31.05.2019

Usnesení PSP ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Níže naleznete Usnesení, které vyzývá vládu a ukládá Minsiterstvu práce a sociálních věcí řešit a vyřešit jak problém s fianncováním sociálních služeb, tak sociální práce a sociálně právní ochrany dětí.  

Níže naleznete Usnesení, které vyzývá vládu a ukládá Minsiterstvu práce a sociálních věcí řešit a vyřešit jak problém s fianncováním sociálních služeb, tak sociální práce a sociálně právní ochrany dětí.  Každý rok trápí poskytovatele sociálních služeb nedostatečné financování ze strany státu, které je následně v polovině roku Ministerstvem práce a sociálních věcí dorovnáno. Polovinu roku tak ti, kteří by měli zabývat péčí o potřebné věnují energii a čas apelování vlády, a především příslušného rezort, který kontaktují s prosbami o dorovnání chybějících částek. Tento rok se nekončící příběh nedostatečného financování opět opakoval, ovšem s trojnásobně větším problémem pro obce. Kromě nedostatku financí v sociálních službách došlo také ze strany státu ke sníženému financování sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, kterou vykonávají obce. Samospráva tak byla bita trojnásobně, navíc bez vidiny dofinancování potřebných zdrojů. Svaz měst a obcí ČR proto uvítal iniciativu Poslanecké sněmovny, která po dvou dnech jednání přijala zásadní usnesení, jímž vyzývá a zavazuje vládu ČR ke konkrétním krokům, a to nejen v rámci financování sociálních služeb.

V tuto chvíli přinášíme pouze znění usnesení a TZ, která je poděkováním Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V příštím týdnu bychom se rádi na našich webových stránkách podrobněji vyjádřili k jednotlivým ustanovením.. 

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny z 31. schůze ze dne 30. května 2019 ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Poslanecká sněmovna

I.            ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy Kč;

II.         vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v ČR v dalších letech;

III.       vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče a 926 - mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nedohody, v rámci tzv. dohadovacího řízení, stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020);

IV.       vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb;

V.          žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí

1) neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb,

2) souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. června 2019,

3) s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. června 2019,

4) ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě v termínu do 30. září 2019,

5) novelizovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. února 2019, v termínu do září 2019;

VI.       vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč;

VII.     žádá ministryni práce a sociálních věcí,

1) aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce a c) sociálně-právní ochrany dětí, známou z nejaktuálnějších dostupných dat,

2) aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku č. 110 z 2. května 2019 předložila do 16. září 2019 Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu velkokapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek,

3) aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje.

                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Jindra Tužilová
                                                                                                                                                                                        garantka Sociálně-zdravotní agendy

Zdroj:  https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=158223