29.05.2017

Financování veřejného opatrovnictví pro rok 2018

Připomínáme, že nejpozději do 15. června 2017 musí veřejní opatrovníci překontrolovat seznamy Ministerstva vnitra s počty opatrovanců. Na základě těchto údajů se budou vyčleňovat finanční prostředky na rok 2018.

 

NEJPOZDĚJI DO 15.6.2017 MUSÍ VEŘEJNÍ OPATROVNÍCI PŘEKONTROLOVAT SEZNAMY MINISTERSTVA VNITRA S POČTY OPATROVANCŮ. NA ZÁKLADĚ TĚCHTO ÚDAJŮ SE BUDOU VYČLEŇOVAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ROK 2018 

Pokud jste veřejnými opatrovníky, rádi bychom vás upozornili na nejzazší datum -  15.6.2017 – do kdy můžete Ministerstvu vnitra nahlásit nesrovnalosti v seznamech s počty opatrovanců.

I pro rok 2018 se plánuje vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví, tak jak tomu bylo letos. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve stejné výši,
tj. 29 000 Kč.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho (živého) opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým je pro rok 2018 stanoven 31. březen 2017. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci. Pokud jste se tedy jako obec staly veřejnými opatrovníky po tomto datu, v seznamech se nenajdete. 

Počet opatrovanců v jednotlivých obcích je uveden v tabulkách a vychází z údajů, které obce nahlásily krajským úřadům. Pokud jste nahlásili krajským úřadům 0 (nula) opatrovanců, tak v seznamech nebudete uvedeni a na tuto skutečnost již nemusíte Ministerstvo vnitra upozorňovat.

Jakékoliv změny oproti zveřejněným údajům v tabulkách, za jednotlivé obce mohou být měněny pouze na základě písemného sdělení statutárního orgánu obce nebo jím pověřené osoby (viz organizační řád úřadu apod.) prostřednictvím mailové zprávy na mail: sarka.vojackova@mvcr.cz

Pokud je vše v pořádku a v tabulce je uveden správný počet opatrovanců o které se momentálně staráte, není třeba Ministerstvo vnitra kontaktovat, neboť se bude vycházet z údajů uvedených v tabulkách.

V listech tabulek jsou také uvedené obce, které nereagovaly na výzvu, pokud se tedy jedná
např. o sousední obec, dejte, prosím, této obci o seznamech vědět. 

Tabulky a veškeré informace včetně kontaktních osob naleznete zde

Změny musí být nahlášeny nejpozději do 15.6.2017.

(JT)