06.04.2010

Stanovisko k problematice geoinformatiky a digitálních dat o území

Součástí rozvoje eGovernmentu a informační společnosti ve veřejné správě je využívání geoinformačních technologií (GIT) a geografických informačních systémů (GIS), pro něž je základní podmínkou dostupnost digitálních dat o území. V podmínkách ČR prošla tato problematika od 90. let intenzivním vývojem. Byla realizována řada úspěšných a inspirativních projektů, a to i městech a obcích. Další projekty jsou nastartovány nebo se připravují. Na centrální úrovni např. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) v gesci ČÚZK nebo Digitální mapa veřejné správy (DMVS) v gesci ministerstva vnitra. Od roku 20004 jsou do tuzemské legislativy implementovány evropské směrnice zaměřené na standardizaci a dostupnost geodat v rámci veřejné správy.

Součástí rozvoje eGovernmentu a informační společnosti ve veřejné správě je využívání geoinformačních technologií (GIT) a geografických informačních systémů (GIS), pro něž je základní podmínkou dostupnost digitálních dat o území. V podmínkách ČR prošla tato problematika od 90. let intenzivním vývojem. Byla realizována řada úspěšných a inspirativních projektů, a to i městech a obcích. Další projekty jsou nastartovány nebo se připravují. Na centrální úrovni např. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) v gesci ČÚZK nebo Digitální mapa veřejné správy (DMVS) v gesci ministerstva vnitra. Od roku 20004 jsou do tuzemské legislativy implementovány evropské směrnice zaměřené na standardizaci a dostupnost geodat v rámci veřejné správy.

Svaz se v minulosti zasadil mj. o bezplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí a dalších digitálních mapových údajů spravovaných ČÚZK pro potřeby obcí (územních samospráv). Rovněž přispěl ke změně postoje společnosti Telefonica O2, která se před dvěma roky rozhodla zpoplatňovat výpisy o vedení svých sítí pro potřeby stavebního řízení, a to i pro obce. Potřeba systematického a koordinovaného přístupu státu k této problematice byla v roce 2008 ze strany Svazu stvrzena i připojením k Memorandu o spolupráci při přípravě, řešení a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy.
 
Města a obce pracují s informacemi o území při výkonu samosprávných činností i přenesené působnosti. Informace o území v digitální podobě jsou spolu s Geografickými informačními systémy nezbytnými nástroji při zajišťování moderní a efektivní správy v oblastech jako je např. územní plánování, správa majetku, správa infrastruktury, životní prostředí, krizové řízení a v mnoha dalších. Mapové aplikace ve spojení s internetem jsou rovněž žádoucím prostředkem pro poskytování moderních informačních služeb pro veřejnost.
 
Potřebná data vznikají v gesci různých subjektů - ve veřejné správě na úrovni obcí, zejména obcí s rozšířenou působností, krajů i státu, stejně jako v privátním sektoru (správci sítí). Pro efektivní využití práce s prostorovými informacemi je žádoucí úzká vzájemná spolupráce uvedených subjektů i spolupráce se specializovanými firmami (dodavatelé GIS, pořizovatelé dat), vzdělávacími a výzkumnými institucemi (vysoké školy) apod.
 
Města a obce musejí odpovědně přistupovat k nastavení pravidel vzájemné spolupráce s dalšími subjekty. Při výkonu samosprávy je třeba respektovat základní principy jako subsidiarita, dobrovolná spolupráce, technologická neutralita, efektivita a vzájemná výhodnost, ochrana dosavadních investic, dlouhodobá udržitelnost apod.
 
Význam uvedených principů je naléhavý zejména v situaci, kdy je pro realizaci některých projektů plánováno využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, které mají jednorázový charakter a jejichž čerpání se řídí specifickými pravidly, včetně závazku příjemců dotace na pětiletou udržitelnost výstupů projektů.
 
Komise informatiky Předsednictva Svazu se zabývá sledováním příslušné problematiky, její zástupci se účastnili prací při přípravě projektu Digitální mapa veřejné správy. Komise podporuje taková řešení a postupy, které berou v úvahu potřeby a možnosti měst a obcí. Za tímto účelem připravila dokument Stanovisko Svazu měst a obcí České republiky k problematice geoinformatiky a digitálních dat o území (dále též stanovisko). Text vychází z postojů formulovaných v návrhu Memoranda pro rozvoj eGovernmentu v území. K jednotlivým konkrétním otázkám pro oblast geoinformatiky jsou formulována stanoviska, doporučení a požadavky.