24.02.2015

ženy a muži v rovnováze - pracovní skupina zahájila svoji činnost

Dne 12. února 2015 se uskutečnilo první jednání nově ustanovené Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, které inicioval projekt Ženy a muži v rovnováze. Předsedkyní pracovní skupiny je paní starostka Květa Halanová z Jílového u Prahy. Jednání se soustředilo na vymezení činnosti pracovní skupiny nebo představení aktivit projektu Ženy a muži v rovnováze.

V úvodu jednání se projednala náplň činnosti pracovní skupiny. Diskuse se soustředila na stanovení oblastí, kterým se PS bude ve své činnosti věnovat. Většina přítomných se shodla na tom, že se s nerovností, která má konkrétní důsledky pro fungování obcí/měst a jejich úřadů, příspěvkových organizací, škol, sociálních zařízení, kvalitu života všech skupin občanů, na služby poskytované obcemi apod., setkávají ve své praxi každý den a stává se problémem, který staví překážky v rozvoji a prosperitě obcí a celé společnosti. Politiky obcí by měly reflektovat potřeby jak žen a mužů, tak dětí, seniorů, lidí s handicapem, občanů ohrožených sociálním vyloučením, národnostních menšin apod.

Jak vyplynulo s diskuse, problematika rovných příležitostí se přirozeně prolíná s různými oblastmi, jako např. sociální oblast, školství, doprava, rozvoj města/obce, zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni, dobrá správa vědí veřejných apod. Podobně náplň činnosti PS pro rovné příležitosti má řadu styčných bodů s ostatními odbornými komisemi a pracovními skupinami Svazu. Úkolem PS pro rovné příležitosti a Svazu bude přenášet téma rovných příležitostí do činnosti ostatních pracovních struktur a orgánů Svazu, informovat o tématu obce/města ČR a překonávat stereotypy a zjednodušený pohled na tuto problematiku.

Návrhy konkrétních témat, kterým se chtějí členové pracovní skupiny věnovat

- podpora návratu do pracovního procesu po rodičovské dovolené – umožnění zkrácených úvazků, zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení
- zohlednění potřeb žen a mužů při plánování veřejného prostoru a investicích na místní úrovni – umístění zastávek, osvětlení, plánování chodníků, přechodů, parků, výstavba apod.
- malý zájem žen vstupovat do komunální politiky a jaké jsou důvodu tohoto stavu
- rozdílné potřeby ve využívání služeb na místní úrovni (např. hromadné dopravy) mezi ženami a muži, lidmi v produktivním věku, dětmi, seniory apod.
- zahrnutí principů rovných příležitostí do komunitního plánování a všech oblastí fungování obce
- rozdílné platové ohodnocení mezi muži a ženami pracujícími na stejné pozici
- přizpůsobení pracovních podmínek pro rodiče s malými dětmi, handicapované apod., aby společnost mohla plně využít jejich schopnosti a potenciál, čímž přinesou společnosti prospěch a zároveň úspory tím, že odlehčí sociálnímu systému
- bezbariérová přístupnost veřejných budov lidem s handicapem, rodiče s kočárky, seniory a lidi po úrazech
- překonávání stereotypů a zažitých představ o roli muže a ženy, ať z toho, či onoho pohledu
- problematika péče o nemohoucí členy v rodině – pečující osoba je znevýhodněna co se týče ohodnocení činnosti spojené s péčí o člena rodiny ve věci výše důchodu nebo možnosti pracovního uplatnění; týká se to většinou žen středního věku, pečujících např. o své rodiče; dochází ke ztrátě zaměstnání, tato práce není finančně státem ohodnocena, příspěvek na péči se často využije na pomůcky, léky a služby pro pečovanou osobu; práce a čas se nezapočítává do důchodu apod.

Pracovní skupina má 14 členů, zástupců/kyň obcí a měst a zástupců nevládních organizací. Jaká je jejich pro práci v pracovní skupině? 

Pavla Štrobachová, starostka města Smečno: „S nerovností se setkávám v praxi, což mě motivovalo k tomu se zapojit do práce v pracovní skupině. Kdyby má účast byla jen střípkem a pomohla něco změnit, budu ráda.“

Olga Jandová, tajemnice Praha 22: „Pro mě bylo toto téma dříve okrajové především z časových důvodů. Následně jsme však podstoupili genderový audit a zjistila jsem, že jsem nevědomky genderové principy již dávno uplatňovala. Rovné příležitosti uplatňuji i v praxi pv rámci práce uvnitř úřadu, například při návratu rodičů z rodičovské dovolené z praxe: návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené nebo v rámci komunitního plánování.“

Eva Hylmarová, zastupitelka obce Malé Svatoňovice: „Připadá mi směšné, že se rovné příležitosti zaměňují za feminismus nebo ženské lobby.“

Vladislav Gerhard, tajemník Praha 18: „Problematikou rovných příležitostí se na úřadu zabývám již 9 let, od té doby co jsem ve funkci tajemníka.“

Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy: „Půl lidstva jsou ženy a půl muži – je to praktická stránka života. Těším se na stav společnosti, až političky a politici nebudou posuzovány podle vzhledu, ale podle výsledků a schopností. Aby mohla obec či město dobře fungovat, je důležité, aby ve vedení byli ženy i muži.“

Václav Kejla, starosta obce Lužná: „Při sestavování kandidátky jsem měl problém získat ženy. Ženy se starají o rodinu, ale do politiky se nehrnou. Nevidím důvod, proč by muž měl brát vyšší plat, než žena na stejné pozici.“

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.