18.04.2011

Zpráva o činnosti komise pro informatiku za rok 2010

Komise pro informatiku (KISMO) se v roce 2010 sešla na deseti jednáních. Po celý rok se věnovala především problematice zavádění eGovernmentu v režii ministerstva vnitra. Pohled samospráv byl zpracován v zásadním dokumentu Memorandum pro rozvoj eGovernmentu v území, schváleném Předsednictvem Scazu v březnu 2010

 

Komise pro informatiku (KISMO) se v roce 2010 sešla na deseti jednáních. Po celý rok se věnovala především problematice zavádění eGovernmentu v režii ministerstva vnitra. Pohled samospráv byl zpracován v zásadním dokumentu Memorandum pro rozvoj eGovernmentu v území, schváleném Předsednictvem Scazu v březnu 2010. V souvislosti s přípravou projektu Digitální mapa veřejné správy Komise připravila rovněž stanovisko k problematice geoinformatiky a digitálních dat v území. Další oblastí, ve které se komise angažovala, byl projekt „Státní pokladny“, jehož spuštění znamená vedle změn metodiky i zásah do ekonomických systémů užívaných městy a obcemi.
Komise aktivně spolupracovala s MV ČR v oblasti výzev Operačních programů Strukturálních fondů EU - Integrovaného operačního programu (IOP) a OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), které byly určeny pro města a obce. V roce 2010 šlo zejména o výzvy IOP pro obce s rozšířenou působností č. 06 (technologická centra, elektronické spisové služby, vnitřní integrace úřadu) a č. 09 (komunikační infrastruktura a digitalizace procesů).
Členové komise se pravidelně účastnili jednání odborných pracovních skupin, které se věnovaly přípravě základních registrů, rozšiřování kontaktních míst Czech POINTu, koncepci technologických center, přípravě projektu Digitální mapa veřejné správy aj.
V jednáních s novými odpovědnými představiteli MVČR po provedených reorganizacích na MVČR, komise upozorňovala na zkušenosti měst a obcí a na problémy zavádění eGovernmentu. Připomněla mj. potřebu odborné platformy pro průběžnou komunikaci a součinnost, aktualizaci strategie implementace eGovernemtu v území, stejně jako dlouhodobou potřebu koncepčního přístupu k řešení vazeb mezi spisovými službami obcí a různých resortních systémů.
Členové komise se aktivně podíleli na návrhu programové náplně i přípravě konferencí ISSS v Hradci Králové a, Městského roku informatiky ve Zlíně. V závěru roku se členové komise aktivně zúčastnili setkání informatiků ORP v Kladně. Někteří členové komise pracovali v hodnotící komisi soutěží webových stránek Zlatý erb a Junior web. Na ISSS se uskutečnilo setkání členů Komise pro informatiku s poslanci podvýboru pro informační systémy veřejné správy PSP ČR a druhý den konference členové komise moderovali diskusní blok na téma financování projektů a problematiku budování technologických center.
Členové komise v průběhu roku vystoupili na řadě konferencí a seminářů s odbornými příspěvky, které současně propagovaly činnost komise. Jednalo se například o konferenci eGovernment 2010 (IIR, Praha) a příspěvek na téma Chytrá města (Smart Cities).
Komise pro informatiku průběžně po celý rok spolupracovala s obdobnou komisí KI AKČR, zástupci Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a s poslanci Parlamentu ČR. V rámci pracovní skupiny pro informační společnost a eGovrenment, organizované Evropskou asociací samospráv (CEMR), se členové podíleli na projednávání otázek implementace eGovernmentu v území a společném postupu v oblasti využití ICT a rozvoji broadbandu pro efektivní fungování samospráv členských států EU. Skupina se společně se skupinou ELANET aktivně zapojila do realizace mezinárodní konference EISCO 2009 a 2011. Podílela se na přípravě dokumentu Digitální lokální agendy a připomínkování akčních plánů Evropské komise pro rozvoj eGovernmentu do roku 2015.