03.05.2015

V kontextu s doplatkem na bydlení je třeba souhlas obce

Osoby žijící dlouhodobě na ubytovnách potřebují pro získání nároku na doplatek na bydlení souhlas obce. 

Osoby žijící dlouhodobě na ubytovnách potřebují pro získání nároku na doplatek na bydlení souhlas obce.

Kdy se vyžaduje souhlas

Od 1. května 2015 je nezbytnou podmínkou pro získání nároku na doplatek na bydlení pro osoby žijící dlouhodobě v ubytovacím zařízení se schváleným provozním řádem, souhlas obce. Ubytovací zařízení je definováno v ustanovení § 21 a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Osoby poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních musí mít na tuto činnost zřízenu živnost a jsou povinny vypracovat provozní řád. Osoby provozující ubytovací zařízení musí mít tento provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Pokud je ubytování poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích, jedná se o tzv. dlouhodobé ubytování. Pro jiné ubytovací zařízení, než které je uvedeno výše, se souhlas obce nevyžaduje.

Počty ubytoven a provozní řád

Ke konci roku 2014 bylo orgány ochrany veřejného zdraví v České republice evidováno 2 255 ubytoven, které poskytovaly ubytovací služby. Po novelizaci ustanovení § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo k odlišení požadavků provozního řádu pro tzv. dlouhodobé ubytovny, krajské hygienické stanice k 31. březnu 2015 schválily 124 provozních řádů a o několika provozních řádech se mělo rozhodovat. K 31. březnu 2015 je v ČR orgány ochrany veřejného zdraví evidováno celkem 287 tzv. dlouhodobých ubytoven.

Rozhodnutí musí mít odůvodnění a být přezkoumatelné

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za osobu užívající byt se považuje i bydlení v ubytovacím zařízení, který osoba užívá na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Podmínkou však je, že obec, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází, udělí souhlas k vyplacení doplatku na bydlení. Obec musí souhlas k vyplacení doplatku na bydlení odůvodnit. Avšak obec také nemusí souhlas udělit např. z důvodu opakovaného narušení občanského soužití, porušení veřejného pořádku, opakované přestupky proti majetku, technický stav budovy nebo kdy je nájemné vyšší než nájemné v místě a čase obvyklé. Takové rozhodnutí musí obec též odůvodnit. Obsahem odůvodnění rozhodnutí je především rozbor, zhodnocení a shrnutí podkladů odůvodňujících závazné stanovisko. Musí proto plně odpovídat skutečným výsledkům provedeného šetření. Rozhodnutí musí být také přezkoumatelné, aby bylo patrné, že diskrece je v konkrétním případě logickým vyústěním řádného hodnocení skutkových zjištění.

Termín vydání závazného stanoviska

Závazná stanoviska má dle sdělení Ministerstva vnitra obec Úřadu práce poskytovat bezodkladně. Pojem „bezodkladně“ patří k neurčitým právním pojmům, které právní řád používá v situacích, kdy s ohledem na okolnosti nelze zcela jednoznačně vyjádřit lhůtu přesným časovým údajem nebo kdy by to nebylo vhodné. Je zřejmé, že poskytovat závazná stanoviska, která vyžadují šetření na místě, nemůžou být poskytována v časovém úseku několika minut, hodin či několika málo dnů jako např. poskytnutí lékařské pomoci.   

Povinnost postarat se o svoje sociálně slabé občany

Ustanovení § 35 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů navazuje na odst. 1, podle kterého patří do samostatné působnosti obce také záležitosti, které do samostatné obce působnosti svěří zákon. Jde tedy o demonstrativní vymezení rozsahu samostatné působnosti a to jednak tím, že je vedle sebe postaveno vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce a jednak obsahem výčtu jednotlivých potřeb např. potřeba bydlení, potřeba informací.  Není zde stanovena žádná povinnost např. zajistit bydlení. V této souvislosti je důležité připomenout, že obec pečuje o občany obce. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. V rámci přidělení bytu je i požadavek, že osoba nemá v současné době dluhy na nájemném legitimní, což potvrdil i Nejvyšší soud v usnesení č.j. 26 Cdo 366/2013 ze dne 26. února 2013: „ Přestože má obec jako pronajímatel specifické postavení, nelze na ni zcela přesouvat zabezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, a to zejména za situace, kdy se jí nedostalo za užívání jejího majetku (bytu) odpovídajícího protiplnění.“

Mgr. Miroslava Sobková, Oddělení legislativně právní Kanceláře Svazu