08.09.2014

Svaz by měl být víc zapojen do naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce změnit celkový přístup společnosti, co se týče přípravy na stárnutí. V souvislosti s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí je rovněž důležité zajistit užší spolupráci se Svazem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce nejen prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí, uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, ale i změnit celkový přístup společnosti k dané problematice vůbec.

„Problematice přípravy na stárnutí je nutno věnovat mnohem větší pozornost než tomu bylo doposud. Navázání užší spolupráce se zástupci krajských a místních samospráv za podpory i dalších organizací na regionální úrovni považujeme za velmi důležitý krok pro prosazování politiky přípravy na stárnutí“, uvedla náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.

Dne 2. září 2014 se v budově MPSV uskutečnilo jednání pracovní skupiny k aktualizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017 (NAP). Na jednání byli pozváni zástupci krajů, některých statutárních měst, zástupci Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, zástupci seniorských a proseniorských organizací, Státního zdravotního ústavu a Českého statistického úřadu se kterými jednala náměstkyně ministryně práce Jana Hanzlíková. Jednání bylo pokračováním aktivit, které MPSV realizuje v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 584 s cílem prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí.

Účastníci jednání byli seznámeni s návrhy ministerstva, které mají za cíl zlepšit naplňování politiky přípravy na stárnutí. Návrhy se týkají především personálního posílení agendy přípravy na stárnutí, implementace opatření NAP do střednědobých plánů krajů a jejich následné promítnutí i do komunitních plánů obcí. Důležité je také finanční zajištění a vytvoření tzv. resortních koordinátorů na ministerstvech, krajích a dalších subjektech a zajistit užší spolupráci se Svazem měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a využití činnosti pracovních skupin Rady vlády pro seniory a stárnutí populace při naplňování politiky přípravy na stárnutí. Záměr ministerstva lépe prosazovat politiku přípravy na stárnutí byl účastníky jednání pozitivně přijat. Otevřená debata účastníků potvrdila zájem zástupců krajů a dalších organizací řešit společně problémy, které přináší stárnutí populace s tím, že účastníci jednání se dohodli na dalších formách spolupráce při aktualizaci dokumentu NAP.