10.01.2013

Výsledky dotazníkového šetření k problematice veřejného opatrovnictví

Svaz se dlouhodobě věnuje problematice tzv. veřejného opatrovnictví. V nedávné době byl v souvislosti s přípravou zákona, který má tuto problematiku komplexně řešit, osloven Ministerstvem spravedlnosti s žádostí o poskytnutí informací o situaci v obcích a městech. Přestože Svaz v rámci své činnosti tyto informace průběžně shromažďuje, považoval za vhodné k získání uceleného obrazu uspořádat dotazníkové šetření. Jeho výsledky zde předkládáme. 

Svaz se dlouhodobě věnuje problematice tzv. veřejného opatrovnictví. V nedávné době byl v souvislosti s přípravou zákona, který má tuto problematiku komplexně řešit, osloven Ministerstvem spravedlnosti s žádostí o poskytnutí informací o situaci v obcích a městech. Přestože Svaz v rámci své činnosti tyto informace průběžně shromažďuje, považoval za vhodné k získání uceleného obrazu uspořádat dotazníkové šetření. Jeho výsledky zde předkládáme. 

Dotazníkové šetření proběhlo v první půlce září tohoto roku, přičemž dotazník byl šířen prostřednictvím Elektronického zpravodaje všem členům Svazu. Vyplněných dotazníků se vrátilo 25, a to z obcí o velikosti od jednoho tisíce obyvatel až po statutární města s cca 60 tisíci obyvateli. Z šetření vyplynulo, že neexistuje závislost mezi počtem obyvatel a počtem opatrovanců ve veřejném opatrovnictví. Na počet opatrovanců má naopak vliv přítomnost psychiatrických léčeben, případně ústavů sociální péče (eventuálně obdobných typů zařízení) na území obce.

Charakter opatrovanců
V naprosté většině vykonávají obce opatrovnictví k opatrovancům, kteří jsou zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Dotazníkové šetření nedává odpověď, zda existuje jednotná charakteristika opatrovanců ve veřejném opatrovnictví, pokud jde o jejich majetkové poměry. Mezi opatrovanci jsou zastoupeni jak ti, kteří jsou finančně zabezpečeni důchodem nebo pobírají dávky v hmotné nouzi, tak ti, kteří jsou zcela bez příjmů. Opakovaně bylo jako problém uváděno zadlužení opatrovanců (dluhy vzniklé před zbavením/omezením způsobilosti k právním úkonům, nabíhající úroky).

Rozsah činností veřejného opatrovníka
Pouze v pětině obcí spočívá výkon opatrovnictví toliko v zákonném zastupování resp. správě majetku (tj. bez dalších činností). Ostatní obce vykonávají i další činnosti, zejména zajišťují ubytování (80 %), nákupy (68 %) a cesty k lékaři (60 %). Celá řada činností vykonávaná opatrovníkem má povahu jak právního úkonu, tak i hospodaření s majetkem, ale i „péče“ o opatrovance (kontrola, zda užívá léky, doprovod k lékaři atd.).

Z volných odpovědí a komentářů vyplynulo, že rozsah činností vykonávaných v rámci veřejného opatrovnictví je skutečně široký – obce jednají s opatrovancem (návštěvy v bytech opatrovance, v ústavech sociální péče), s úřady (vyřizování důchodů a dávek, jednání s policií, soudy, exekutory), uzavírají smlouvy s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb,  udělují souhlas s lékařským zákrokem, uzavírání smlouvy s dodavateli energií, jednají s bankami, pojišťovnami, věřiteli, vyplácejí kapesné opatrovanci, vedou evidenci o hospodaření s majetkem opatrovance, zajišťují základní potřeby (nákupy potravin, ošacení, zajištění bydlení) a další zboží (drogistické apod.) a služby (telefon, opravy bytu a domácích spotřebičů).

Uvedené činnosti nejsou vyčerpávajícím výčtem, některé odpovědi byly ve smyslu „děláme vše, co je potřeba“, bez bližšího upřesnění. Z dotazníků též vyplývá, že rozsah obcí vykonávaných činností je výrazně vyšší tam, kde nejsou opatrovanci umístěni v léčebnách/ústavech sociální péče, nebo kde nejsou dostupné sociální služby (nejsou v místě, nejsou finančně dostupné). V polovině obcí je pociťován nedostatek sociálních služeb, přičemž v drtivé většině případů jde o obce s počtem obyvatel pod 20 tisíc. V 60 % případů obce zřizují sociální služby. Z volných odpovědí a komentářů dále vyplývá, že přestože v místě sociální služby jsou, nemusí být z finančních důvodů pro opatrovance dostupné.

Zaměstnanci obce
Ve většině obcí netvoří agenda opatrovnictví výhradní činnost zaměstnance, pouze v 16 % je vykonávána na tzv. celý úvazek (až na jednu výjimku se jedná o největší města ze sledovaného souboru). V ostatních případech je agenda vykonávána buď zaměstnanci obce na částečný úvazek (někdy přímo starostou obce).

Pokud jde o odborná školení zaměstnanců, 24 % obcí své zaměstnance vykonávající agendu opatrovnictví školí systematicky, 56 % nahodile, 12 % vůbec a 8 % na dotaz neodpovědělo. Jako největší problém v oblasti vzdělávání je uváděn nedostatek (kvalitních) kurzů/školení, resp. jejich nedostatek v rozumné vzdálenosti od obce. 

Náklady na výkon opatrovnictví
Náklady na výkon opatrovnictví lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny – náklady na výkon opatrovnické agendy a na sociální pomoc opatrovancům. Pokud jde o první skupinu, největší položku zpravidla činí náklady na plat zaměstnanců obce, dále jde o cestovní náhrady, použití telefonů, korespondence a právní pomoc. Druhou skupinu pak tvoří náklady na sociální pomoc opatrovancům, kteří nemají dostatek vlastních prostředků – jde o uhrazení (nebo přispění) na zajištění základních životních potřeb (ubytování, ošacení, strava).

Jak vyplynulo z dotazníků, vyčíslení nákladů je obtížné, neboť v mnoha případech vykonávají zaměstnanci obce opatrovnickou agendu jako jednu z činností, časová náročnost (a tedy možnost vypočítat podíl z celkové pracovní doby) se liší případ od případu. Obecně lze vysledovat přímou úměru mezi výší nákladů a počtem opatrovanců.

Spolupráce se soudy
Ve volné odpovědi hodnotili respondenti spolupráci obce se soudy. Třetina respondentů hodnotila spolupráci vysloveně pozitivně, pouhá šestina pak spíše negativně. Ostatní respondenti buď neodpověděli, nebo spolupráci nijak nehodnotili, spíš poukazovali na obecné problémy. Nejčastěji zmiňovaným problémem (třetina respondentů) je zdlouhavost soudního řízení, jako další (spíše jednotlivě uváděné), že se soudy nesnaží ustanovit opatrovníkem nikoho jiného než obec, resp. ji ustanovují automaticky v případě pochybností o jiné vhodné osobě, dále že nevyužívají předběžných opatření, nejednotně rozhodují a vydávají chybná usnesení.
 

Ostatní problémy
Obce velmi často kritizují absenci jednoznačné právní úpravy, co je opatrovník povinen činit a co již ne, chybí ovšem i metodiky. Problematické je, že obce nemají možnost veřejné opatrovnictví, které je časově a především i finančně náročné, odmítnout. V důsledku nevyřešeného financování opatrovnictví nemají opatrovanci mnohdy dostatek prostředků na sociální služby, někdy ani na základní potřeby. S některými agresivními klienty a závislými na alkoholu se velmi špatně spolupracuje, stejně tak je problematický výkon opatrovnictví u osob nezdržujících se v místě trvalého pobytu. Lidé řeší problémy svých blízkých příliš pozdě, jsou nedostatečně informováni ohledně způsobilosti k právním úkonům, a obce pak poskytují péči i osobám, u nichž teprve probíhá řízení o omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům. Obce mají problémy i s nemožností umístit opatrovance bez jeho souhlasu do sociálního zařízení. Z důvodu, že jsou osobami v hmotné nouzi a vesměs osobami závislými na alkoholu, neexistuje pro tento typ postižení totiž taková sociální služba, která by byla ochotna ho přijmout. 

Závěr
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obce vykonávají funkci veřejného opatrovníka v určitém právním vakuu. Především menší obce tak vykonávají „co je potřeba“, poskytují tak služby, které by si opatrovanec v ideálním případě měl nakupovat. Obecným problémem zůstává nejednotná dostupnost sociálních služeb v různých oblastech České republiky. Finanční možnosti opatrovanců jsou často omezené, neplatí rovnítko mezi zbavením/omezením způsobilosti k právním úkonům a poskytováním sociálních dávek, resp. příspěvku na péči.