03.06.2015

Jak jsou principy rovných příležitostí uplatňovány na Slovensku?

Na konci května se uskutečnila studijní cesta do Bratislavy na Slovensko, které se zúčastnilo 10 zástupců obcí a 2 zástupci Kanceláře Svazu. Cesta proběhla v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze a jejím cílem bylo získat informace o tom, jak jsou rovné příležitosti mužů a žen v obcích uplatňovány u našich sousedů, na Slovensku.

Na konci května se uskutečnila studijní cesta do Bratislavy na Slovensko, které se zúčastnilo 10 zástupců obcí a 2 zástupci Kanceláře Svazu. Cesta proběhla v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze a jejím cílem bylo získat informace o tom, jak jsou rovné příležitosti mužů a žen v obcích uplatňovány u našich sousedů, na Slovensku.

Členové delegace nejprve navštívili Bratislavský samosprávný kraj, kde s nimi jednali paní Gabriella Németh, místopředsedkyně kraje (obdoba náměstkyně hejtmana), paní Michaela Šopová, ředitelka odboru sociálních věcí kraje a pan István Pomichal, zastupitel Bratislavského samosprávného kraje. Na tomto dopoledním jednání zástupci české a slovenské strany porovnávali úroveň legislativy a možnosti, které oba státy nabízejí pro uplatňování rovných příležitostí. Z jednání vyplynulo, že některé oblasti jsou lépe ošetřeny v České republice a jiné na Slovensku. Rozhodně však každý ze států může u toho druhého hledat inspiraci.

Co je tedy v oblasti rovných příležitostí na Slovensku jinak?

Slovensko nemá na rozdíl od ČR (antidiskriminační zákon) žádný samostatný právní předpis k rovnosti pohlaví, přesněji k „rodovej rovnosti“, což je pojem užívaný na Slovensku pro oblast rovných příležitostí. Slovensko nemá ani žádného ministra, který by se problematice rovných příležitostí věnoval. V České republice má toto téma v gesci Jiří Dienstbier, který je ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Data z oblasti rovných příležitostí sbírá na Slovensku Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Mají tak k dispozici větší počet oficiálně sbíraných dat, než jsou sbírány v České republice.

Rodiče dětí do 3 let mohou na Slovensku od letošního roku využívat legislativní novinku, která jim velmi usnadní návrat do zaměstnání. Rodič na Slovensku může čerpat rodičovský příspěvek do 3 let věku dítěte. Nově je zavedeno, že pokud nastoupí do zaměstnání dříve, než ve 3 letech věku dítěte, může od státu dostávat finanční podporu na hlídání dítěte. Tyto peníze může rodič dle vlastní volby využít buď na úhradu nákladů na pobyt dítěte v soukromé školce, nebo na hlídání dítěte prarodiči. Od roku 2016 by na Slovensku měl začít platit nově přijatý „sociální balíček“, rámci nějž dojde k navýšení příspěvku pro matky na mateřské dovolené ze 60 % výše jejich platu na 75 % výše jejich platu. Dále dojde i k navýšení částek rodičovského příspěvku. Na Slovensku mají rodiče nárok také na příspěvek na úhradu jeslí.

Co dělá v oblasti „rodovej rovnosti“ Bratislavský samosprávný kraj?

Kraj umožňuje svým zaměstnancům různé způsoby slaďování pracovního a rodinného života. Vůči občanům se zaměřují především na pomoc ženám vystaveným domácímu násilí. Pro ženy vystavené domácímu násilí a jejich děti kraj s podporou z Norských fondů buduje speciální tzv. „bezpečné domy“. Kraj také finančně podporuje vznik nových míst ve školách, ačkoliv to nepatří mezi jejich povinnosti.

