17.10.2013

SENSEN vyhlašuje soutěž o cenu „Senior roku 2013“

Seniorský projekt Nadace Charty 77 Senzační senioři (SENSEN),se kterým  Svaz měst a obcí ČR právě zahajuje spolupráci,vyhlašuje první ročník soutěže „Senior/seniorka roku 2013“ a „Nejlepší Klub SENSEN 2013“. Cílem soutěže je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací.

Seniorský projekt Nadace Charty 77 Senzační senioři (SENSEN),se kterým  Svaz měst a obcí ČR právě zahajuje spolupráci, vyhlašuje první ročník soutěže „Senior/seniorka roku 2013“ a „Nejlepší Klub SENSEN 2013“. Cílem soutěže je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací.
Soutěžní kategorie jsou dvě: nejlepší senior/seniorka a nejlepší Klub SENSEN. Kluby SENSEN jsou aktivitou Nadace Charty 77, seniorských a neziskových organizací, knihoven, jednotlivců a místní samosprávy. Tyto subjekty pojí společný zájem o programové cíle projektu Senzační senioři.
Nominovat do obou kategorií může fyzická nebo právnická osoba s výjimkou nominace sebe sama. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi v období od 1. do 11.11. 2013.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 7. 12. 2013 v Pražské křižovatce. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Soutěžní kategorie a nominace:

1. Nejlepší senior, seniorka

Cena je určena pro širokou veřejnost. Do této kategorie je možné nominovat seniory, kteří:
• se podílejí na konkrétních projektech nebo přímo sami působí či pomáhají dalším seniorům v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, sportovní, kulturní, anebo vynikají v podnikání a v dalších relevantních aktivitách
• svojí inspirační činností působí na druhé, jsou jim motivačním příkladem, vlastní aktivitou a pozitivním přístupem pomáhají měnit životy seniorů
• návrh může podat fyzická nebo právnická osoba s výjimkou vlastní nominace sebe sama
• návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi.

2. Nejlepší Klub SENSEN

Cena je určena pro Kluby SENSEN. Do této kategorie je možné nominovat seniorské kluby zapojené do projektu Senzační senioři.
• Kluby SENSEN jsou aktivitou Nadace Charty 77, seniorských a neziskových organizací, knihoven, jednotlivců a místní samosprávy. Tyto subjekty pojí společný zájem o programové cíle projektu Senzační senioři.
• návrh může podat fyzická, nebo právnická osoba s výjimkou vlastní nominace sebe sama
• návrh na udělení ocenění musí být podán písemně, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a se 2 referencemi. 

Pravidla a časový harmonogram:

• do soutěže mohou být nominováni jednotlivci a organizace působící na území České republiky, kteří prokazatelně svou činnost vyvíjeli v průběhu celého hodnoceného období, tj. předchozího kalendářního roku
• přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.
• přihlášku včetně zdůvodnění návrhu a s referencemi zašle navrhovatel:
           a) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
           b) prostřednictvím e-mailu na adresu: romana.junkova@bariery.cz
• vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat nominovaného nebo navrhovatele k doplnění údajů či informací potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.
• slavnostní vyhlášení cen proběhne formou reprezentativního ceremoniálu dne 7. prosince 2013 v prostorách Pražské křižovatky