25.10.2016

Veřejně prospěšné práce: Jak neporušovat pravidla pro příjemce příspěvku

Na základě spolupráce s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a s ohledem na množící se porušení pravidel pro příjemce příspěvků v případě institutu veřejně prospěšné práce, jsme sestavili seznam nejčastějších nástrah, které vás mohou potkat, a také nejčastěji porušovaných pravidel.

Na základě spolupráce s Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a s ohledem na množící se porušení pravidel pro příjemce příspěvků v případě institutu veřejně prospěšné práce, jsme sestavili nejčastější nástrahy, které vás mohou potkat a také pravidla, jež jsou nejčastěji porušována. 

Zde je seznam oblastí, na které byste si jako příjemce příspěvku měli dát pozor:

- na pracovní místa veřejně prospěšné práce (VPP) může nastoupit
jen uchazeč o zaměstnání (UoZ), který byl předem projednán s ÚP ČR a byl jeho nástup odsouhlasen

pracovní smlouvu s UoZ lze uzavřít až po podpisu dohody s ÚP ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku

pracovní smlouva může být vždy uzavřena pouze v rozsahu, který je ujednán dohodou (např. nemůže být uzavřena na dobu do 31.12.2016, když v dohodě je ujednáno, že zaměstnavatel vytvoří pracovní příležitosti v rámci VPP na dobu od 1.1.2016 do 31.10.2016), dále také
musí souhlasit profese

- kopii pracovní smlouvy je dobré zaslat nejlépe ihned,
nejpozději však s prvním vyúčtováním

- stejně tak kopii dokladu o ukončení pracovního poměru byste měli zaslat nejlépe ihned,
nejpozději s vyúčtováním za kalendářní měsíc, kdy pracoval naposledy

vyúčtování musí být doručeno na ÚP ČR vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období (např. za měsíc září 2016 nejpozději do 31.10.2016, tento den ho musí mít ÚP ČR). Jsou zde samozřejmě nastavena pravidla pro doručování datovou schránkou nebo pokud poslední den připadl na sobotu, neděli nebo svátek.
Je-li však doručováno prostřednictvím pošty, rozhodně se nespoléhejte na to, že když podáte dopis 30.10. na poštu, pošta ho druhý den doručí. Často tomu tak není a potom příspěvek nemůže být uhrazen. Řešením může být také odeslání emailem, ale vždy je třeba požádat o zaslání zprávy, že ÚP ČR email obdržel, případně také přečetl. Je-li zpráva podepsána elektronickým podpisem osoby, která je oprávněna za příjemce příspěvku vyúčtování podepisovat, stačí tato emailová zpráva. Pokud však tento elektronický podpis v emailu není, musí být vždy ještě doručeno vyúčtování, které má všechny náležitosti. Bez elektronického podpisu by tedy zaslání emailem mělo být využito jen v případě, že si příjemce příspěvku není jist, že doručí řádné vyúčtování včas.

Vyúčtování by mělo vždy obsahovat jen nákladové položky na mzdu, které byly již v době doručení vyúčtování skutečně vynaloženy. Je na příjemci příspěvku, aby si postupy v rámci organizace nastavil tak, že toto bude dodrženo! Měla by být tedy všem zaměstnancům, kteří jsou uvedeni ve vyúčtování, vyplacena mzda (pozor, někdy nejsou vyplaceny všechny mzdy v hotovosti nebo na účet), provedeno stržení platby na sociální a zdravotní pojištění z účtu příjemce příspěvku nebo by měl mít doklad o jiném způsobu úhrady. Ve vyúčtování svým podpisem oprávněná osoba prohlašuje, že tomu tak skutečně je. Jestliže tedy je podepsáno vyúčtování, uvádí příjemce příspěvku ÚP ČR v omyl, pokud všechny platby při doručení vyúčtování uhrazeny nebyly

 - To, že ve vyúčtování musí být pravdivé informace, je samozřejmostí.

Pokud příjemce příspěvku výše uvedená pravidla, která jsou uvedena v dohodě a na vyúčtování, bude dodržovat, nemělo by dojít k situaci, že příspěvek nebude vyplacen.