25.05.2018

Svaz odmítl změny v příspěvku a doplatku na bydlení

Svaz měst a obcí ČR si plně uvědomuje stávající situaci, kdy je příspěvek na bydlení, stejně jako doplatek na bydlení zneužíván a je prvním, kdo volá po změně. Snahu předkladatele (MPSV) odstranit nedostatky stávající právní úpravy samozřejmě vítá a vnímá složitost nelehkého úkolu, které si ministerstvo stanovilo, nicméně tato změna by z pohledu Svazu měla být věcně i systémově bezchybná, mělo by jít o komplexní řešení, které vzniklo za spolupráce nejdůležitějších zástupců, kterými jsou města a obce, kraje, rezorty, zástupci Úřadu práce, odborná společnost a profesionálové působící v oblasti sociální práce. 

Svaz měst a obcí ČR si plně uvědomuje stávající situaci, kdy je příspěvek na bydlení, stejně jako doplatek na bydlení zneužíván a je prvním, kdo volá po změně. Snahu předkladatele (MPSV) odstranit nedostatky stávající právní úpravy samozřejmě vítá a vnímá složitost nelehkého úkolu, které si ministerstvo stanovilo, nicméně tato změna by z pohledu Svazu měla být věcně i systémově bezchybná, mělo by jít o komplexní řešení, které vzniklo za spolupráce nejdůležitějších zástupců, kterými jsou města a obce, kraje, rezorty, zástupci Úřadu práce, odborná společnost a profesionálové působící v oblasti sociální práce.

 
Z důvodu nekomplexnosti změn, jejich zřejmé protiústavnosti, zvýšeným nárokům na administrativu i personální obsazení, absenci návaznosti na připravovanou koncepci sociálního bydlení a také z důvodu minimálního času poskytnutého na přípravu připomínek (pět pracovních dní) a taktéž na přípravu vypořádání (pouhých 11 hodin) považuje Svaz měst a obcí ČR návrhy jako nepřipravené, které do systému dávek vnesou další komplikace, jež budou mít dopad na nejslabší skupinu obyvatel a v konečném důsledku přinesou více zátěže a to jak administrativní, tak finanční, personální a především také legislativní – neboť bude třeba zákony opět změnit. 
 
Navrhované změny v dávce příspěvek na bydlení jsou vedené pouze represivním směrem, který v konečném důsledku zasáhne rodiny s dvěma a více dětmi, zdravotně a tělesně postižené a zvýší počet závislých osob na pomoci státu, které budou nově pobírat doplatek na bydlení. 
 
V případě změny v doplatku na bydlení, kde by se maximální částka normativních nákladů snížila z 80% na 50% je důvodná obava ze zvýšení počtu osob bez přístřeší o které by se dle návrhu měla postarat obec či město, ovšem bez právních záruk a jakéhokoliv finančního zajištění pro samosprávu, na kterou budou mít změny, jak předkladatel sám přiznává, dopad. 
 
Svaz měst a obcí ČR se domnívá, že v případě koncepčních změn je třeba spolupráce všech zúčastněných jak ve fázi přípravy, tak ve fázi připomínek a jejich vypořádání, a proto zvolený čas na vypracování připomínek a také prostor pro jejich vypořádání ze strany předkladatele, kdy je důvodná obava, že ve skutečnosti připomínky nebudou řádně vypořádány, je minimálně nestandardní a pro řešení takto závažného problému zcela kontraproduktivní. 
 
Jakékoliv změny v sociální oblasti mohou mít bez hlubší znalosti problematiky a předchozí diskuze zásadní vliv na život nejkřehčích občanů, tedy zdravotně postižených, seniorů a sociálně slabých a také těch, kteří by bez pomoci státu spadli do chudoby. Změny v této oblasti, byť jsou legitimní, nelze provádět zcela bez koncepce a znalosti konsekvencí, které nastanou, a proto Svaz z výše uvedených důvodů, i přes společný zájem kterým je odstranění nedostatků stávající úpravy u příspěvku a doplatku na bydlení a zamezení jejich zneužívání, je nucen návrhy odmítnout jako celek, a proto trvá v obou případech na nulové variantě - zachování stávající právní úpravy a doporučuje předkladateli zpětvzetí obou návrhů k dopracování, ve kterém je Svaz ochoten pomoci svými faktickými připomínkami a návrhy na změny v obou právních normách. 
 
Zásadní připomínky, jež jsme jako zástupci měst a obcí uplatnili, jsou zveřejněny v den vypořádání, o dalším stavu věci budeme informovat.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zpracovala Mgr. Jindra Tužilová