Diskuse o rovných příležitostech na půdě ZMOS

Odpoledne byli delegáti přijati u partnerské organizace Združenie miest a obcí Slovenska, kde se diskutovalo o praktické implementaci principů rovných příležitostí na Slovensku. Na úvod vystoupil pan Milan Muška, výkonný ředitel ZMOS, který zdůraznil význam tématu rovných příležitostí a konstatoval, že mu dosud na Slovensku ani v České republice není věnována dostatečná pozornost. Dále vystoupila Rudolfina Voleská, odborná garantka oblasti rovných příležitostí v Kanceláří SMO CŘ, která představila projekt Ženy a muži v rovnováze a situaci v rovném zastoupení žen a mužů na místní úrovni na úrovni obcí a měst v České republice.

Další příspěvek měl pan Bruno Konečný, vedoucí legislativní sekce Kanceláře ZMOS. Ten uvedl, že gender mainstreaming není na ZMOS prioritním tématem. Nicméně na celostátní úrovni je na Slovensku schválena strategie a akční plán pro oblast rovných příležitostí. Mezi hlavní podporovaná témata zde patří zvyšování kapacit mateřských škol a slaďování pracovního a rodinného života.

Následně vystoupila paní Viera Petrášová z Vidiecky parlamentu na Slovensku (VIPA), která se zaměřuje na odstraňování stereotypů na slovenském venkově. Na Slovensku žije na venkově více než 50 % obyvatel, a to často v odlehlých horských oblastech. Samospráva zde nahrazuje i sociální práci, která zde pro obyvatele není dostupná. Snaží se proto bourat stereotypy a aktivizovat muže k práci v „ženských“ profesích, jako je například ošetřovatelství a sociální práce, které jsou zde potřebné. Dále pomáhá ženám z hor se získáním zaměstnání, což je zde obtížné. Zároveň poskytují podporu ženám zažívajícím domácí násilí a pomáhají jim řešit situaci, kdy jsou vystavovány násilí. V řešení situace jim mnohdy brání stereotypy a tradice přetrvávající v těchto komunitách. V dalším příspěvku vystoupila paní Viera Petruchová, která představila, jak se snaží na Slovensku bojovat proti domácímu násilí a násilí páchanému na ženách.

Olga Gyarfasova, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislavě a expertka pro oblast rovných příležitostí pro Institut pro veřejné otázky přestavila situaci žen ve slovenské politice. V samosprávách na Slovensku jsou ženy zastoupeny pouze z 19 %, není zde ani jedna hejtmanka kraje. Vyrovnanější zastoupení má Slovensko pouze v Evropském parlamentu, kde ženy tvoří 38 %. Žádná politická strana na Slovensku nemá vnitrostranické kvóty pro sestavování kandidátek. Také na Slovensku není žádná nezisková organizace, jejíž hlavní náplní by byly právě vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice (v ČR je tato oblast hlavním tématem organizace Fórum 50 %). Agenda lidských práv je na Slovensku bezprizorná, nespadá pod žádné ministerstvo a není tak politickou prioritou.

Další příspěvek patřil Alexandře Ostertagové z neziskové organizace Aspekt, která představila jejich aktivity a projekty. Mají vlastní knižní edici, v rámci níž představují témata z oblasti rovných příležitostí, o kterých se ve společnosti diskutuje. Mají tak publikace například o ženách v politických funkcních, o tom, jak volební systém státu ovlivňuje zastoupení žen v politice a další.

Paní Anna Klimáčková z Narodneho centra pre rovnost prilezitosti představila, jak na Slovensku funguje gender mainstreaming ve vztahu k trhu práce a jaké projekty realizuje Narodne centra pre rovnost prilezitosti ve spolupráci s místními samosprávami. Mezi tři jejich klíčová témata patří domácí násilí, rovnost příležitostí a trh práce, rodina a společnost. Spolupracují s obcemi na konkrétních projektech a soustředí se především na venkovské oblastti, které jsou vzdálenější od všeho dění, které jsou nejvíce opomíjeny a kde leží největší nevyužitý potenciál obyvatel.

Rudolfina Voleská

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.