05.04.2019

Sčítání opatrovanců pro rok 2020

POZOR! Do poloviny dubna  2019 by obce měly nahlásit kontaktním pracovníkům příslušného kraje počet opatrovanců jež poslouží pro výpočet částky určené na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve stejné výši jako pro tento rok, tj. 29 000 Kč.

Opět sdílíme informace o sběru dat k veřejnému opatrovnictví, který poslouží k výpočtu výše paušální platby pro následující rok. O problematice výše paušální platby, metodické podpory a legislativních změn, jež v současné chvíli řeší Svaz s příslušnými rezorty, vás budeme v budoucnu informovat. 

Pro rok 2020 je opětovně plánováno ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost vyčlenit finanční prostředky na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve stejné výši jako pro tento rok, tj. 29 000 Kč.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho (živého) opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým je pro rok 2020 stanoven 31. březen 2019. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci.

Celý proces spojený s tvorbou příspěvku na veřejné opatrovnictví pro rok 2020 probíhá v souladu se schváleným "Harmonogramem činností spojených se sběrem dat o počtu opatrovanců v obcích ČR", který je uveden níže stejně jako kontakty na metodiky veřejného opatrovnictví v jednotlivých krajích. (Pozn.: dle harmonogramu vyplývá, že stejně jako minulý rok je třeba svým kontaktním pracovníkům odeslat informace do cca poloviny dubna – řídí si každý kraj zvlášť.)

V případě Vašich dotazů se obracejte na kontaktní pracovníky příslušného krajského úřadu, v jejichž gesci je metodická pomoc obcím v oblasti veřejného opatrovnictví. Pokud budete mít dotazy či problémy se kterými vám nepomůže kontaktní pracovník příslušného kraje, lze se ve výjimečných případech obrátit na pracovníky Ministerstva vnitra ČR Mgr. Nikolu Bouchalovou - nikola.bouchalova@mvcr.cz, tel: 974 887 515, mob: 703 193 686 s organizačně technickými dotazy. V případě dotazů legislativního charakteru na Mgr. Rudolfa Ryse - rudolf.rys@mvcr.cz, tel: 974 887 500.

                                                                                                                                                              Mgr. Jindra Tužilová

 

                                                                                           Mgr. Jindra Tužilová