27.05.2019

Prostředky na sociální služby rostou. Obce se musí obracet na MPSV

Ministerstvo financí v reakci na výzvy k navýšení rozpočtu na sociální služby upozorňuje, že rezort MPSV obdržel v roce 2019 na dotace pro poskytovatele sociálních služeb rekordních 15,73 mld. Kč. To je o 800 mil. Kč více než v roce předešlém. Dotace státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb

 Ministerstvo financí v reakci na výzvy k navýšení rozpočtu na sociální služby upozorňuje, že rezort MPSV obdržel v roce 2019 na dotace pro poskytovatele sociálních služeb  rekordních 15,73 mld. Kč. To je o 800 mil. Kč více než v roce předešlém. Dotace státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb přitom ještě v roce 2015 představovaly 8,57 mld. Kč, za poslední 4 roky se tak zvýšily o více než 7 mld. Kč. Podíl dotací ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb zároveň jen mezi roky 2015 a 2017 vzrostl z 26,7% na 29,7 %.

Ministerstvo financí zaznamenalo, že samosprávy v letošním roce vyzvaly MPSV k jednání o možnostech dalšího navyšování prostředků na sociální služby jak v letošním roce, tak v jejich dlouhodobější perspektivě. Také z toho důvodu se Ministerstvo financí 6. května obrátilo na ministryni práce Janu Maláčovou, aby předložila podklad o tom, na co byla částka pro letošní rok využita a v jakých oblastech je nedostatek prostředků. Vzhledem k tomu, že sociální služby jsou a mají být financovány z více zdrojů - z územních rozpočtů, úhrad za stravu a pobytové služby v zařízeních, příspěvku na péči - nelze očekávat, že všechny potřeby bude sanovat pouze státní rozpočet. Proto Ministerstvo financí požádalo také o přípravu změny, která zajistí podílově vyvážené a předvídatelné financování sociálních služeb s tím, že je připraveno na mezirezortní spolupráci.

„Aktivní kroky směřující k uklidnění situace primárně očekávám od Ministerstva práce a sociálních věcí. Chtěla bych jasně deklarovat, že pro příští rok se s žádným krácení prostředků na sociální služby nepočítá,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí se zároveň ohrazuje proti snaze o přehazování zodpovědnosti  za financování sociální práce. Sociální práce je činnost vykonávaná v přenesené působnosti a jako taková je financována z příspěvku na výkon státní správy. Tento příspěvek neklesá, ale naopak roste - v roce 2017 o 9 %, v roce 2018 o 5 % a v roce 2019 o 10 %. V rozpočtovém výhledu pak počítáme s jeho dalším růstem o 5 % v letech 2020 i 2021.

MPSV má také zřízen dotační titul na podporu vybraných činností podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci hmotné nouzi , které mohou být finančně podpořeny. Tento titul není nárokový a částka, která je na něj určena, záleží plně na MPSV a odráží míru jeho priorit. V nynější fázi přípravy státního rozpočtu se připravují rozpočtové rámce jednotlivých rozpočtových kapitol a záleží plně na MPSV, jak bude v rámci stanovených výdajových limitů naplňovat svoje priority. V aktuální fázi přípravy státního rozpočtu nebyl ani v minulých letech tento dotační titul rozpočtován. Prostředky na něj byly vyčleněny v pozdějších fázích sestavování rozpočtu v rámci stanovených limitů případně z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Jejich aktuální výše u MPSV činí cca 6 mld Kč.

„Neexistuje žádný důvod, proč by v příštím roce Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo dotace na sociální práci vyplácet, pokud se tak nerozhodne samo v rámci své vlastní plné zodpovědnosti. Na straně Ministerstva financí jsou čísla a ta hovoří jasně,“ říká k financování sociální práce ministryně financí Alena Schillerová.  

Ministerstvo financí v této souvislosti připomíná také nezastupitelnou roli a odpovědnost MPSV, aby neodkládalo rozhodnutí o novele předmětné vyhlášky spočívající v aktualizaci úhradových limitů. Za důvod aktuální situace považujeme skutečnost, že rezort MPSV nebyl schopen od roku 2014 upravit úhradovou vyhlášku a zásadním způsobem tak aktualizací úhradových limitů pomoci provozovatelům sociálních služeb, a také jeho selhávání v naplnění celospolečenského požadavku na důslednou revizi systému sociálních dávek tak, aby sloužil skutečně potřebným