04.01.2016

Z jednání z jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Pracovní skupina Svazu pro rovné příležitosti na svém jednání 3. prosince 2015 mimo jiné projednala Rámcový akční plán Svazu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, pilotní aktivitu projektu Ženy a muži v rovnováze v oblasti zapojování veřejnosti při uplatnění principu gender mainstreaming nebo informaci z jednání Stálé konference CEMR pro rovnost žen a mužů na místní úrovni. Více se dočtete v následujícím příspěvku.

V první části zasedání pracovní skupiny byl představen projekt Participace veřejnosti – jedna z aktivit organizace Fórum 50% v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze. Halka Jaklová a Veronika Šprincová z organizace Fórum 50% nejprve představily jednu z aktivit projektu – zapojení veřejnosti do plánování veřejného prostoru ve městě Mníšek pod Brdy. Aktivita spočívala v realizaci veřejného projednávání, do kterého se zapojili občané města a vedení města. Občané byli osloveni k aktivní účasti při uplatnění principů gender mainstreamingu, který zaručil, že projednávání se zúčastnily všechny relevantní skupiny občanů. Během dvoudenního setkání občané s vedením města diskutovali o možných variantách řešení prostoru Předzámčí, který je dlouhodobě nevyužitý a zanedbaný. V závěru setkání přítomní občané došli k návrhu, který bude zanesen do strategických plánů radnice.

Po té byl projednán Rámcového akčního plánu Svazu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na r. 2016. Členové pracovní skupiny projednali a schválili návrh Rámcového akčního plánu Svazu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na r. 2015 včetně doplnění v bodu 3a , která se týká přibližování tématu rovných příležitostí „včetně prezentací konkrétních příkladů z obcí a měst“ prostřednictvím mediálních nástrojů Svazu.

V závěru si přítomní vyslechli informaci o proběhlé konferenci Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí, která se uskutečnila 22. října 2015. Dále zazněla informace z jednání Stálé konference k rovnosti žen a mužů CEMR a ze závěrečné konference CEMR k pilotnímu projektu Stanovení indikátorů pro implementaci Evropské charty rovných příležitostí, kterých se zúčastnila 3členná delegaci Svazu.