28.03.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví k domovům pro seniory

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany nejohroženější skupiny obyvatel. Tato opatření jsou účinná od soboty 28. března 2020.

Ministerstvo zdravotnictví konkrétně všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě nařizuje následující:

  1. vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,

 

  1. zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,

 

  1. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

 

  1. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Uvedené opatření je jedním z důležitých předpokladů k zamezení šíření onemocnění COVID-19 území České republiky. Co se týče nákazy, jsou to právě senioři, kteří představují nejohroženější skupinu obyvatel. Poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb, by proto měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Jedná se o patření, kterými se upravuje režim fungování těchto zařízení, spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření.

Zapotřebí je také pravidelně sledovat zdravotní stav osob, které se nachází v pobytovém zařízení, aby došlo k včasné identifikaci nakažených osob a mohly být co nejrychleji odděleny od ostatních. Důležité je také určit personál, který bude pečovat pouze o osoby s onemocněním COVID-19, které budou umístěny v oddělených prostorách zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví k uvedenému opatření vydalo také metodické doporučení, kde jsou jednotlivá nařízení blíže popsána a upřesněna. Tuto metodiku rovněž přikládáme pro Vaše případné využití či její předání na příslušná místa.