

Preventivní práce v rodinách, vytvoření alternativ k pobytové péči a posílení kapacit orgánů sociálně právní ochrany, soudů a dalších účastníků systému. To jsou hlavní principy reformy, resp. transformace systému péče o ohrožené děti, která má vést ke zlepšení péče o ohrožené děti. Desítkám tisíců dětí

24.06.2010

Jak udělat z úředních šimlů dostihové koně

Přestože se na sjezdu Rakouské svazu měst hovořilo zejména o dopadech hospodářské krize na samosprávu a zaznívaly spíše katastrofické scénáře, největší pozornost vzbudil příspěvek německého kolegy, který se při svém starostování v Langelfeldu vydal trochu jiným směrem. Oddlužil „své“ město

16.06.2010

Příručka k provádění Evropské charty pro rovnost žen a mužů

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích je dokumentem adresovaným místním a regionálním samosprávám v Evropě, které jsou vyzývány k jejímu podpisu a veřejnému přijetí principů rovnosti žen a mužů, a v neposlední řadě také využití svých pravomocí k dosažení větší rovnosti svých občanů. Pro praktické využití je nyní k dispozici především pro signatářské obce Příručka pro její provádění.

16.06.2010

Rovný přístup ve městech a obcích

Rovnost žen a mužů se zdá v současné době velmi často opakovaným tématem, pro někoho i možná poněkud ožehavým anebo neuchopitelným. Jak se lze dívat na rovnost žen a mužů v obcích? Lze nějakým způsobem pozitivně ovlivnit rovnost mezi muži a ženami v jejich životě v obcích či městech? Evropská charta pro rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích může být tím správným prvním krokem.

31.05.2010

Role měst a obcí v sociálních službách

Ve vyspělých zemích světa je role veřejné správy v systému poskytování sociálních služeb nezastupitelná. V České republice nejsou možnosti přirozeně náležící obcím zdaleka využity. O roli, jakou by v oblasti sociálních služeb měly hrát města a obce, se jednalo na konferenci „Financování a kvalita sociálních služeb“, kterou 11. května 2010 pořádala v Brně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie zaměstnaneckých svazů ČR.

10.05.2010

Svaz je partnerem projektu "Šťastné stáří očima dětí"

Svaz se stal partnerem projektu s názvem "Šťastné stáří očima dětí". Hlavním organizátorem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jako další partneři projektu se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Mínisterstvo školství ČR.

20.04.2010

Proč některé obce poskytují více a jiné méně sociálních služeb?

Nejnovější návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uvažuje o plošném zavedení povinnosti všem městům a obcím podílet se vlastními zdroji na „financování sítě sociálních služeb“. S takto koncipovaným návrhem Svaz zásadně nesouhlasí. Předkladatelé si zřejmě neuvědomují, že v současno

13.04.2010

Stanovisko Svazu k Tezím novely zákona o sociálních službách

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k Návrhu tezí novely zákona o sociálních službách (verze 5. března 2010) a Tématům změn v sociálních službách

18.02.2010

Vzkaz pobytovým zařízením sociálních služeb: Dodatek nepodepisujte, můžete tratit!

VZP a některé další zdravotní pojišťovny rozeslaly počátkem tohoto roku cenové dodatky k tzv. zvláštním smlouvám, na jejichž základě jsou pobytovým zařízením sociálních služeb uhrazovány náklady ošetřovatelské a rehabilitační péče. Podle vyjádření ředitele Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého jsou dodatky pro všechna zařízení, ať už jsou zřizována krajem nebo městem či obcí, krajně nevýhodné. 

11.02.2010

Mosty 2009 už posedmé ocenily pomoc zdravotně postiženým občanům

Zcela bez bariér byla ve středu 10. února 2010 budova Měšťanské besedy v Plzni. Předávala se zde výroční ocenění Mosty 2009. Tuto prestižní cenu, jejímž smyslem je ocenit osobnost, projekt či akt výrazně zlepšující postavení občanů se zdravotním postižením, udělovala letos již posedmé Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

18.11.2009

Týden rané péče


Díky profesionální sociální službě mohou mnozí rodiče vychovávat dítě s postižením doma. Celkem 624 rodin dětí s postižením zraku v celé České republice v současné době využívá služeb Společnosti pro ranou péči. Právě propagace profesionálních služeb center rané péče je cílem projektu „Týden rané péče“, který se koná od 23. do 29. listopadu 2009.

02.11.2009

Další návrh věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování

Svaz podporuje neprosazování schválení věcného návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování silou, nýbrž parciálně vylučovat rizika, která mohou ze znění návrhu zákona pro města a obce plynout a zároveň půjde o nastavení systémového způsobu k řešení tohoto problému.

23.09.2009

Veřejná služba: jak redukovat náklady spojené s její realizací

Institut veřejné služby, který umožnil městům a obcím zapojit do prací konaných ve prospěch obce osoby v hmotné nouzi, jim zároveň přinesl nemalé problémy spojené s jeho realizací, problémy mnohdy finančního rázu. Rádi bychom upozornili na skutečnost, jak je možné tyto vzniklé náklady měst a obcí co nejvíce redukovat.

07.09.2009

Informace o dotazníkovém šetření, v oblasti sociálního vyloučení, které prováděla nezisková organizace Člověk v tísni

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že neziskové organizace jsou považovány za klíčového partnera obcí v řešení problémů sociálního vyloučení. Realizátoři projektu NAPSI spolu! mají zájem na tom, aby názory obcí byly zváženy a zapracovány do dokumentu.  

27.08.2009

věcný záměr zákona o Agentuře pro sociální začleňování a romskou integraci

Dne 24. srpna 2009 se na Úřadu vlády konalo pracovní jednání týkající se návrhu věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování a romskou integraci a hodnocení dopadů regulace (RIA) k tomuto návrhu. Svaz měst a obcí měl výhrady nejen proti názvu předmětného zákona, ale i proti jeho celkovému pojetí. V závěru bylo konstatováno, že zásadní požadavky Svazu měst a obcí se promítnou do návrhu věcného záměru zákona o Agentuře a RIA bude rozšířena o další varianty řešení.

19.08.2009

Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

V roce 2007 Evropský parlament přijal usnesení o vyhodnocení sociální reality, v němž zdůraznil, že posílení sociální soudržnosti a odstranění chudoby a sociálního vyloučení se musí stát pro Evropskou unii politickou prioritou. Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 2008 byl rok 2010 vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (dále jen evropský rok).

12.08.2009

MPSV ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vyhlašují „Týden sociálních služeb“

Týden sociálních služeb se bude konat od 5. do 11. října 2009, a to na různých místech České republiky. Během akce, která nemá v České republice obdoby, se pracoviště sociálních služeb otevřou pro veřejnost a lidé se budou moci osobně seznámit s tím, co sociální služby nabízejí. Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV ČR. 


 

05.08.2009

Více peněz na zajištění sociálních služeb

800 milionů Kč navíc na sociální služby dostanou ještě v letošním roce poskytovatelé sociálních služeb. Na základě žádosti Vlády ČR tak rozhodl Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Více informací v tiskové zprávě MPSV ČR.

01.08.2009

Změny v sociálních službách a pojistném od 1. srpna 2009

Od 1. srpna 2009 se zvyšuje příspěvek na péči pro lidi s největším postižením. Cca 25 000 osob bude nově dostávat 12 000 Kč měsíčně místo stávajících 11 000 Kč. Umožní to novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Ministerstvo práce a sociálních věcí také usiluje o zmírnění dopadů ekonomické krize. Proto se od 1. srpna zavádějí slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací v tiskové zprávě.