12.08.2016

Prodloužení podpory u VPP lze pouze výjimečně

Úřad práce ČR může opětovně podpořit stejného klienta při výkonu VPP, ale pouze výjimečně. Jde o případy, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně prokáže, že trvá nemožnost jeho pracovního uplatnění na volném trhu práce.

Obce se snaží zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Nicméně dle podle platné legislativy jsou VPP určeny pouze pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým Úřad práce ČR (ÚP ČR) věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost.  V praxi to tedy znamená, že roli při rozhodování přiznání příspěvku na VPP hraje fakt, zdali uchazeč má či nemá šanci získat zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Cílem VPP je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací, není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Za standardní délku trvání VPP považuje ÚP ČR 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr na VPP i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání s nemožností jejich pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, kteří v rámci VPP vykonávají práci asistentů prevence kriminality a koordinátorů VPP.

Úřad práce ČR může opětovně podpořit stejného klienta, ale pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně prokáže, že trvá nemožnost jeho pracovního uplatnění na volném trhu práce. Pokud konkrétní uchazeč o zaměstnání spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opakovaně. Není tedy nutné, aby byl v evidenci ÚP ČR minimálně tři měsíce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. O udělení výjimek rozhodují od 1. 5. 2016 vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Obec může přijmout na VPP uchazeče z jiného kraje či okresu. Příspěvek jde tzv. za klientem, to znamená, že se je třeba, aby se obec jako zaměstnavatel obrátila na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, na kterém je uchazeč evidován a požádala o příspěvek na veřejně prospěné práce.

Měsíční výše příspěvku v rámci VPP činí 14 tisíc korun. Tato částka kryje náklady související s minimální mzdou. Na koordinátora veřejně prospěšných prací a na asistenta prevence kriminality přispívá ÚP ČR 15 tisíc korun.