22.01.2015

MPSV informuje o úhradách v souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí

Přinášíme vám stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, které se věnuje určení výše úhrady ve veřejnoprávní smlouvě uzavírané k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  

Stanovisko MPSV k otázce určení výše úhrady ve veřejnoprávní smlouvě uzavírané k zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

1. Určení úhrady nákladů spojených se zajišťováním přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí je obligatorní náležitostí každé veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 66 odst. 2 písm. d) zákona o obcích. Při určení výše této úhrady je nutné vycházet z rozsahu a náročnosti úkolů, které bude obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťovat namísto obecního úřadu I. stupně. Jedná se zejména o vyhledávání ohrožených dětí a preventivní působení obecního úřadu podle § 10 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. Zároveň je ale nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že údaje o všech dětech, u kterých by obecní úřad I. stupně plnil úkoly stanovené v § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 359/1999 Sb., je obecní úřad I. stupně povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a obecní úřad obce s rozšířenou působností by se tak jako tak musel zabývat vyhodnocením situace těchto dětí a jejich rodin v souladu s § 10 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích dále znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností nebude moci dotčený obecní úřad I. stupně požádat o součinnost při sledování uložených výchovných opatření podle § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb.

Pokud jde o zajišťování neodkladné okamžité péče a pomoci dítěti ze strany obecního úřadu podle § 15 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., musí být ve všech těchto situacích opět učiněno oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen přijmout další potřebná opatření na ochranu ohroženého dítěte, takže se znovu jedná o případy, do jejichž řešení by musel obecní úřad obce s rozšířenou působností vstoupit i bez uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích.

Souhrnem lze konstatovat, že uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působností na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle § 63 zákona o obcích by obci s rozšířenou působností neměly vzniknout žádné významnější vícenáklady, neboť naprostou většinou případů, které ve své působností řeší obecní úřad I. stupně, se musí podle zákona č. 359/1999 Sb. zabývat dříve nebo později rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností.  Uvažovat je možné zejména o navýšení jízdních výdajů, jelikož v důsledku sjednání veřejnoprávní smlouvy může vzrůst počet výjezdů zaměstnanců obecního úřadu obce s rozšířenou působností do obvodu obecního úřadu I. stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto považuje za přiměřené, aby výše úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti obce I. stupně na úseku sociálně-právní ochrany dětí byla ve veřejnoprávní smlouvěurčena v rozmezí od 1.000 do 3.000 Kč, a to v závislosti na vzdálenosti obecního úřadu I. stupně od sídla obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Stejným vodítkem by se měl řídit rovněž nadřízený krajský úřad, který by na žádost nebo z podnětu obce I. stupně vydával rozhodnutí podle § 65 zákona o obcích o tom, že pro nezpůsobilou obec I. stupně bude přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí vykonávat určený obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad. Povinnou náležitostí rozhodnutí krajského úřadu je stejně jako u veřejnoprávní smlouvy rovněž určení části příspěvku na výkon přenesené působností, který se z obce I. stupně převádí na obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem.

 2. Úhrada za výkon přenesené působnosti pro nezpůsobilou obec I. stupně, která je dohodnuta ve veřejnoprávní smlouvě podle § 63 zákona o obcích, je samostatným (dodatečným) příjmem rozpočtu obce s rozšířenou působností. O tuto úhradu se v žádném případě nebude snižovat částka účelové dotace ze státního rozpočtu, která je přiznána a vyplacena obci s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Za předpokladu, že by obec s rozšířenou působností uzavřela veřejnoprávní smlouvy s více obcemi I. stupně ve svém obvodu, může z tohoto důvodu vzniknout i potřeba určitého personálního posílení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z titulu navýšení počtu zaměstnanců, které je podloženo objektivními důvody (narůst agendy z důvodu uzavření většího počtu veřejnoprávních smluv), pak může obec s rozšířenou působností žádat rovněž o částečné navýšení účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu, a to v rozsahu zvýšených nákladů, které nebudou pokryty z příspěvků poskytnutých obcemi I. stupně. Počet zaměstnanců, kteří jsou v obecním úřadu obce s rozšířenou působností zařazeni k výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, představuje jedno z klíčových kritérií při výpočtu částky účelové dotace pro obec s rozšířenou působností.