18.04.2014

Stanovisko řídícího orgánu k pořizování koncových zařízení z výzvy 22

 Pořizování koncových zařízení jako např. tablety, notebooku, hlasovací zařízení, elektronické vývěsní desky jsou nezpůsobilé výdaje.

S ohledem na očekávanou poptávku, která tuto výzvu provází a omezené finanční zdroje se Ministerstvo pro místní rozvoj při definování způsobilých a nezpůsobilých výdajů vydalo cestou minimalizace „problematických“ způsobilých výdajů. Problematické z hlediska využití/zneužití, kontrolovatelnosti, případně rozptylu cen apod. Nelze tedy z výzvy 22 nakoupit např. tablety, to je přesně ztělesnění oné problematičnosti. Proto od začátku v často kladených otázkách vyvěšených na stránkách CRR jsou tyto výdaje vedené v kategorii nezpůsobilé. To neznamená, že by nebyly potřeba, nicméně nemohou být uhrazeny z dotace z IOP, ale z vlastních zdrojů žadatele, případně už žadatel takové koncové zařízení má. Snahou Ministerstva pro místní rozvoj bylo a je uspokojit ve výzvě maximum příjemců a podpořit tak maximum možných projektů, na které má Ministerstvo pro místní rozvoj alokaci.
Věří, že i přesto výzva 22 napomůže rozvoji eGovernmentu v obcích.

Mgr. Miroslava Sobková
odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu