16.10.2014

Vláda schválila Strategii politiky zaměstnanosti

Vláda na středečním zasedání projednala klíčový dokument resortu práce a sociálních věcí „Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020“. Smyslem strategie je přispět k naplnění národních cílů, které si Česká republika stanovila v návaznosti na Strategii Evropa 2020. Jedná se o zvýšení celkové míry zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20 – 64 let, zvýšení zaměstnanosti žen, starších lidí a o snížení nezaměstnanosti mládeže a osob s nízkou kvalifikací.

Vláda na středečním zasedání projednala klíčový dokument resortu práce a sociálních věcí „Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020“. Smyslem strategie je přispět k naplnění národních cílů, které si Česká republika stanovila v návaznosti na Strategii Evropa 2020. Jedná se o zvýšení celkové míry zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20 – 64 let, zvýšení zaměstnanosti žen, starších lidí a o snížení nezaměstnanosti mládeže a osob s nízkou kvalifikací.

Strategie identifikuje problémové oblasti trhu práce a navrhuje opatření na řešení. Tím určuje zaměření intervencí ovlivňujících trh práce. Problémovým okruhům odpovídá členění Strategie na čtyři priority:

  • podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce,
  • podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce,
  • podpora přizpůsobení podniků a zaměstnanců změnám a potřebám trhu práce,
  • rozvoj veřejných služeb zaměstnanosti.

Vlastní materiál vychází zejména z Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020, která byla vypracována MPSV v první polovině roku 2013 a jeho součástí je i rozsáhlý analytický rozbor stavu trhu práce, přístupů politiky zaměstnanosti, její účinnosti a efektivity, zhodnocení souladu s ostatními politikami a strategickými dokumenty, a to jak na národní úrovni, tak úrovni Evropské unie. Definuje hlavní problémové okruhy českého trhu práce.

„Je třeba říci, že ačkoliv materiál obsahuje strategická opatření, která pomohou zlepšit situaci na trhu práce, zejména znevýhodněných skupin osob, nebude možné naplnit národní cíle politiky zaměstnanosti do roku 2020 bez pozitivního ekonomického vývoje,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Díky přijetí Strategie bude možné rozpracovat detailněji konkrétní nástroje a programy politiky zaměstnanosti, například Operační program Zaměstnanost do roku 2020, který bude základním nástrojem realizace politiky zaměstnanosti nebo Národní program reforem na rok 2014 jako reakci vlády ČR na obecná a specifická doporučení Evropské rady k politice zaměstnanosti. Dále program Záruky pro mládež do 25 let, podklady pro zpracování dokumentů pro efektivní spolupráci MPSV a ostatních resortů při řešení nezaměstnanosti, zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti nebo podklady vlády a MPSV v oblasti zaměstnanosti pro Radu hospodářské a sociální dohody (tripartita).

MPSV počítá s finančním zabezpečením opatření uvedených ve Strategii ze dvou zdrojů, ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které se v současné době zpracovávají. Podle stávajícího výhledu státního rozpočtu, rozpočtové kapitoly MPSV na aktivní politiku zaměstnanosti, lze předpokládat roční náklady ve výši cca 1,5 mld. Kč.