09.01.2019

Žádost předsedy SMOČR a ministryně pro místní rozvoj o spolupráci při stanovování „cenových map“ nájemného

Prosba předsedy SMO ČR Františka Lukla a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové o vyplnění dotazníku v rámci vytváření tzv. hodnotových map. Datum pro vyplnění dotazníku bylo prodlouženo do 11. ledna 2019.


Vážení členové Svazu měst a obcí ČR,
zástupci měst a obcí, 

s ohledem na připravovanou strategii boje s chudobou a sociálním vyloučením bychom Vás rádi požádali o spolupráci v rámci vytváření tzv. hodnotových map (alias cenových map), jež spočívá ve vyplnění krátkého dotazníku, který byl připraven odborem politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj. 

V současné chvíli neexistují ucelená data, která by mohla sloužit jako základ pro vytvoření hodnotových map s obvyklým nájemným v jednotlivých městech, regionech a krajích. Existence takových map by mimo jiné mohla pomoci v boji proti obchodníkům s chudobou a v ukotvení systému dostupného bydlení. 

Dotazník má 9 odborných otázek a 5 identifikačních, jeho vyplnění pověřené osobě, jež má k dispozici potřebné údaje, zabere méně než 10 minut. Je třeba však mít informace připravené, což ve větších městech může zabrat i několik hodin. Aby byl celý proces vyplňování dotazníku co nejefektivnější a pro zástupce obce či města nejméně zatěžující, zasíláme níže seznam otázek, které v online dotazníku naleznete.Dotazník bude možné vyplnit v odkazu https://bit.ly/dotazniknajemne2018 do 21.12.2018. (Datum je prodlouženo do 11. ledna 2019!)

V případě, že vaše obec či město bytovým fondem nedisponuje, vyplňte, prosím, ve všech kolonkách týkajících se bytového fondu nulu (0). Vaše odpověď podpoří argument od menších obcí, které nikdy bytový fond neměly, tedy ho ani nemohly v minulosti rozprodat, jak se obecně stále tvrdí. 
 
Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji příjemný adventní čas!
Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí České republiky
 
V průběhu vyplňování dotazníků, kdy první týden po odeslání žádosti byly vyplněny především odpovědi malých obcí, které bytový fond nikdy neměly nebo mají velmi malý, a proto pro ně v období Vánoc nepředstavuje vyplnění takovou administrativní zátěž, Svaz měst a obcí ČR obdržel poděkování a žádost o spolupráci při stanovování "cenových map" nájemného také od ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové:
 

Vážený pane předsedo,

dovolte, abych Vám a Vašim kolegům poděkovala za aktivní přístup Svazu měst a obcí v souvislosti se zprostředkováním dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění výše nájemného v obecních bytech. Tato aktivita, na níž spolupracujeme od poloviny listopadu t.r., je nesmírně důležitá pro tvorbu hodnotových map nájemného, resp. datových souborů, které mají sloužit Ministerstvu práce a sociálních věcí při stanovení normativů určujících výši dávek na podporu bydlení. Jde o jedno z 15 významných opatření proti obchodu s chudobou.  

Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti disponuje souborem dat, který vyjadřuje hodnoty tržního nájemného ve vybraných obcích ČR nad 5 000 obyvatel. Tyto údaje samy o sobě jsou pro účely tvorby hodnotových map nedostačující a je nutné je kombinovat s údaji o obecním nájemném.

Dne 18. 12. jsme od Kanceláře SMO obdrželi první část dat o obecním nájemném za více jak 500 měst a obcí. Jedná se především o malé obce. Pro potřeby tvorby hodnotových map však musíme disponovat výrazně rozšířeným souborem, obsahujícím mimo jiné také statutární města a městské části, protože bez nich by byl soubor nekompletní a nebylo by možné určit průměrné hodnoty nájemného.

Je mi naprosto jasné, že sběr takového objemu dat od několika tisíc obcí, které nájemními byty disponují (velmi často jen několika bytovými jednotkami), je velmi složitý a časově náročný, navíc jsme stále v období krátce po komunálních volbách. Přesto bych Vás ráda požádala o zvážení urychlení prací na této aktivitě, případně o opětovné rozeslání informace o sběru dat jednotlivým obcím. Vámi zjištěné údaje budou údaji unikátními, mimo jiné i proto, že Český statický úřad od sběru dat o výši nájemného v obecních bytech od letošního roku upustil.

Děkuji za celoroční spolupráci a přeji poklidné svátky.

Ing. Klára Dostálová 
Ministryně pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 00 Praha 1

www.mmr.cz

 
 
 
Otázky, na co se v dotazníku připravit:
Kód obce (požaduje se kód LAU2 – odkaz na seznam LAU2 je uveden v online dotazníku); název obce; počet obyvatel; kraj
Celkový počet obecních bytů
Počet bytů pronajatých ve volné soutěži
(Uveďte počet těch bytů, ve kterých byl uzavřen nájem na základě běžného obchodního vztahu a kde bylo sjednáno smluvní nájemné a nebylo přihlíženo k sociální situaci žadatele o nájem.)
Počet bytů administrativně přidělených podle sociálních kritérií 
(Uveďte počet těch bytů, které byly administrativně přiděleny na základě sociálních kritérií a kde bylo stanoveno sociální nájemné, tedy ne tržní, kdy přístup k nájmu má kdokoliv, kdo zaplatí např. nejvyšší cenu nájmu. Sociální bydlení není zákonem vymezeno, tedy jeho definice není známa, proto je třeba sledovat kritéria, která vedou k přidělení bytu. Sociálními kritérii mohou být např. zdravotní stav, sociální situace, určitá hranice příjmů, věk či příjem sociálních dávek apod.)
Celkové vybrané nájemné ze všech obecních bytů v Kč/měsíc – rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
(Veškeré údaje uvádějte jako stav za měsíc ZÁŘÍ 2018, resp. nájemné z bytů podle skutečně vybraného nájemného za září 2018. Částka nájemného odpovídá čistému nájemnému za celkovou plochu bytu placenou za září 2018 bez plateb za vodné a stočné, bez plateb za dodávku tepla a teplé vody, bez úhrady za odvoz odpadků a bez úhrady služeb spojených s užíváním bytu)
Vybrané nájemné z bytů se smluvním nájemným v Kč/měsíc - rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
Vybrané nájemné z bytů se sociálním nájemným v Kč/měsíc - rozhodné období je ZÁŘÍ 2018
Celková podlahová plocha všech obecních  bytů v m2
(Podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, kromě svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu.)
Podlahová plocha obecních bytů se smluvním nájemným v m2
Podlahová plocha bytů se sociálním nájemným v m2
Jméno a funkce osoby, která dotazník vyplnila; kontakt na osobu, která dotazník vyplnila
 
Více informací k přípravám hodnotových map naleznete zde:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/obchod-s-chudobou-jana-malacova-cssd_1809101313_db
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, garantku Mgr. Jindru Tužilovou, tuzilova@smocr.cz, tel. +420 777 83 93 73.
 
Děkujeme za vyplnění!
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      zpracovala: Mgr. Jindra Tužilová
                                                                                                                                                                                                                          obrázek: www.pixabay.com/geralt