03.04.2014

Sdělení centra pro regionální rozvoj ČR k výzvě 22 IOP

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) upřesnilo informace k realizaci projektů v rámci výzvy 22 IOP pro oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. CRR doporučuje, aby příslušné veřejné zakázky předkládali na CRR vždy přímo oprávnění žadatelé/příjemci

 Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) upřesnilo informace k realizaci projektů v rámci výzvy 22 IOP pro oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.

CRR doporučuje, aby příslušné veřejné zakázky předkládali na CRR vždy přímo oprávnění žadatelé/příjemci (tedy příslušné obce), nikoli poradenské firmy. Upřednostněny budou kontroly těch veřejných zakázek, u kterých bude zřejmý konkrétní zadavatel.
V případě, že žadatel hodlá do projektové žádosti zahrnout již ukončené nebo zahájené výběrové řízení, je možné si nechat zkontrolovat toto výběrové řízení ještě před předložením projektové žádosti na CRR.
Žadatel v prvé řadě (ještě před předložením zadávací dokumentace ke kontrole na CRR), provede porovnání předmětu zakázky s přehledem způsobilých výdajů FAQ (zveřejněny na webu CRR – www.crr.cz). V případě, že předmět zakázky je zahrnut ve výčtu způsobilých výdajů, lze dokumentaci k veřejné zakázce předložit ke kontrole na CRR.
Pokud v přehledu FAQ není uveden předmět zakázky, žadatel kontaktuje CRR (kontaktní osoby uvedené v PPŽP). CRR zajistí posouzení způsobilosti daného předmětu zakázky a doplní výdaj do přehledu.
Následně žadatel předloží na příslušnou regionální pobočku CRR dokumentaci k zahájenému nebo ukončenému výběrovému řízení, v rozsahu dle dokumentu Minimální rozsah dokumentace ke kontrole zadávacích řízení (zveřejněna na webu CRR).
Na CRR proběhne opětovná kontrola předmětu zakázky ve vztahu ke schválených způsobilým aktivitám výzvy. Pokud budou v předmětu zakázky uvedeny položky, které nejsou uvedeny ve výčtu způsobilých výdajů (FAQ), bude žadatel vyzván v rámci administrace projektové žádosti k jejich vyčíslení. Následně proběhne také posouzení průběhu realizace veřejné zakázky. O výsledku kontroly bude žadatel informován.
Ke sdělení přikládáme schválenou způsobilost výdajů. Rádce, který je zde zveřejněný usiluje o předání informací, které mohou podpořit úspěšnost projektu.

Mgr. Miroslava Sobková
Odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu